. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Pembahasan tentang Isa Almasih, Injil, Taurat dari apa yang tertulis dalam Qur'an, dan bukan dari kitab suci non-Islam.

Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Postby Ali Makrus » Thu Feb 21, 2008 12:22 am

Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Saudara-saudaraku, janganlah kita saling hina dan saling ejek antar agama. Sesungguhnya kita semua bersaudara, dan Sang Pencipta telah memberi kita agama, di mana walau berbeda-beda, namun mengarah pada satu tujuan, yaitu kepada Sang Junjungan Manusia yang terpuji di dunia dan di akherat. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Almasih Isa Alahisalam.

Bahkan dalam agama Hindu sekalipun, sosok yang dinantikan dan diagungkan juga sosok Almasih Isa. Di dalam Sloka 9:11 tertulis: Orang **** mengejek diriku bila AKU menurun dalam bentuk diri manusia karena mereka tidak mengerti bentuk rohaniKU sebagai TUHAN YANG MAHA ESA yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada.

Sloka ini memperkenalkan TUHAN YANG MAHA ESA, tanpa nama-pribadi, berbentuk rohani, tidak terbuat dari kayu atau pun batu; Yang Esa serta berkuasa atas segala sesuatu. Sadar atau tidak, Sloka ini nubuatan tentang menurun atau menitisnya TUHAN, tampil dalam bentuk manusia. Lalu orang-orang **** mengejek. Satu-satunya manusia yang menyandang ciri titisan TUHAN adalah Yesus-Anak-Manusia, yang mendemonstrasikan kuasa-kuasa Sorgawi, namun diejek, bahkan disalibkan oleh orang-orang yang (beragama, namun) tidak mengerti tentang ROH TUHAN!

Catatan:
Menitis adalah istilah khas ajaran Hindu, di mana Penghuni Swargaloka diyakini dapat menitis ke dalam bentuk manusia, sementara pribadi yang awal tetap menghuni Swargaloka (Swarga=sorga, Loka=rumah); titisannya tampil selaku makhluk bumi (manusia atau hewan).

Luar biasa nubuatan yang dari India, dari zaman Abraham ini. Ada kebenaran di dalam pengajaran tentang "penitisan" ini. Jika umat beragama mengakui bahwa TUHAN adalah Yang Maha Kuasa, tentu Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Pencipta mampu melakukan penitisan. Siapa yang berani melarang TUHAN?

Akhir kata, Saudara-saudaraku, janganlah kita saling bertengkar dan saling mengunggul-unggulkan agama sendiri yg benar, karena sebenarnya semua agama, mengarah pada satu junjungan ROHANI yg dinanti-nantikan, yaitu ALMASIH ISA atau yang oleh orang-orang Kristen dinamakan Yesus Kristus.

Tidak ada gunanya kita menuduh kitab agama lain sebagai kitab yang jelek, penuh ajaran jahat, banyak kontradiksi, dan lain sebagainya, karena kitab kita sendiri pun kalau disorot juga akan kelihatan penuh kejelekan, penuh ajaran jahat, banyak kontradiksi. Jangan kita saling menjatuhkan dengan memandang perbedaan-perbedaan yang ada, tapi marilah kita bersatu, lihatlah persamaan-persamaannya, dan satukan visi dan pandangan untuk melangkah ke jalan yg benar.

Semoga saran dan nasehat saya ini bermanfaat.

Apa kata Muhammad tentang Almasih Isa?

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga sebab Dia suci. (Maryam, 19:19)

Bahkan Dia terkemuka di dunia dan di akhirat … (Al Imran, 3:45)

1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

Az Zukhruf, 43:61
"Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim…"

Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …


2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati

Az Zukhruf, 43:63
"Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u…"

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…


3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar

Maryam, 19:34
"Dzaalika 'isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…"

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…


4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

An Nisa, 4:171
"Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …"

Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…


5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya

Hadis Anas bin Malik hal.72
"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…"

Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya


6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna

Maryam, 19:17
"… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."

…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…


7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI

Hadis Ibnu Majah
"Laa mahdia illa isabnu Maryama…"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…


8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah

Al Anbiyaa, 21:91
"Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"

Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.


9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali

Maryam, 19:33
"Wa salaamu 'alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub'atsu hayaa."

Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali."


10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir

Al Imran, 3:55
"Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi'uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati."

Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat."


11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

Al Imran, 3:49
"Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah."

Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.


12. Isa As menghidupkan orang mati

Al-Maidah, 5:110
"… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…"

… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…


13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus

Al Baqarah, 2:253
"Wa aatainaa 'isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi."

Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.


14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS

An Nisa, 4:156
"Wa bi kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."

Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).


15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab

An Nisa, 4:159
"Wa im min ahlil kitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu 'alaihim syahiidaa."

Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.


16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama

Al Maidah, 5:68
"Qui yaa ahlal kitaabi lastum 'alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum"

Katakanlah: "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.


17. Al Quran induk dari Taurat dan Injil

Az Zukhruf, 43:4
"Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia 'aliyyuna hakiim."

Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.


18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

Al Imran, 3:45
"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."

Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.


TEMAN YANG MAHA TINGGI

Doa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat:
Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi …(Hadis Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:

"Teman Yang Maha Tinggi"
Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.

(Hadits Shahih Bukhari 1574)

Siapakah "Teman Yang Maha Tinggi" itu?

Menurut catatan para Hadis Sahih Bukhari, ialah "Malaikat dan Nabi-nabi". Malaikat tidak disebut yang Maha Tinggi, jadi "teman" beliau bukan malaikat tetapi seorang nabi. Lalu siapakah diantara nabi yang layak disebut:
"Yang Maha Tinggi"?

Nabi-nabi yang terkenal yaitu:

"Adam Shafiyulah" = Adam AS disucikan Allah
"Nuh Najiyullah" = Nuh AS diselamatkan Allah
"Ibrahim Khalillulah" = Ibrahim AS dikasihi Allah
"Isma'il Dzabiihullah" = Ismail AS dikurbankan Allah
"Musa Kaliimullah" = Musa AS difirmankan Allah
"Dawud Kalifatullah" = Dawud AS dipimpin Allah
(Majmu' Syarif)

Namun beliau telah bersabda:
"Anaa aulan naasi bi 'iisabni Maryam fid dun-yaa wal aakhiraati wal anbiyaau ikhwaatul li'allaatin ummahaatuhum syattaa wa diinuhum waahid."

Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara kerana seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.
(Hadis Shahih Bukhari 1501)

"…'lisabnu Maryam wajihan fid dun-yaa wal aakhirat…"

… Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat …
(Al Imran, 3:45)

"Wal Iadzii nafsii bi layusyikanna ayyanzila fil kumubnu Maryama hakaman muqsithan"

Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa Anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang Adil …

(Hadis Shahih Muslim 127)

"Laa mahdiya illa isabnu Maryama"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra maryam

(Hadis Ibnu Majah)

… Isa itu Rohullah, Rasullah dan Kalimatullah.
(Anas bin Malik hal. 72, An Nisa, 4:171)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Al Masih Anak Maryam.

"… wattabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim."
…ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus.

(Az Zukruf, 43:61)

Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah?

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Ali Makrus
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 2
Joined: Sun Feb 17, 2008 7:27 pm

Postby audy_valentine » Thu Feb 21, 2008 6:54 am

saya sudah terima dari dulu
User avatar
audy_valentine
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2672
Joined: Sun Feb 17, 2008 2:51 am
Location: wherever I live

Postby dragon » Thu Feb 21, 2008 8:31 am

AMIIIIINN!!!

wow hebat,,di Hindu pun Jesus sudah diramalkan....

kalau nabi Muhammad diramalkan juga kah???

thanks
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby zeba0th » Sun Feb 24, 2008 2:41 pm

sepi yaaaa.... kemana nih si jagoan OOT kok gak nongol?
User avatar
zeba0th
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1402
Joined: Sat Sep 24, 2005 3:57 am

Postby Garin laksana » Mon Feb 25, 2008 9:03 am

@Bang Ali Markus,
Yok opo kabare Rek?!
Sugeng Rawuh 'ndik FFI!!

Semoga dulur teko Jatim iki, berkenan terus membagi "Hidayah" yg telah diterimakan kepadanya dan hanya olehNYA....*

Lanjut ...Cak!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Bang Haji » Mon Feb 25, 2008 9:21 am

ini Ali Makrus asli...???
User avatar
Bang Haji
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1498
Joined: Wed Oct 10, 2007 9:48 am
Location: ngumpet dikamar Inul

Postby dragon » Mon Feb 25, 2008 10:23 am

kalo threadnya bagus gene kanapa ya koq ga ada moslem yg maw masuk???
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby Garin laksana » Mon Feb 25, 2008 11:43 am

@Uwak Haji & Dragon,

Isa'Allah, itu kang Ali Makrus (bukan Markus:red), yang Asli...
Sudah tradisi, kalau threadnya bagus & mulai menyentuh ...Tauhid / Aqidah / atau apa yg kiranya menukik pada Jantung Keimanan .... pada beringsut semua...!! "Ekor2nye pada ngelipet ke dalem diantara ke dua kaki2nya"!!

Katanya, Ihdhinassirotal mustaqiiimm...? Begitu ditunjukin..... kok malah mengkeret / menciut??!!*
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Re: Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Postby Jibaok » Mon Feb 25, 2008 12:15 pm

Ali Makrus wrote:Apa kata Muhammad tentang Almasih Isa?

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga sebab Dia suci. (Maryam, 19:19)


قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19:19

19:19 Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci"

kehebatan Islam dan ayat2 Al-Quran, tidak henti2 kapir2 kolopir yang mao mempelintir ayat2 Al-Quran.
Berlainan dengan kitab2 "suci" kapir2 kolopir, gak pernah ada penganut2 agama lain yang mao ambil tao untuk merobah2 kitab2 **** kapir2 itu, melainkan penganut2nya sendiri yang merobah2 berbagai versi kitab2 bodohnya sendiri.
Jibaok
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1335
Joined: Tue Sep 04, 2007 1:08 pm

Re: Dalam Islam, hanya ISA ALAHISALAM yang sangat diagungkan

Postby dragon » Mon Feb 25, 2008 12:26 pm

Jibaok wrote:
Ali Makrus wrote:Apa kata Muhammad tentang Almasih Isa?

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga sebab Dia suci. (Maryam, 19:19)


قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19:19

19:19 Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci"

kehebatan Islam dan ayat2 Al-Quran, tidak henti2 kapir2 kolopir yang mao mempelintir ayat2 Al-Quran.
Berlainan dengan kitab2 "suci" kapir2 kolopir, gak pernah ada penganut2 agama lain yang mao ambil tao untuk merobah2 kitab2 **** kapir2 itu, melainkan penganut2nya sendiri yang merobah2 berbagai versi kitab2 bodohnya sendiri.


hebat??? ayat quran mu itu banyak kali yg bertentangan tau ga....kaya plinplan gt de...

auloh mu itu plinplan y????
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby murtad mama » Mon Feb 25, 2008 2:24 pm

suci itu berarti tiada berdosa, kata suci hanya digunakan untuk nama ALLAH sahaja.
User avatar
murtad mama
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4284
Joined: Tue Feb 06, 2007 7:16 pm
Location: Jl veteran 48 Kota Bekasi 17141 Jawa Barat <==== Alamat VOA-Islam :) :) :)

Postby Garin laksana » Mon Feb 25, 2008 3:34 pm

murtad mama wrote:suci itu berarti tiada berdosa, kata suci hanya digunakan untuk nama ALLAH sahaja.


Exactly Mam!!
Tepat 100%!!

Hanya Allah yang pantas disebut SUCI!

Thanks ya Mad & 'Briel, atas kesaksianmu!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Jibaok » Mon Feb 25, 2008 4:17 pm

murtad mama wrote:suci itu berarti tiada berdosa, kata suci hanya digunakan untuk nama ALLAH sahaja.


pir, pir, kapir kolopir, kalo gak tao jalan cerita jangan bacot.
"suci" didalam ayat itu adalah untuk menenangkan Maryam dan membidas tuduhan2 yahudi2 laknatullah disekeliling yang akan mengatakan Maryam akan membawa/melahirkan anak haram dan ada juga yang akan mengatakan hasil iblis (anak tidak suci).
Jibaok
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1335
Joined: Tue Sep 04, 2007 1:08 pm

Postby Jibaok » Mon Feb 25, 2008 4:20 pm

Garin laksana wrote:
murtad mama wrote:suci itu berarti tiada berdosa, kata suci hanya digunakan untuk nama ALLAH sahaja.


Exactly Mam!!
Tepat 100%!!

Hanya Allah yang pantas disebut SUCI![/color]


pir, loe jangan mao terlalu menunjukkan kebodohan loe. malaikat makhluk Allah juga suci coy. itu kata Allah sendiri pir.
Jibaok
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1335
Joined: Tue Sep 04, 2007 1:08 pm

Postby Garin laksana » Mon Feb 25, 2008 4:29 pm

Jibaok wrote:pir, loe jangan mao terlalu menunjukkan kebodohan loe. malaikat makhluk Allah juga suci coy. itu kata Allah sendiri pir.


Lhaaa kalo Malaikat nyang di Gua Hira 'ntuh suci gak?!
Trus si momek luh 'tuh suci gak?!
Ayo coy!!! pake akal mu!, jangan dipake mbulus terusss akal mu 'ntuh!!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby johnlegend » Mon Feb 25, 2008 7:05 pm

jadi isa as ini siapa yah?
johnlegend
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2058
Joined: Fri Dec 21, 2007 2:14 am

Postby dragon » Tue Feb 26, 2008 10:33 am

Jibaok wrote:
Garin laksana wrote:
murtad mama wrote:suci itu berarti tiada berdosa, kata suci hanya digunakan untuk nama ALLAH sahaja.


Exactly Mam!!
Tepat 100%!!

Hanya Allah yang pantas disebut SUCI![/color]


pir, loe jangan mao terlalu menunjukkan kebodohan loe. malaikat makhluk Allah juga suci coy. itu kata Allah sendiri pir.


lucifer juga malaikat tadinya...kalo jibril?? malaikat koq nyekek dr belakang??? itu kuntilanak :lol: :lol: :lol:
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby Garin laksana » Tue Feb 26, 2008 1:34 pm

dragon wrote:lucifer juga malaikat tadinya...kalo jibril?? malaikat koq nyekek dr belakang??? itu kuntilanak :lol: :lol: :lol:

Oooo yg nyekek si momek di gua Hira ntuh si Kuntilanak yg nyamar jadi Jibril tho?! Mangkanya kitab yg disampaikannya acak-adut, ngitung pembagian harta warisan saja kagak bener!!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Garin laksana » Fri Feb 29, 2008 2:58 pm

Cipoak eh Jibaok... kemana nieh?!!
Wah ada pelarian model baru lagi nieh: "HIT and RUN", ala jibaok!

Kurindu kata "pir...kolopir..." mu!! .....ke..ke..ke...![/b]
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby darah_perawan » Sat Apr 05, 2008 1:31 am

udah dijelasin sedemikian hingga kalau ISA itu luar biasa dan itu tertulis di dalam alquran..


HAYO NGAKU....
User avatar
darah_perawan
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 100
Joined: Sun Dec 23, 2007 12:05 am
Location: Surga ada 72 Bidadari

Next

Return to Quran & ISA Almasih, Injil 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users