.

Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Pembuktian bahwa Islam bukanlah ajaran dari Tuhan.

Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Sun Oct 02, 2011 12:52 pm

Dari SINI

duren wrote:Biar telinga si Cresent semangkin fuanasss membara , gw tambahin lagi bro :finga:

TIADA HUJAN TIADA ANGIN
TANPA SEBAB TANPA MUSABAB \:D/

Apa nilai moral dari Pemaksaan muhamad dan allah swt terhadap Zainab untuk menikahi si zaid ?
CRESCENT-STARCRESCENT-STAR » Tue Sep 20, 2011 1:29 pm wrote:saya jawab sekarang ya ...
nilai moralnya adalah menghilangkan FANATISME KESUKUAN dan KEBANGSAWANAN.
Zainad yg juga sepupu Nabi Muhammad saw adalah dari keluarga terpandang bangsa Arab. sedangkan Zaid adalah dari kalangan mantan budak berkulit hitam yang status sosialnya saat itu amat rendah.
Muhammad saw tidak melakukan pendobrakan ini kepada wanita lain, melainkan terhadap zainab yg masih famili dekat Nabi saw. saat itu diskusi dilangsungkan dengan abangnya Zainab, yakni Abdullah bin Jashy.
Muhammad dan Allah ingin supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.
    "Bahwa orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa." (Qur'an, 49:13)


jadi hujan dan angin itu ada ...


Saat saya mempertanyakan mengapa TANPA SEBAB MUSABAB awlloh swt menurunkan Q 33.36 , ustad Cresent NGIMPI betapalah MANUSIA ARAB saling sederajat dan beliau juga masih TIDAK MERASA sebagai BUKAN BUDAK ARAB


INI bantahannya :

Hadits-hadits lain yang menjadi dasar pelaksanaan kafa’ah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Al-Hakim dan Rafi’i :


فإنهم عترتي, خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي و علمي, فويل للمكذّبين بفضلهم من أمتي القاطعين منهم صلتي لا أنزلهم الله شفاعتي


‘… maka mereka itu keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuannku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa’atku.’


Adapun makna yang terkandung dalam hadits ini adalah dalam hal nasab mustahil akan terjadi pemutusan hubungan keturunan nabi saw kalau tidak dengan terputusnya nasab seorang anak dan tidak akan terputus nasab seorang anak kalau bukan disebabkan perkawinan syarifah dengan lelaki yang tidak menyambung nasabnya kepada nabi saw. Dan jika telah terjadi pemutusan hubungan tersebut, maka menurut hadits di atas Nabi Muhammad tidak akan memberi syafa’atnya kepada orang yang memutuskan hubungan keturunannya kepada Rasulullah melalui perkawinan syarifah dengan lelaki yang bukan sayid.


Dalam berbagai buku sejarah telah tertulis bahwa khalifah Abu Bakar dan Umar bersungguh-sungguh untuk melamar Siti Fathimah dengan harapan keduanya menjadi menantu nabi. Al-Thabary dalam kitabnya yang berjudul Dzakhairul Uqba halaman 30 mengetengahkan sebuah riwayat, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah meminang Siti Fathimah, oleh Rasulullah dijawab : ‘Allah belum menurunkan takdir-Nya’. Demikian pula jawaban Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika meminang Siti Fathimah ra.. Mengapa mereka ingin menjadi menantu nabi ? Dua orang sahabat itu meminang Fathimah, semata-mata ingin mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan karena keutamaan-keutamaan yang diperoleh keluarga nabi menyebabkan mereka ingin sekali menjadi menantunya. ( :shock: Duren : dah gila mereka yahh , bukankah si Abu Bakar merupakan mertua muhammad ) Mereka mendengar Rasulullah bersabda :


كلّ نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي و صهري


‘Semua hubungan nasab dan shihr (kerabat sebab hubungan perkawinan) akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan shihr-ku‘


Al-Baihaqi, Thabrani dan yang lain meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab ra meminang puteri Imam Ali ra yang bernama Ummu Kulsum, beliau berkata :


‘Aku tidak menginginkan kedudukan, tetapi saya pernah mendengar Rasulullah saw berkata : ‘Sebab dan nasab akan terputus pada hari kiyamat kecuali sababku dan nasabku. Semua anak yang dilahirkan ibunya bernasab kepada ayah mereka kecuali anak Fathimah, akulah ayah mereka dan kepadaku mereka bernasab.’ Selanjutnya Umar ra berkata lebih lanjut : Aku adalah sahabat beliau, dan dengan hidup bersama Ummu Kulsum aku ingin memperoleh hubungan sabab dan nasab (dengan Rasulullah saw)’.


Sebuah hal yang ironis, orang lain saja (khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar) ingin menjadi menantu nabi karena ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan melalui perkawinan dengan keturunan Rasulullah saw , sebaliknya ada sebagian keturunan Rasulullah yang dengan sengaja melepas dan menghilangkan keutamaan dan kemuliaan itu pada diri dan keluarganya khususnya kepada keturunannya hanya karena mereka mengikuti nafsu untuk bebas memilih dan menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu’ (bukan sayyid).


Seharusnya para keturunan Rasulullah yang hidup saat ini melipatgandakan rasa syukurnya kepada Allah, karena melalui kakeknya Nabi Muhammad saw mereka menjadi manusia yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, bukan sebaliknya mereka kufur ni’mat atas apa yang mereka telah dapatkan dengan melepas keutamaan dan kemuliaan diri dan keturunannya melalui pernikahan yang mengabaikan kafa’ah nasab dalam perkawinan anak dan saudara perempuannya, yaitu dengan mengawinkan anak dan saudara perempuannya sebagai seorang syarifah dengan lelaki yang bukan sayyid.


Sebelum pernikahan kedua manusia suci itu, Siti Fathimah pernah dilamar oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lamaran tersebut tidak diterima oleh Rasulullah dengan alasan Allah swt belum menurunkan wahyu-Nya untuk menikahkan Siti Fathimah. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, beliau juga melamar Siti Fathimah, akan tetapi lamaran itu pun tidak diterima Rasulullah dengan alasan yang sama ketika menolak lamaran Abu Bakar Ash-Shiddiq. Akan tetapi ketika Ali bin Abi Thalib melamar Siti Fathimah kepada Rasulullah, saat itu juga Rasulullah menerima lamaran Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah berkata : ‘Selamat wahai Ali, karena Allah telah menikahkanmu dengan putriku Fathimah’.


Secara selintas memang peristiwa tersebut merupakan pernikahan biasa yang dialami nabi sebagai seorang ayah, dan sebagai utusan Allah yang senantiasa menerima wahyu dari Tuhannya. Akan tetapi dibalik peristiwa itu, terkandung nilai-nilai yang disampaikan Allah kepada nabinya yaitu berupa hukum kafa’ah dalam perkawinan keluarga Rasulullah, dimana Allah mensyariatkan pernikahan Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fathimah yang keduanya mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah dan mempunyai keutamaan ganda yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar . Mereka adalah ahlul bait, dimana Allah telah menghilangkan dari segala macam kotoran dan membersihkan mereka dengan sesuci-sucinya.


Generasi Nabi saw lahir dari putrinya Fathimah ra. Beliau sangat mencintai mereka, al-Hasan dan al-Husein disebut sebagai anaknya sendiri, bahkan kepada menantunya, suami dari Fathimah ra, Rasulullah saw mengatakan :


‘Seandainya Ali bin Abi Thalib tidak lahir ke bumi maka Fathimah tidak akan mendapatkan suami yang sepadan (sekufu’), demikian pula halnya dengan Ali, bila Fathimah tidak dilahirkan maka Ali bin Abi Thalib tidak pula akan menemukan istri yang sepadan (sekufu’), ( duren : NARSIS BANGET } mereka dan anak-anaknya diriku dan diriku adalah diri mereka‘


Abu Abdillah Ja’far al-Shaddiq, mengatakan, ‘Seandainya Allah tidak menjadikan Amirul Mukminin (Imam Ali) maka tidak ada yang sepadan (sekufu’) bagi Fathimah di muka bumi, sejak Adam dan seterusnya’.


Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafii dalam masalah kafa’ah sependapat dengan pendapat khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan :


لأمنعن فزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء


‘Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (syarifah) menikah dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya’.

Menurut mazhab Syafii, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, seorang wanita keturunan Bani Hasyim, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dari selain keturunan mereka kecuali disetujui oleh wanita itu sendiri serta seluruh keluarga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian ulama mazhab Hambali, kalaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain Bani Hasyim, maka mereka itu berdosa. Imam Ahmad bin Hanbal berkata :


‘Wanita keturunan mulia (syarifah) itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridho di kawinkannya wanita tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu’, maka ia berhak membatalkan. Bahwa wanita (syarifah) hak Allah, sekiranya seluruh wali dan wanita (syarifah) itu sendiri ridho menerima laki-laki yang tidak sekufu’, maka keridhaan mereka tidak sah’.


Seorang ulama yang terkenal yang dianggap pendobrak kebekuan pemikiran kaum muslimin seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang Syarif yang putrinya dikawinkan dengan seorang bukan Syarif padahal si ayah tidak setuju, apakah nikah tersebut sah ? Ibnu Taimiyah menjawab :


‘Kafaah dalam hal nasab tidak merupakan persyaratan bagi Imam Malik. Adapun menurut Abu Hanifah, Syafii dan Ahmad –dalam salah satu riwayat darinya– kafaah adalah hak isteri dan kedua orang tua. Maka apabila mereka semua rela tanpa kafu, sahlah nikah mereka. Akan tetapi dalam riwayat lainnya dari Ahmad, kafaah adalah ‘hak Allah’ dan oleh karenanya tidaklah sah nikah tanpa adanya kafaah’.

.

Dalam kitabnya Bughya al-Mustarsyidin, sayid Abdurahman bin Muhammad bin Husein al-Masyhur, berkata :


‘Seorang syarifah yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi saw dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan sayyidah Fatimah al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait Nabi tersebut‘.


Selanjutnya beliau berkata :


‘Meskipun para fuqaha mengesahkan perkawinannya, bila perempuan itu ridho dan walinya juga ridho, akan tetapi para fuqaha leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fiqih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal‘.


Dijelaskan oleh Sayyid Usman bin Abdullah bin Yahya (Mufti Betawi) :


‘Dalam perkara kafa’ah, tidaklah sah perkawinan :rofl: seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu’ apalagi perempuan itu seorang syarifah maka yang bukan sayyid tidak boleh menikahinya sekalipun syarifah itu dan walinya menyetujuinya. Sekalipun para fakih telah berkata bahwa pernikahan itu sah namun para ulama ahlul bait mempunyai ijtihad dan ikhtiar dalam perkara syara’ yang tiada di dapati oleh para fakih lain. Maka sesudah diketahui segala nash ini tentang larangan pernikahan wanita keturunan ahlul bait nabi SAW, sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya pernikahan syarifah dengan selain dari keturunan Rasulullah tersebut dengan berlandaskan semata-mata nash umum fuqaha, yakni nikah itu sah bila si wanitanya ridha dan walinya yang dekatpun ridha. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk syarifah dengan lain bangsa yang bukan sayyid‘.


Selanjutnya beliau berkata :


‘Daripada yang menjadi godaan yang menyakitkan hati Sayidatuna Fathimah dan sekalian keluarga daripada sayid, yaitu bahwa seorang yang bukannya dia daripada bangsa sayid Bani Alawi, ia beristerikan syarifah daripada bangsa Bani Alawi, demikian juga orang yang memfatwakan harus dinikahkannya, demikian juga orang yang menjadi perantaranya pernikahan itu, karena sekaliannya itu telah menyakitkan Sayidatuna Fathimah dan anak cucunya keluarga Rasulullah saw‘.


Mufti Makkah al-Mukarromah, sayid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf , menjelaskan dalam kitabnya Tarsyih al-Mustafidin Khasiyah Fath al-Mu’in:


‘Dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (sekufu’) dengan anak keturunan Siti Fathimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah saw, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fathimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa’ah dan lainnya.”


Pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama keturunan Rasulullah saw tersebut merupakan dalil hukum syariat yang dapat dijadikan pedoman dalam pernikahan seorang syarifah. Mengapa demikian ? Dikarenakan mereka adalah hujjah-hujjah Ilahi yang berusaha menjaga umat ini dan memelihara kelurusan terhadap penyimpangan dari aspek-aspek ibadah dan lain-lain. Oleh karena itu, umat ini seyogyanya berpegang teguh kepada mereka serta tidak mendahului dan tidak mengabaikan mereka. Orang yang bersandar dan mengikuti mereka tidak akan tersesat, sebagaimana tidak akan tersesat orang yang bersandar pada alquran, hal tersebut adalah jaminan Rasulullah kepada ummatnya, sebagaimana sabda beliau saw yang dinamakan dengan hadits al-Tsaqalain :


‘Kepada kalian kutinggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya sepeninggalanku kalian tak akan tersesat : Kitab Allah sebagai tali yang terentang dari langit sampai ke bumi, dan keturunanku, ahlul baitku. Dua-duanya tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di Haudh (sorga). Perhatikanlah kedua hal itu dalam kalian meneruskan kepemimpinanku’.


Mengenai ucapan Rasulullah saw, ‘Dua-duanya tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di Haudh’ dan ucapan beliau, ‘jika kalian berpegang teguh kepadanya sepeninggalanku kalian tak akan tersesat’, yang dimaksud adalah para ulama yang berasal dari keturunan ahlul bait, tidak berlaku bagi orang-orang selain mereka. Mereka mempunyai keistimewaan sebagai teladan dan berada pada martabat lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai keistimewaan sebagai teladan. Kita wajib berteladan kepada ulama dari kalangan mereka, dengan menimba dan menghayati ilmu-ilmu mereka yang telah dijamin oleh Allah swt.


Rasulullah saw dengan ucapannya menunjuk anggota-anggota keluarga keturunan beliau, dikarenakan mereka mempunyai keistimewaan dapat memahami apa yang diperlukan (hikmah-hikmah yang terkandung dalam suatu perkara, yang tidak dapat dipahami oleh ulama selain mereka). Sebab kebaikan unsur penciptaan yang ada pada mereka dapat melahirkan kebaikan akhlaq, dan kebaikan akhlaq akan menciptakan kebersihan dan kesucian hati. Manakala hati telah bersih dan suci ia akan memberikan cahaya terang dan dengan cahaya itu dada akan menjadi lebih cerah. Semuanya itu merupakan kekuatan bagi mereka dalam usahanya memahami apa yang harus dilakukan menurut perintah syariat. Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Aqidah al-Wasithiyah memberi tanggapan terhadap hadits tsaqalain sebagai berikut :


‘Dua kalimat hadis tsaqalain yang menyatakan ‘dua-duanya tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di Haudh’, dan ‘jika kalian berpegang teguh kepadanya sepeninggalanku kalian tak akan tersesat’, hal tersebut tidak hanya berlaku bagi para Imam atau orang-orang terkemuka dari keluarga keturunan Rasulullah saw saja, melainkan berlaku juga bagi semua orang yang berasal dari keluarga keturunan beliau, baik yang awam maupun yang khawas, yang menjadi Imam maupun yang tidak‘.


Perkataan Ibnu Taimiyah semakin menjelaskan bahwa masalah kafa’ah yang dilaksanakan oleh para keturunan Rasulullah, baik ia seorang ulama ataupun ia seorang awam, di mana status mereka sebagai padanan alquran, bukanlah suatu yang bertentangan dengan ajaran Islam atau berdasar kepada adat semata-mata.


Disamping itu, hal itu dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam alquran, diantaranya surat Surat Muhammad ayat 22-23 yang berbunyi :


‘Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ?. Mereka itulah orang-orang yang dila’nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka‘.


Sebagai pelengkap uraian di atas, seorang hakim pengadilan Mesir memfasakhkan pernikahan seorang syarifah yang menikah dengan lelaki yang bukan sayid seperti yang terdapat dalam Fatawa al-Manar, Juz VII, hal 447 ditulis :


‘Sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus peradilan di Mesir pada sekitar tahun 1904, mengenai perkawinan Syekh Ali Yusuf, pemimpin majalah al-Mu’ayyad dengan sayidah Shofiyah binti sayid Abdul Khaliq al-Saadat. Hakim syar’i menetapkan batalnya akad berdasarkan tidak adanya kafa’ah. Karena si perempuan dari golongan Alawiyah sedang syekh Ali Yusuf bukan orang Alawi’.


Sungguh patut disesalkan jika seseorang dalam suatu pernikahan mengangkat wali kuasa sebagai wali nikah (wali hakim) dan dengan sengaja menikahkan wanita tersebut tanpa seizin wali terdekatnya, apalagi tidak sekufu’ serta seorang syarifah yang kawin lari dengan laki-laki yang bukan sayid dikarenakan orang tua mereka tidak menyetujui pernikahan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu hal yang mengganggu Rasulullah SAW dan menyakitinya apabila terjadi suatu perkawinan terhadap putri-putri dari keturunan beliau dengan tanpa pertimbangan kafa’ah terlebih dahulu, melalaikan amanat dan tidak memperhatikan serta tidak menjaga perihal hubungan nasab keturunan beliau. Sehubungan dengan itu, Allah swt berfirman dalam Alquran :


‘Tidak boleh bagi kalian menyakiti diri Rasulullah saw dan tidak boleh mengawini isteri-isterinya selama-lamanya setelah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah swt’. ( Duren : kok tega teganya Tuhan PENCIPTA SEMESTA RAYA MENYIKSA VAGINA janda nabi yahh :shock: ) Janda muhammad dipaksa awlloh menahan nafsu Kasihan yah

Dari ayat tersebut kita dapat memahami dan mengambil kesimpulan, bahwa apabila isteri-isteri Nabi saw saja dilarang bagi orang-orang lain untuk mengawini mereka karena dianggap akan mengganggu Rasulullah saw, di mana ikatan mereka dengan Rasul karena adanya hubungan pernikahan, apalagi terhadap anak cucu beliau yang bersambung karena hubungan nasab , darah dan kefamilian.


Jika kita membaca sejarah, ketika anak perempuan Abu Lahab meninggalkan orang tuanya dan hijrah ke Madinah, beberapa orang dari kaum muslimin berpendapat bahwa hijrah mereka ke Madinah tidak ada gunanya sama sekali, karena orang tua mereka adalah umpan api neraka. Ketika anak perempuan Abu Lahab melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau bersabda :


‘Kenapa masih ada orang-orang yang masih menggangguku melalui nasab dan kerabatku ? Barang siapa mengganggu nasabku dan kaum kerabatku berarti ia menggangguku, barang siapa menggangguku berarti ia mengganggu Allah SWT‘.


Begitu pula sabda Rasulullah saw :

Amat keras murka Allah swt atas orang-orang yang menyakiti aku di dalam hal keturunanku’.
=============
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Source dari forum Aceh dimana para MUSLIM KELAS RAKYAT JELATA yang mempertanyakan Kenapa "gak boleh" nikah dengan Syarifah? :lol:==============@CS pertanggung jawabkanlah MIMPI MU ini \:D/

CRESCENT-STARCRESCENT-STAR » Tue Sep 20, 2011 1:29 pm wrote:
Muhammad dan Allah ingin supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.


Dan mohon jawablah MISTERI Q 33.36:

TIADA HUJAN TIADA ANGIN
TANPA SEBAB TANPA MUSABAB
Apa nilai moral dari Pemaksaan muhamad dan allah swt terhadap Zainab untuk menikahi si mantan budak Zaid ?Q 33. 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby Captain Pancasila » Sun Oct 02, 2011 10:00 pm

duren wrote:TIADA HUJAN TIADA ANGIN
TANPA SEBAB TANPA MUSABAB
Apa nilai moral dari Pemaksaan muhamad dan allah swt terhadap Zainab untuk menikahi si mantan budak Zaid ?

status mantan budak (latar belakang seseorang), tidaklah menjadikan kedudukan seseorang menjadi lebih rendah, dibandingkan dengan kedudukan orang yang lebih tinggi statusnya!

duren wrote:Q 33. 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

apa yang telah diatur oleh Tuhan dan utusanNya, adalah yang terbaik bagi manusia...
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

...walaupun manusia belum tentu menyukainya!
Last edited by Captain Pancasila on Tue Oct 25, 2011 10:10 am, edited 1 time in total.
User avatar
Captain Pancasila
 
Posts: 3505
Joined: Wed Jun 01, 2011 1:58 pm
Location: Bekas Benua Atlantis

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Sun Oct 02, 2011 10:05 pm

Ane males deh ngelayani si CP ... tulalitt kaga pernah nyambung :green:
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby CRESCENT-STAR » Mon Oct 03, 2011 1:17 pm

saya bingung arah bung duren,
pertama istilah yg digunakan adalah RASISME yg notabene pengertiannya adalah RAS atau SUKU/kelompok/bangsa. sedangkan isi dari topik ini adalah ttg keutamaan keturunan Nabi saw. dimana tdk dikenal istilah Bangsa Muhammad, atau suku Muhammad, dst.

jika arah diskusi ini adalah ttg pernikahan sekufu, saya tidak menemukan hadits nabi saw yang MELARANG hal ini. yang ada bahkan dalam kasus Zaid - Zainab Nabi MELANGGAR konsep SEKUFU ini. dimana sekufu dalam hal ini adalah sekufu dari segi nasab.

nah jadi ?
User avatar
CRESCENT-STAR
 
Posts: 8235
Joined: Wed Nov 04, 2009 10:48 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Mon Oct 03, 2011 2:59 pm

Jadi ini masih berlaku ga

Muhammad dan Allah ingin supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.

"Bahwa orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa." (Qur'an, 49:13)


:-k
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby CRESCENT-STAR » Mon Oct 03, 2011 4:01 pm

tentu masih berlaku ... itukan bicara kesetaraan ARAB dan NON ARAB. bukan masalah kemuliaan garis keturunan Muhammad saw spt yg bung postkan di atas.
User avatar
CRESCENT-STAR
 
Posts: 8235
Joined: Wed Nov 04, 2009 10:48 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Mon Oct 03, 2011 4:11 pm

CRESCENT-STAR wrote:tentu masih berlaku ... itukan bicara kesetaraan ARAB dan NON ARAB. bukan masalah kemuliaan garis keturunan Muhammad saw spt yg bung postkan di atas.

:-k

Klo gitu ku tune up ajalah ayat ini yahh

Q 49 .13 Bahwa orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih bertakwa KECUALI orangnya ngembat cewe dari garis keturunan Muhammad saw

Btw .. ada kenal ga cewe Syarifah yang secakep si netral ?? ane jadi tertantang nie :green:
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby CRESCENT-STAR » Tue Oct 04, 2011 8:57 am

nah itu dia, kalau memang HUKUM nya spt yg bung kira atau spt yang bung post. mana sabda nabi saw bahwa keturunan2 Nabi saw dilarang dinikahi oleh bukan garis keturunan Muhammad saw ?
ingat ini bicara hukum agama jadi harus produk Allah atau Muhammad, bukan yg lain.
User avatar
CRESCENT-STAR
 
Posts: 8235
Joined: Wed Nov 04, 2009 10:48 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Tue Oct 04, 2011 10:49 pm

CRESCENT-STAR wrote:nah itu dia, kalau memang HUKUM nya spt yg bung kira atau spt yang bung post. mana sabda nabi saw bahwa keturunan2 Nabi saw dilarang dinikahi oleh bukan garis keturunan Muhammad saw ?
ingat ini bicara hukum agama jadi harus produk Allah atau Muhammad, bukan yg lain.

Loh gimana sih ... referensi dah seabrek dibaca dunk ... tuh simak kisah saat si Umar dan Abu bakar melamar Fatimah ..

Atau

Ayat dari SANG PENCIPTA SEMESTA RAYA yang TEGA dan USIL BANGET menyiksa anunya janda janda muhammad [-(
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby CRESCENT-STAR » Wed Oct 05, 2011 8:29 am

yang seabreg itu tidak ada satu pun aturan dari Muhammad dan Allah ... sumber hukum Islam HARUS dari keduanya, tak laku sumber hukum yg lain selain keduanya itu.
User avatar
CRESCENT-STAR
 
Posts: 8235
Joined: Wed Nov 04, 2009 10:48 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby duren » Wed Oct 05, 2011 7:50 pm

CRESCENT-STAR wrote:yang seabreg itu tidak ada satu pun aturan dari Muhammad dan Allah ... sumber hukum Islam HARUS dari keduanya, tak laku sumber hukum yg lain selain keduanya itu.

Tentu saja saya setuju dengan mu ...
Lantas MANA DASAR ARGUMENT MU ( tentu dari harus memenuhi rule mu diatas ) bahwa turunnya Q 33.36 adalah :
CRESCENT-STAR wrote: Supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.


Sebab argumen Q 49.13 otomatis jadi gugur ...
Termasuklah digugurkan oleh Q 33.53 .

Kurang bertaqwa apa rupanya para sahabat nabi , moso mereka ga layak menikahi Aisha .

Kurang bertaqwa apa rupanya Zaid .. moso dia ga layak menikahi EMAK ANGKAT NYA - Aisha ... toh hasilnya akan sama saja dengan yang dikibar kibarkan muslim tentang tujuan turunnya Q 33.37 .
Yaitu agar nasab anak angkat menjadi BEDA dengan nasab anak kandung
User avatar
duren
 
Posts: 11124
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Q 33.36 MIMPI Cresent Star:Tiada Rasisme di Otak Muhammad

Postby JANGAN GITU AH » Sat Nov 05, 2011 10:39 pm

duren wrote:Kurang bertaqwa apa rupanya Zaid .. moso dia ga layak menikahi EMAK ANGKAT NYA - Aisha ... toh hasilnya akan sama saja dengan yang dikibar kibarkan muslim tentang tujuan turunnya Q 33.37 .
Yaitu agar nasab anak angkat menjadi BEDA dengan nasab anak kandung


dan tak kalah pentingnya agar nasab ibu angkat BEDA dengan nasab ibu kandung... :lol:
agar sekaligus muslim sah menikahi ibu angkatnya....!
User avatar
JANGAN GITU AH
 
Posts: 5366
Joined: Sun Jan 04, 2009 1:39 pm
Location: Peshawar-Pakistan


Return to Pandangan Berlawanan Terhadap IslamWho is online

Users browsing this forum: No registered users