Nabi Saw ternyata Pihak yg DULUAN MENGHUJAT agama kafir

Sejarah, asal usul ALLAH & KABAH, hubungan Allah dgn Muhamad. Juga, pribadi dan latar belakang MUHAMAD
Locked
M-SAW
Posts: 5149
Joined: Wed Aug 23, 2006 3:59 pm
Location: :)
Contact:

Nabi Saw ternyata Pihak yg DULUAN MENGHUJAT agama kafir

Post by M-SAW »

selama ini MUSLIM2 selalu BERTERIAK dan nangis2 seraya berkata :
'kafir...berhentilah menghina tuhan kami..berhentilah mencaci maki nabi dan agama kami"

TAPI!!!!

Tahukah kau muslim..siapakah TOKOH utama biang KELADI yang MENGHUJAT/MEMAKI2 TUHAN nya agama orang lain??


Mari kita baca dari sumbernya :

Sirah NA ibnu hisyam ,Jilid 1 halaman 318

Ayat Al-Qur'an Yang Turun tentang Abu Jahal bin Hisyam
 • Ibnu Ishaq berkata, "-Seperti yang disampaikan kepadaku- bahwa Abu Jahal bin Hisyam berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia berkata kepada beliau, 'Hai Muhammad, engkau harus berhenti mencela tuhan-tuhan kami! Jika tidak, maka kami akan mencela Tuhan yang engkau sembah.'

  Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal,

  'Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan '. " (Al-An'am: 108).

  Ibnu Ishaq berkata, "-Seperti disebutkan kepadaku- sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti dari memaki tuhan-tuhan mereka .
TAMBAHAN

dari buku yang sama

beberapa KEJADIAN2 dimana Nabi menghina/menghujat agama kafir sebelum peristiwa diatas .
jilid 1 :220
Orang-orang Quraisy dan Perllndungan Abu Thalib
 • Ibnu Ishaq berkata, 'Ketika Rasulullah Shallailahu Aiaihi wa Saltern memperlihalkan Islam dengan terang-terangan kepada kaumnya. dan me-nampakkan perintah Allah kepadanya dengan terbuka, ketika itu orang-orang Quraisy tidak mengutuk beliau dan tidak memberikan reaka -seperti disampaikan kepadaku-, hingga suatu saat beliau menyebut tuhan-tuhan mereka dan menghinanya.

  Ketika beliau rnelakukan hal tersebut kontan ntereka memandang basar permasalahan beliau menentangnya, dan sepakat menentangnya kecuali orang-orang yang dijaga Allah di antara mereka de­ngan Islam, riamun mereka tidak banyak. Parnan Rasulullah Shalfallahu AJalhi waSatfcm, Abu Thalib menanih simpat kepada Rasuldlah Shailalfahu Alalhl wa Salfam, melindungi beliau, dan berdiri dl pihak beliau.

Jilid 1 Halaman : 221

Quraisy Mengecam Abu Thalib
 • Jbnu Ishaq berkata, "Serta orang-orang Quraisy lainnya menemui Abu Thalib. Mereka berkata, 'Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah rnenghina tuhan-tuhan kita mencaci makiagama kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kila, dan menuduh sesat nenek moyang kite, Engkau larang dia mcneruskan tindakannya lerhadap kami atau engkau melepas persoalan kami dengannya. Sungguh engkau juga menentangnva sepert kaml. Jadl kami merasa cukup denganmu. ' Abu Thalib berkata kepada mereka dengan perkataan yang lembut dan menjawab perrnintaan mereka dengan jawaban baik. Kernudian mereka pamit pulang."
Jilid 1 hlm :241

Hadits Abdnllah bin Amr ientang Gangguan Yang Paling Herat Dialaxni Rasulullah ShaUallahu Alaihi wa Sallam
 • [bnu Ishaq berkata bahwa Yahya bin Urwah bin Az-Zubair berkata kepadaku dari ayahnya, Urwah bin Az-Zubair dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Urwah bin Az-Zubair berkala bahwa aku pernah bertanya kepada AbduUah bin Amr,
  "Betapa scringnya engkau melihat orang-orang Quraisy mengganggu Rasulullah Shafla/tahu AJaifit wa Saflam karena permusuhan terbuka yang mereka lakuk^n?'h
  Abdullah bin Amr berkata, "Pada suatu hari, aku hadir di pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh Quraisy. Mereka membahas Rasulullah Shallaflahu Alaifti wa Safiam. Mereka berkata, 'Kami rnerasa belum pernah bersabar sesabar kami terhadap persoalan orang ini (Rasulullah Sh&Baiiahu Alaihi wa Saftairlt. la membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kitah menghina nenek moyang kita, mencaci maki agama kita, memecah belah persatuan kita, dan mencela tuhan-tuhan Kita. Sungguh, kita telah bersabar dalarn rnenghadapi persoalan besar orang tcrsebut (atau aeperti yang mereka kalakan).'
====Bagaimana???
Sudah terjawab siapa YANG PERTAMA KALI MEMAKI2/menghujat/PENCELA TUHANNYA agama orang lain???[/quote
Locked