.

mau selamat??

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.

mau selamat??

Postby RAJAWALISAKTI » Fri Apr 13, 2007 2:37 pm

Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang
Oleh kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka Allah di dalam Al Quran telah menunjukkan jalan dan petunjuk-petunjuk yang diberi jelas patut diikuti agar manusia dapat mencapai Syurga. Marilah kita renungkan Al Quran dan Hadis seperti yang tersebut dibawah ini.
Petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadis agar manusia dapat mencapai Syurga
1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

"Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim…"
Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …
(Az Zukhruf, 43:61)
2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati

"Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u…"
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…
(Az Zukhruf, 43:63)
3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar

"Dzaalika 'isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…"
Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…
(Maryam, 19:34)
4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

"Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …"
Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…
(An Nisa, 4:171)
5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya
"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…"
Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya
(Hadis Anas bin Malik hal.72)
6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna

"… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."
…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…
(Maryam, 19:17)
7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI
"Laa mahdia illa isabnu Maryama…"
Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…
(Hadis Ibnu Majah)


8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah

"Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"
Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.
(Al Anbiyaa, 21:91)
9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali

"Wa salaamu 'alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub'atsu hayaa."
Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali."
(Maryam, 19:33)


10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir

"Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi'uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati."
Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat."
(Al Imran, 3:55)11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

"Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah."
Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.
(Al Imran, 3:49)

12. Isa As menghidupkan orang mati

"… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…"
… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…
(Al-Maidah, 5:110)
13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus

"Wa aatainaa 'isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi."
Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.
(Al Baqarah, 2:253)
14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS

"Wa bi kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."
Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).
(An Nisa, 4:156)
15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab

"Wa im min ahlil kitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu 'alaihim syahiidaa."
Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.
(An Nisa, 4:159)16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama

"Qui yaa ahlal kitaabi lastum 'alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum"
Katakanlah: "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
(Al Maidah, 5:68)

17. Al Quran dari induknya yaitu Taurat dan Injil

"Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia 'aliyyuna hakiim."
Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.
(Az Zukhruf, 43:4)
18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."
Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.
(Al Imran, 3:45)
Hazrat Isa AS yang paling berkuasa dan terkemuka di dunia dan di akhirat. Hasrat Isa AS adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Pengikut-pengikut Hazrat Isa AS dipilih atas orang-orang kafir. Jadi ikutlah Hazrat Isa AS pasti anda akan masuk ke Syurga. Begitu penting Hazrat Isa AS sehingga di dalam Al Quran nama Hazrat Isa AS disebut sebanyak 97 kali.
Jika Yang Berhormat Perdana Menteri menjemput anda ke Istana Negara, sudah pasti anda percaya bahawa anda akan diberi masuk ke istana. Ini kerana Yang Berhormat Perdana Menteri adalah yang paling berkuasa di negara dan berhak bertindak begitu.
Jika jemputan ke Istana ditanda tangan seorang yang berpangkat rendah sahaja, tentu anda akan meragui kebenaran jemputan itu. Jangan-jangan menuju ke Istana hanya dilarang masuk apabila tiba disana. Sedemikian, Hazrat Isa AS diberi hak memerintah atas Syurga. Oleh kerana itu, sudah pasti bahawa kepercayaan akan jemputan Hazrat Isa AS tidak akan diragui lagi. Percayalah akan jemputan Hazrat Isa AS dan anda pasti memasuki Syurga.
TEMAN YANG MAHA TINGGI

Doa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat:
Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi …
(Hadis Shahih Bukhari 1573)
Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:

"Teman Yang Maha Tinggi"
Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
(Hadits Shahih Bukhari 1574)
Siapakah "Teman Yang Maha Tinggi" itu?
Menurut catatan para Hadis Sahih Bukhari, ialah "Malaikat dan Nabi-nabi". Malaikat tidak disebut yang Maha Tinggi, jadi "teman" beliau bukan malaikat tetapi seorang nabi. Lalu siapakah diantara nabi yang layak disebut:

"Yang Maha Tinggi"?
Nabi-nabi yang terkenal iaitu:
"Adam Shafiyulah" = Adam AS disucikan Allah
"Nuh Najiyullah" = Nuh AS diselamatkan Allah
"Ibrahim Khalillulah" = Ibrahim AS dikasihi Allah
"Isma'il Dzabiihullah" = Ismail AS dikurbankan Allah
"Musa Kaliimullah" = Musa AS difirmankan Allah
"Dawud Kalifatullah" = Dawud AS dipimpin Allah
(Majmu' Syarif)
Namun beliau telah bersabda:
"Anaa aulan naasi bi 'iisabni Maryam fid dun-yaa wal aakhiraati wal anbiyaau ikhwaatul li'allaatin ummahaatuhum syattaa wa diinuhum waahid."

Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara kerana seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.
(Hadis Shahih Bukhari 1501)
"…'lisabnu Maryam wajihan fid dun-yaa wal aakhirat…"
… Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat …
(Al Imran, 3:45)
"Wal Iadzii nafsii bi layusyikanna ayyanzila fil kumubnu Maryama hakaman muqsithan"
Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa Anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang Adil …
(Hadis Shahih Muslim 127)
"Laa mahdiya illa isabnu Maryama"
Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra maryam
(Hadis Ibnu Majah)
… Isa itu Rohullah, Rasullah dan Kalimatullah.
(Anas bin Malik hal. 72, An Nisa, 4:171)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Al Masih Anak Maryam.
"… wattabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim."
…ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus.
(Az Zukruf, 43:61)

Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah?

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
NABI-NABI TIDAK DAPAT MENYELAMATKAN
Dari Abu Huraira r.a. katanya: "Rasulullah saw. Berdiri ketika Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Besar menurunkan ayat yang artinya: "Dan berilah peringatan kepada kaum famili engkau terdekat!" lalu beliau bersabda: "Hai kaum Quresy! (atau perkataan yang serupa dengan itu). Tebuslah dirimu! Saya tiada dapat menolongmu barang sedikitpun dari siksa Tuhan. Hai bani Abdi Manaf! Saya tiada bisa menolongmu sedikitpun. Hai Abbas anak Abdul Mutholib! Saya tiada bisa menolongmu sedikitpun dari siksa Tuhan. "Hai Safiah, bibi Rasulullah! Saya tiada bisa menolongmu sedikitpun dari siksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad! Mintalah kepada saya harta dan saya tiada bisa menolongmu sedikitpun dari siksa Tuhan!". (Hadits Shohih Bukhori 1261)
Juga Nabi tiada tahu apa yang diperbuat terhadap dirinya dan ummatnya.
"… Bukanlah aku yang pertama diantara rasul rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadap kamu …" (QS. 46 Al Ahqaaf -bukit pasir - 56)
Oleh karena itu orang muslim setiap hari mendoakan Nabinya, sahabat sahabat nabi dan sanak kerabat nabi dalam bentuk sholawat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Alquran-Nya.


"sesungguhnya Allah dan malaikat malaikat-Nya bersolawat untuk nabi. Hai orang orang yang beriman hendaklah kamu memohon rahmat dan keselamatan untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. 33 Al Ahzaab - golongan yang bersekutu -56)

CARA MENDAPATKAN KESELAMATAN
Menurut Hadits ada beberapa cara mendapatkan keselamatan:
a. Tidak syirik yang dapat masuk syurga
Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Seseorang datang kepadaku dari Tuhanku membawa berita (mungkin katanya: membawa brita gembira):"Sesungguhnya barang siapa diantara umatku yang mati sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun orang itu masuk surga." Aku bertanya: "Sekalipun orang itu berzinah dan mencuri?" Jawab nabi: "ya, sekalipun dia berzinah dan mencuri." (Hadits Shohih Bukhori 647)
b. Masuk syurga kerana Rahmat Allah
Bersumber dari Abu Huraira, beliau Rasulullah berkata: "Mendekatlah dan berusahalah benar! Ketahuilah, bahwa setiap orang diantara kalian tidak bakal selamat karena amalnya." Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, tidak juga engkau?" Rasulullah bersabda: "Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia dari-Nya." (Hadits Shohih Muslim Oleh KH.Adib Basri Mustafa hal. 819 no. 76)
Bersumber dari Jabir, beliau bersabda: "Aku mendengar Nabi saw. Bersabda: "Tak seorangpun diantara kalian dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga dan tidak pula diselamatkan dari neraka begitu pula aku, kecuali dengan rahmat dari Allah. (Hadits Shohih Muslim Oleh KH.Adib Basri Mustafa hal. 819 no. 77)
Bandingkan dengan Alkitab: "Sebab karena kasih karunia (rahmat Allah-red) diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah". (Efesus 2 : 8)

RAHMAT ALLAH
Isa Almasih adalah Rahmat AllahMaryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezinah!" Jibril berkata: "hal itu adalah mudah bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal ini itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."
(QS. 19 Maryam 20-21)
Setiap hari orang muslim di dalam solat dan doanya selalu berdoa kepada Allah meminta dan memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, supaya jangan tersesat dan tidak mendapatkan laknatullah melainkan mendapatkan rahmatullah.

"Tunjukilah kami jalan yang lurus"
(QS. 1 Al Faatihah - pembukaan - 6)
sebenarnya di dalam Alquran banyak sekali mengandung mutiara-mutiara yang indah apabila kita mau jujur dan mau menggali dan mempelajari Alquran dengan benar, Alquran tidak hanya untuk menjadi hiasan atau bacaan saja, karena sangat lah berguna untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dan Alquran sendiri sudah menunjukkan jalan yang lurus itu bagi umat manusia.

JALAN YANG LURUS
Jalan yang lurus atau Shiraatal Mustaqiim itu menurut Alquran adalah Isa Almasih anak Maryam yang juga harus diikuti dan ditaati oleh setiap umat manusia. Alquran sudah menjawab bahwa apabila kamu ingin mendapatkan jalan yang lurus yang dapat membawa kita menuju ke surga maka ikuti Isa dan mengamalkan ajaran ajaran-Nya
"Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku itulah jalan yang lurus." (QS. 43 Az Zukhruf - perhiasan - 61)
" … maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (QS. 43 Az Zukhruf - perhiasan - 63)
Perhatikan ayat berikut ini:
A. Isa terkemuka di dunia dan di akhirat


"namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah satu daripada orang orang yang dekat (kepada Allah) (QS. 3 Ali Imraan - keluarga Imran - 45)
B. Isa Utusan Allah dan Firman-Nya

"Sesungguhnya Isa Almasih putera Maryam itu utusan Allah dan Firman-Nya … " (QS. 4 An Nisa - wanita -171)
C. Isa adalah Roh Allah dan Firman-Nya
"Isa itu sesungguhnya Roh Allah Dan Firman-Nya" (Hadits Annas ibnu Malik Hal. 72)
D. Isa satu satunya imam mahdi
"Tidak ada Imam Mahdi selain Isa Putera Maryam" (Kitab Majah bab Ayyidatuzzaman)
E. Hazrat 'Isa wafat dan telah diangkat
(Ingatlah!) tatkala Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepada-Ku, dan akan mensucikan engkau dari orang orang kafir, dan menjadikan orang orang yang mengikutimu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat." (QS. 3 Ali Imraan - keluarga Imran -55)
F. Isa adalah hakim yang adil

"Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun ditengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil …" (Hadits Shohih Muslim 127)
Jika kita ringkaskan keselamatan itu bukanlah merupakan hasil manusia berupa amal saleh atau melaksanakan setiap pengamalan-pengamalan ritual agama yang mereka lakukan melainkan oleh karena rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada menusia melalui Isa Almasih. Rahmat dan karunia Allah ini bukan untuk orang orang tertentu melainkan untuk seluruh umat manusia . Untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah ini kita perlu mengikuti dan mentaati shiraathal mustaqiim (Jalan yang lurus) yaitu Isa Almasih putera Maryam.
Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali dan waktunya sangat singkat, selama hidup di dunia ini janganlah salah memilih jalan karena apabila kita salah memilih jalan, maka akibatnya sangat fatal yang membawa kita masuk ke dalam neraka yang abadan abadan dan tidak ada yang dapat membatalkannya.
Ikutilah dan taatilah shiraatal mustaqiim supaya anda memperoleh keselamatan yang pasti.
"Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut". (Amsal 14:12, 16:24)
Sayyidina wa Robbina Isa Almasih sendirinya telah menubuatkan bahwa diakhir zaman nanti akan muncul nabi nabi palsu dan ajaran ajaran palsu yang membuat orang bingung dan tersesat.
"Sebab Mesia mesias palsu dan nabi nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda tanda yang dahsyat dan mujizat mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang orang yang terpilih juga". (Matius 24 : 24)
RAJAWALISAKTI
 
Posts: 3
Joined: Fri Apr 13, 2007 2:22 pm
Location: SURABAYA

Postby maafkan » Fri Apr 13, 2007 2:48 pm

ha ha ha,
he he he
hi hi hi

wah aku ngakak baca postingan anda. :lol: :lol: :lol: :lol:
maafkan
 
Posts: 204
Joined: Wed Mar 07, 2007 11:27 am

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 3:00 pm

Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby rainy » Fri Apr 13, 2007 3:04 pm

Jangan ketawa dong, serius nih, apa argumentasimu, yang ilmiah ya .........
User avatar
rainy
 
Posts: 677
Joined: Thu Feb 08, 2007 1:28 pm
Location: makassar

Postby ndramus » Fri Apr 13, 2007 3:05 pm

selamat datang rajawali sakti dan selamat bergabung

hebat sekali br bergabung sdh bisa menohok islam terang2an dan dengan sumbernya dari qoran langsung

dan sperti biasa...muslim hanya bisa ber hahaha hihihi krn ga ada isinya u/ membantah postingan anda

teruskan perjuangan anda !
dan diharapkan jangan jualan kecap ya ?
User avatar
ndramus
 
Posts: 1587
Joined: Fri Nov 17, 2006 4:43 pm

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 3:07 pm

rainy wrote:Jangan ketawa dong, serius nih, apa argumentasimu, yang ilmiah ya .........


apanya yang mo argumentasiin.
wong ayat suci alquran aja doski potong2..<-- kresten bgt ni :lol:
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby ndramus » Fri Apr 13, 2007 3:08 pm

Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?
User avatar
ndramus
 
Posts: 1587
Joined: Fri Nov 17, 2006 4:43 pm

Postby maafkan » Fri Apr 13, 2007 3:12 pm

rainy wrote:Jangan ketawa dong, serius nih, apa argumentasimu, yang ilmiah ya .........


Kepada Yang membuat Thread:

Tolong jawab pertanyaan saya.

Sdr mengutip ayat-ayat qur'an dan beberapa hadits diatas, untuk menguatkan Isa sebagai Nabi (utusan Allah) atau Isa sebagai Tuhan?

mohon dijawab,
terima kasih

Salam dari SOLO.
maafkan
 
Posts: 204
Joined: Wed Mar 07, 2007 11:27 am

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 3:17 pm

ndramus wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?


Om jes gak minta didoakan??
sebenarnya sih doi mau, tapi gak sempet, udah keburu disangkutin ama yahudi. :lol: :lol: .

Allah memberikan janjiNya kepada setiap muslim yang bertakwa.
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 3:26 pm

11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

"Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah."
Dan aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. (Al Imran, 3:49)

Kenapa Isa harus minta izin Allah??
Karena beliau as bukan tuhan..
Masak Tuhan minta ijin Tuhan? <-------- Pakai akal mu nak..
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby Phoenix » Fri Apr 13, 2007 3:47 pm

Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Oh..jadi elo setuju toh Yesus itu Isa dan mati disalib?
Phoenix
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

Postby Phoenix » Fri Apr 13, 2007 3:49 pm

maafkan wrote:
rainy wrote:Jangan ketawa dong, serius nih, apa argumentasimu, yang ilmiah ya .........


Kepada Yang membuat Thread:

Tolong jawab pertanyaan saya.

Sdr mengutip ayat-ayat qur'an dan beberapa hadits diatas, untuk menguatkan Isa sebagai Nabi (utusan Allah) atau Isa sebagai Tuhan?

mohon dijawab,
terima kasih

Salam dari SOLO.


Untuk ngasih tau ke Elo, kalau Isa lebih layak diikuti daripada momed.
Phoenix
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 4:01 pm

Phoenix wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Oh..jadi elo setuju toh Yesus itu Isa dan mati disalib?


Yesus bukan Isa as.

yesus tu manusia terkutuk yang ngaku atau diakui oleh masyarakat embek sebagai tuhan.

Isa as, adalah Rasul,nabi,utusan Allah swt yang mulia.

Bisa bedain??
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby maafkan » Fri Apr 13, 2007 4:04 pm

Phoenix wrote:
maafkan wrote:
rainy wrote:Jangan ketawa dong, serius nih, apa argumentasimu, yang ilmiah ya .........


Kepada Yang membuat Thread:

Tolong jawab pertanyaan saya.

Sdr mengutip ayat-ayat qur'an dan beberapa hadits diatas, untuk menguatkan Isa sebagai Nabi (utusan Allah) atau Isa sebagai Tuhan?

mohon dijawab,
terima kasih

Salam dari SOLO.

Untuk ngasih tau ke Elo, kalau Isa lebih layak diikuti daripada momed.Sdr Phoenix,
maaf aku bertanya kepada yang membuat thread :

Sdr mengutip ayat-ayat qur'an dan beberapa hadits diatas, untuk menguatkan Isa sebagai Nabi (utusan Allah) atau Isa sebagai Tuhan?.

Jika Sdr RAJAWALISAKTI paham dengan yang Sdr postingkan, Sdr pasti bisa jawab.

mohon dijawab,
terima kasih

Salam dari SOLO. :D :D :D :D
maafkan
 
Posts: 204
Joined: Wed Mar 07, 2007 11:27 am

Postby ndramus » Fri Apr 13, 2007 4:10 pm

Mizard wrote:
ndramus wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?


Om jes gak minta didoakan??
sebenarnya sih doi mau, tapi gak sempet, udah keburu disangkutin ama yahudi. :lol: :lol: .

Allah memberikan janjiNya kepada setiap muslim yang bertakwa.


jawab Oiii !
km tiap hr berdoa minta keselamatan nabi mu itu lalu klo km diberi pilihan 2 u/ keselamatan masuk surga
muhamad ato kamu
pilih yg mana ?
User avatar
ndramus
 
Posts: 1587
Joined: Fri Nov 17, 2006 4:43 pm

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 4:18 pm

ndramus wrote:
Mizard wrote:
ndramus wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?


Om jes gak minta didoakan??
sebenarnya sih doi mau, tapi gak sempet, udah keburu disangkutin ama yahudi. :lol: :lol: .

Allah memberikan janjiNya kepada setiap muslim yang bertakwa.


jawab Oiii !
km tiap hr berdoa minta keselamatan nabi mu itu lalu klo km diberi pilihan 2 u/ keselamatan masuk surga
muhamad ato kamu
pilih yg mana ?


Udah du jawab oiii..
Allah memberikan keselamatan untuk tiap muslim yang bertaqwa.
Bukan hanya 2 pilihan.. dongok lo, memangnya tuhan apaan yang kasi 2 pilihan :lol: :lol:
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby Phoenix » Fri Apr 13, 2007 4:28 pm

Mizard wrote:
Phoenix wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Oh..jadi elo setuju toh Yesus itu Isa dan mati disalib?


Yesus bukan Isa as.

yesus tu manusia terkutuk yang ngaku atau diakui oleh masyarakat embek sebagai tuhan.

Isa as, adalah Rasul,nabi,utusan Allah swt yang mulia.

Bisa bedain??


Trus lantas ape yg jadi dasar elo ngomong gini:


Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Bukankah diatas yg disinggung itu Isa?
Phoenix
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

Postby Phoenix » Fri Apr 13, 2007 4:32 pm

Mizard wrote:
ndramus wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?


Om jes gak minta didoakan??
sebenarnya sih doi mau, tapi gak sempet, udah keburu disangkutin ama yahudi. :lol: :lol: .

Allah memberikan janjiNya kepada setiap muslim yang bertakwa.


Jadi elo akuin tuh Yesus itu mati disalib?
Phoenix
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

Postby Mizard » Fri Apr 13, 2007 4:34 pm

Phoenix wrote:
Mizard wrote:
Phoenix wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Oh..jadi elo setuju toh Yesus itu Isa dan mati disalib?


Yesus bukan Isa as.

yesus tu manusia terkutuk yang ngaku atau diakui oleh masyarakat embek sebagai tuhan.

Isa as, adalah Rasul,nabi,utusan Allah swt yang mulia.

Bisa bedain??


Trus lantas ape yg jadi dasar elo ngomong gini:


Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Bukankah diatas yg disinggung itu Isa?


karena mo nyadarin lo semua.. kalau Isa itu bukan yesus.
jangan lo samain.
gimane?? nalar lo uda nyambung??
User avatar
Mizard
 
Posts: 1270
Joined: Mon Mar 12, 2007 2:49 pm

Postby ndramus » Fri Apr 13, 2007 4:34 pm

Mizard wrote:
ndramus wrote:
Mizard wrote:
ndramus wrote:
Mizard wrote:Bagaimana yesus menawarkan keselamatan??
Doski aja gak selamat dibantai Yahudi :lol: :lol:


Tapi kan Dia tidak minta didoakan tiap hari

kalo kamu diberi 2 pilihan o/ auoloh u/ selamat :
1. Muhamad yang selamat
2. kamu yg selamat

km pilih yg mana zard ?


Om jes gak minta didoakan??
sebenarnya sih doi mau, tapi gak sempet, udah keburu disangkutin ama yahudi. :lol: :lol: .

Allah memberikan janjiNya kepada setiap muslim yang bertakwa.


jawab Oiii !
km tiap hr berdoa minta keselamatan nabi mu itu lalu klo km diberi pilihan 2 u/ keselamatan masuk surga
muhamad ato kamu
pilih yg mana ?


Udah du jawab oiii..
Allah memberikan keselamatan untuk tiap muslim yang bertaqwa.
Bukan hanya 2 pilihan.. dongok lo, memangnya tuhan apaan yang kasi 2 pilihan :lol: :lol:


jawab donk ! pake ceramah....ga bermutu lagi
malah pengen kentut dengernya
klo situ yakin auloh mu ngasih keselamatan, ngapain muhamad minta di sholawati tiap kali km sembhayang ??
User avatar
ndramus
 
Posts: 1587
Joined: Fri Nov 17, 2006 4:43 pm

Next

Return to Pembelaan Terhadap IslamWho is online

Users browsing this forum: No registered users