.

Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Kehidupan, pengikut, kepercayaan, pikiran dan ucapan Muhammad.

Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby pausang » Mon Apr 12, 2010 6:40 pm

Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga:

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)


Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad yang pertama masuk surga:

Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata:
“Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya pintu surga dibuka. Penjaga surga bertanya : “Engkau siapa?” Saya menjawab: “Muhammad!” Lalu dia berkata : “Saya diperintahkan, supaya tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau”

Allah memberikan jaminan bahwa 10 sahabat Nabi masuk surga:

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)

Berikut ini 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga (Asratul Kiraam).

1. Abu Bakar Siddiq ra.

Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadits.
Suatu hari Rasulullah duduk di atas sumur Ariis sedangkan Abu Musa al-Asy’ari menjaga pintunya. Kemudian Abu Bakar datang lalu mohon izin, maka Rasulullah bersabda kepadanya. ‘Suruhlah dia masuk dan beritahukan dia akan masuk surga …”. (HR. Bukhari)

2. Umar Bin Khatab ra.

Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah.

3. Usman Bin Affan ra.

Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

4. Ali Bin Abi Thalib ra.

Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang.

5. Thalhah Bin Abdullah ra.

Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam

Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas

Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

8. Sa’id Bin Zaid

Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’.

9. Abdurrahman Bin Auf

Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

Allah memberikan jaminan bahwa 70.000 umat Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa hisab:

Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam bahwa beliau berkata:

"Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3-9 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorangpun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar. Aku pun bertanya apakah ini? Apakah ini ummatku? Maka ada yang menjawab: 'Ini adalah Musa dan kaumnya,' lalu dikatakan, 'Perhatikanlah ke ufuk.' Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk kemudian dikatakan kepadaku, 'Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit.' Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, 'Inilah ummatmu, di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para shahabat. Maka para shahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka berkata, 'Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya maka kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah.' Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam, lalu beliau keluar dan berkata, 'mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah (dimanterai), tidak meramal nasib dan tidak mita di-kai, dan hanya kepada Allahlah mereka bertawakkal." [HR. Bukhari 8270]

Imam Bukhari rahimahullah, dari Abbas radhiallahu 'anhu, dia berkata bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

"Ditampakkan kepadaku beberapa ummat. Maka ada seorang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh satu ummat, ada pula seorang nabi yang diikuti oleh beberapa orang, ada juga nabi yang diikuti oleh sepuluh orang. Ada juga nabi yang diikuti lima orang, bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendiri. Aku pun memperhatikan maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang, aku berkata, 'Wahai Jibril, apakah mereka itu ummatku? Jibril menjawab, 'Bukan, tapi lihatlah ke ufuk!' Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, 'Mereka adalah ummatmu, dan mereka yang di depan, 70.000 orang tidak akan dihisab dan tidak akan diadzab.' Aku berkata, 'Kenapa?' Dia menjawab, 'Mereka tidak minta di-kai, tidak minta diruqyah, dan tidak meramal nasib serta hanya kepada Allah mereka bertawakal.'Maka berdirilah Ukasyah bin Mihshan, lalu berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan salah satu seorang di antara mereka.' Nabi pun berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia salah seorang di antara mereka.'Lalu ada orang lain yang berdiri dan berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku salah seorang di antara mereka.' Nabi Shalalahu 'alaihi wasslam menjawab, 'Kamu telah didahului oleh Ukasyah'." [HR. Bukhari 6059]

Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,

"Akan masuk surga sekelompok dari ummatku sejumlah 70.000 orang. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan." [HR. Bukhari]

riwayat Muslim dalam shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah radhiallahu 'anhu,

"…, kemudian selamatlah orang-orang mukmin, selamat pulalah kelompok pertama dari mereka yang wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam purnama sejumlah 70.000 orang. Mereka tidak dihisab kemudian orang-orang setelah seperti cahaya bintang di langit, kemudian yang seperti mereka."

Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam, dia berkata,

"Rabbku 'Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari ummatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab ataupun adzab beserta setiap ribu orang ada 70.000 orang lagi dan tiga hatsiyah dari hatsiyah-hatsiyah Allah 'Azza wa Jalla."


Umat Nabi Muhammad adalah mayoritas penghuni surga:

Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam dalam sebuah hadits ketika beliau bersabada kepada para sahabatnya pada suatu hari,

"Ridhakah kalian, kalau kalian menjadi seperempat (1/4) dari penduduk surga?"Kami menjawab, "Ya."Beliau berkata lagi, 'Ridhakah kalian menjadi sepertiga (1/3) dari penduduk surga?"Kami menjawab, "Ya."Beliau berkata lagi, 'Ridhakah kalian menjadi setengah (1/2) dari penduduk surga?"Kami menjawab, "Ya."Beliau berkata lagi, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah (1/2) dari penduduk surga karena surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim dan tidaklah jumlah kalian dibanding ahli syirik kecuali seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam atau seperti bulu hitam pada kulit sapi merah." [HR. Bukhari 6047]

Beliau berkata,

"…, Ahli surga 120 shaf, 80 shaf di antaranya dari ummatku, dan 40 shaf lagi dari ummat lainnya." [HR. Tirmidzi 3469,lalu Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan."]
"Rabbku 'Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari ummatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab ataupun adzab beserta setiap ribu orang ada 70.000 orang lagi dan tiga hatsiyah dari hatsiyah-hatsiyah Allah 'Azza wa Jalla."

Allah memberikan jaminan bahwa umat Islam masuk surga:

Hadits Nabi

يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap ummatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau." Shahabat bertanya, "Ya Rasulallah, siapa yang tidak mau?" Beliau menjawab, "Mereka yang mentaatiku akan masuk surga dan yang menetangku maka dia telah enggan masuk surga."

Dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah SWT akan berkata, Orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan. Maka mereka pun keluar dari neraka."

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan."

Rasulullah Saw bersabda: “Semua ummatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan (tidak mau).” (HR Bukhori 22/248)
pausang
 
Posts: 245
Joined: Thu Jan 21, 2010 6:31 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby saksang » Mon Apr 12, 2010 7:26 pm

benar 100% gue setuju!

karena tuhannya muhammad, allah swt menberi jaminan 100% kepada muhammad, surga yg penuh aktifitas seperti rumah bordir..!

kenapa gue yakin muhammad 100% lulus ujian masuk surga ??????


karena :

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)


dosa masa akan datang akan diampuni, walaupun belum melakukan dosa...nyantai bos, toh secara otomatis segera di ampuni... :lol: ,

orang yg berpikir normal akan tau ada keganjilan dari ayat diatas, kecuali bagi mereka yg sudah tidak waras..spt kata ali sina " orang waras mengikuti orang tidak waras!

Kesimpulan :

Allah swt dan muhammad oknum yg sama!!!
saksang
 
Posts: 780
Joined: Tue Mar 17, 2009 10:25 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby pausang » Wed Apr 14, 2010 11:34 am

saksang wrote:benar 100% gue setuju!

karena tuhannya muhammad, allah swt menberi jaminan 100% kepada muhammad, surga yg penuh aktifitas seperti rumah bordir..!

kenapa gue yakin muhammad 100% lulus ujian masuk surga ??????


karena :

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)

dosa masa akan datang akan diampuni, walaupun belum melakukan dosa...nyantai bos, toh secara otomatis segera di ampuni... :lol: ,

orang yg berpikir normal akan tau ada keganjilan dari ayat diatas, kecuali bagi mereka yg sudah tidak waras..spt kata ali sina " orang waras mengikuti orang tidak waras!

Kesimpulan :

Allah swt dan muhammad oknum yg sama!!!


Baik, kita ikuti logika berpikir anda...
Anda menyatakan ketidaksetujuan anda karena anda beranggapan bahwa Al Quran adalah buatan Nabi Muhammad...
sehingga Anda menyangkal ayat ini:

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)


Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad, dan anda tidak percaya karena firman tersebut menurut anda bukan berasal dari Allah tapi dari Nabi Muhammad..artinya anda tidak percaya dengan isi ayat tersebut.
Mari kita terapkan pada dalil yang lain...
Saudara2 anda mengklaim bahwa Islam mengajarkan kejahatan, dengan menggunakan dalil di bawah ini:

5. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu[630], maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan[631]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (QS At Taubah)


Mari kita terapkan...saudara2 anda percaya bahwa Islam mengajarkan kejahatan karena mereka juga percaya isi ayat tersebut, tapi jika kemudian anda tidak percaya dengan ayat di atas (1), berarti seharusnya anda juga tidak percaya dengan ayat tersebut (2). Lalu bagaimana anda mengklaim bahwa Islam mengajarkan kejahatan sementara ketidakpercayaan anda terhadap ayat tersebut secara otomatis membantah klaim anda sendiri bahwa Islam mengajarkan kejahatan...
pausang
 
Posts: 245
Joined: Thu Jan 21, 2010 6:31 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby JANGAN GITU AH » Wed Apr 14, 2010 10:49 pm

Untuk meyakinkan dirinya bahwa islam adalah agama yang benar-benar dapat menjamin muslim masuk surga, pausang berteriak-teriak dengan mengatakan:
pausang wrote:Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga:


kemudian ia mengajukan bukti dengan mengutip ayat quran berikut:

pausang wrote:Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)


Apakah ini petunjuk yang menjelaskan kepada kita bahwa muhammad benar-benar dijamin masuk surga?? tidak juga.

Bagi saya ayat ini memperlihatkan betapa takaburnya muhammad. Allah swt sama takaburnya dengan Muhammad.

Kalau kita mau berfikir lebih kritis sedikit saja, kita akan dapat merasakannya. Jika kita mempercayainya begitu saja, alangkah bodohnya kita yang mau ditipu oleh muhammad ini. Bayangkan ayat ini menyatakan walaupun muhammad membunuh, memperkosa para wanita, merampokin para kafir, berzinah dan segala kejahatan lainnya, maka dosanya akan diampuni tanpa muhammad perlu melakukan pertobatan dan menjauhi perbuatan jahatnya.

Atau dengan kata lain, muhammad boleh tenggelam dalam perbuatan jahat sampai akhir hayatnya dan Allah SWT tetap mengampuninya. Tidak ada syarat apapun yang dibutuhkan muhammad untuk dapat diampuni oleh Allah SWT.

Inilah keanggkuhan/kesombongan Muhammad. Tidak ada rasa kerendahan hati yang tersirat dalam ayat ini sama sekali.

Pada dasarnya ayat ini dibuat muhammad dalam usahanya mencoba menutupi semua kejahatannya dihadapan semua orang.
User avatar
JANGAN GITU AH
 
Posts: 5366
Joined: Sun Jan 04, 2009 1:39 pm
Location: Peshawar-Pakistan

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby AkuAdalahAink » Wed Apr 14, 2010 11:45 pm

pausang wrote:Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga:

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)

Setelah melakukan riset yang mendalam di Mengapa saya percaya muhammad utusan allah swt , maka dengan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dalam kondisi kejiwaan yang sewaras-warasnya, saya menyatakan dukungan seabiez-abieznya terhadap pernyataan bropau di atas hanya dengan sedikit koreksi dari kata "surga" menjadi "syuuurga".
User avatar
AkuAdalahAink
 
Posts: 1083
Joined: Thu Mar 11, 2010 9:44 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby poligami » Thu Apr 15, 2010 12:05 am

pausang wrote:Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)

saksang wrote:dosa masa akan datang akan diampuni, walaupun belum melakukan dosa...nyantai bos, toh secara otomatis segera di ampuni... :lol: ,

orang yg berpikir normal akan tau ada keganjilan dari ayat diatas, kecuali bagi mereka yg sudah tidak waras..spt kata ali sina " orang waras mengikuti orang tidak waras!

Surga Islam memang cocok untuk tukang zinah, pembunuh, penjarah, pedofil dan tkng poligami seperti si Muhammad ini. O:)


Salam Poligami...
User avatar
poligami
 
Posts: 2456
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby laiyalah » Thu Apr 15, 2010 7:56 am

dari 10 orang, koq zaid bin Haritsa ngak termasuk??? bukankah dia mati membela islam dan muhamat???
apalagi istrinya si zainab di kasih ke muhamat (rasulluloh).... kurang apalagi pengorbanan si zaid.
masa auloh gitu loh buta???
laiyalah
 
Posts: 189
Joined: Fri Nov 20, 2009 1:09 am

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby hoffmann » Thu Apr 15, 2010 8:22 am

weleh-weleh...topiknya sungguh menipu.sekarang coba anda tanya bener ga itu?logis aja.apa mereka lihat yang dilakukan muhammad dipintu gerbang sorga?sebagai manusia yang sudah pernah mati suri/sesaat dan hidup lagi.dengarkan kata-kata gue.muslim mati tidak kesorga ataupun keneraka.tapi kealam jin muslim.sesuai dengan janji muhamad dengan kebohongan dan saksi-saksi bohongnya?kenapa?.kalau anda mau percaya ama gue yang sudah pernah ketemu dengan Tuhan sebenarnya dan bukan mimpi, percayalah ama gue.karena aku akan menceritakan dikit supaya mata anda yang melihat kebenaran dari manusia yang sudah pernah mati beneran ini.

1.saat anda mati anda akan diilhamin dengan doa 40 hari?itu muslim bukan?selama 40 hari arwah anda bertanya-tanya akan kemana?karena "aku pernah melihat arwah orang muslim meninggal".dongeng alquran mengatakan kalau kalian akan bla2.ini faktanya untuk orang yang bisa melihat karena sudah pernah mati.kalian akan berada dibumi.(titik)
2.saat muhamat mati apa dia pernah mendoakan pengikutnya?hehe..kalian sampe mati akan selalu mendoakan muhamad?jadi nabi sepeerti apakah dia?
3.bahasan no 1 tadi.setelah didoakan, kalian akan berada didunia yang ada jinnya?dunia seperti apakah itu.dan kalau kalian ingin mencari sorga.kalian akan menemukan jalan yang sangat sempit, lalu ada gerbang disebelah kanan anda yang ada penjaganya bernama petrus.tapi kalian tidak pernah bertanya ini pintu apa?
4.percayalah dengan aku, karena tuhan kalian bukanlah Tuhan sebenarnya.tapi jin.coba anda bayangkan, kehidupan seperti apa yang percaya ama terang bulan? gelap?dan meminta cahaya matahari untuk menopang hidupnya?padahal Tuhan sudah menciptakan ada matahari dan bulan.

hehe..aku memprotes anda disini karena aku saksi udah pernah mati, dan tau dan aku punya indra ke-6 dibuka oleh Tuhan Allah Bapa.dan aku tau kalau malaikat gabriel itu tidak pernah ketemu ama muhamad.karena dia sendiri yang mengatakannya kepadaku saat aku bertanya kepadanya.mau tidak percaya ya gpp.1 lagi gue kasih kunci.hidup dan mati muhamad dengan cara tidak wajar.kenapa kalian bangga?wekeke...malaikat tidak pernah digoa/yang digoa itu sejenis setan atau jin.kenapa kalian bangga ada kitab dari langit?....

end
hoffmann
 
Posts: 68
Joined: Thu Jan 14, 2010 9:28 am

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby pausang » Thu Apr 15, 2010 3:45 pm

Sebelumnya ketawa dulu ah... :lol: sambil bergaya dulu... :supz: \:D/
Begini saja, saudara2 anda mengklaim beberapa hal mengenai Nabi Muhammad, saya ambil beberapa contoh saja:

1. Nabi Muhammad kesurupan
Darimana dalilnya????Dari hadits....jika dia mengklaim Nabi kesurupan, berarti dia percaya dengan hadits itu dong. Nah kalo sekarang anda2 semua ga percaya, lalu saya mesti pake dalil apa???Kitab porno kresetan???Jika anda semua tidak percaya dengan isi hadits itu, dengan sendirinya anda telah membantah klaim anda bahwa Nabi Muhammad kesurupan..yang artinya berarti Nabi tidak kesurupan \:D/
muhamad-kesurupan-t10470/

2. Nabi Muhammad makan mamalia busuk
Darimana dia mengklaim hal itu???Dari Al Qur'an dan hadits...Nah, kalo kemudian sekarang anda2 tidak percaya dengan Al Quran dan hadits, sama saja klaim anda itu omong kosong alias mlompong...karena ketidakpercayaan anda dengan sendirinya telah membantah klaim anda...yang artinya bahwa Nabi tidak makan mamalia busuk \:D/
muhamad-makan-mamalia-busuk-t17988/

3. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga
Darimana lagi dalilnya???Dari Al Qur'an....Kalo kemudian anda tidak percaya dengan Al Quran, sama saja klaim anda NOL BESAR... \:D/

4. Nabi Muhammad keracunan
Dalilnya darimana???Tentu saja darimana lagi kalo tidak lain dan tidak bukan berasal dari hadits.... eng ing eng... \:D/
Kalo anda kemudian tidak percaya dengan hadits, dengan sendirinya anda telah membantah klaim anda sendiri...
muhammad-mati-keracunan-t12750/

Satu lagi ajah...
5. Nabi mengajarkan kekerasan
Absolutely dalilnya tidak lain dan tidak bukan adalah juga dari hadits, yang digunakan untuk mengklaim ini itu. Anda tidak percaya Al Quran dan hadits???Klaim anda NOL BESAR!!! \:D/
mamad-dpt-pengikut-banyak-di-medinah-lewat-kekerasan-t31716/

Kalo anda masih menyangkal juga, maka dapat disimpulkan bahwa anda menerapkan standar ganda....jika dalil itu mendukung klaim anda untuk memojokkan Islam, dengan serta merta anda percaya meski itu adalah bisa jadi hadits yang dhaif. Tapi ketika dalil itu menunjukkan keagungan Islam dan Nabi Muhammad, dengan buta anda menutup mata dan hati (karena dah disunat kali ya??? :-k ) dan menganggap itu hanya bla3x...meski itu adalah hadits yang shahih. :supz: :supz:
pausang
 
Posts: 245
Joined: Thu Jan 21, 2010 6:31 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby AkuAdalahAink » Thu Apr 15, 2010 4:20 pm

gua pikir tinggi ilmunya, gak taunya... ilmu ngelesnya doank yang tinggi.
KETEPU GUA... :(
User avatar
AkuAdalahAink
 
Posts: 1083
Joined: Thu Mar 11, 2010 9:44 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby JANGAN GITU AH » Thu Apr 15, 2010 4:53 pm

pausang wrote:Sebelumnya ketawa dulu ah... :lol: sambil bergaya dulu... :supz: \:D/
Begini saja, saudara2 anda mengklaim beberapa hal mengenai Nabi Muhammad, saya ambil beberapa contoh saja:


Ketawalah sepuasmu kawan sebab cuma didunia ini saja kau dapat ketawa. Nanti seandainya surga itu memang ada, kau tidak akan ketawa sebab tidak mungkin surga itu diperuntukkan bagi seorang yang mengaku nabi sembari membanggakan dirinya masuk kesana walaupun terus melakukan kejahatan. Surga itu suci. Tidak boleh ada kenajisan. Tidak juga seperti muhammad yang najis tra la la.


pausang wrote:1. Nabi Muhammad kesurupan
Darimana dalilnya????Dari hadits....jika dia mengklaim Nabi kesurupan, berarti dia percaya dengan hadits itu dong. Nah kalo sekarang anda2 semua ga percaya, lalu saya mesti pake dalil apa???Kitab porno kresetan???Jika anda semua tidak percaya dengan isi hadits itu, dengan sendirinya anda telah membantah klaim anda bahwa Nabi Muhammad kesurupan..yang artinya berarti Nabi tidak kesurupan \:D/
muhamad-kesurupan-t10470/


Mempercayai hadis, quran sebagai kitab yang benar dan universal maksudmu? Tentu saja tidak ada kafir yang tahu kebusukan muhammad bisa percaya semua itu adalah sumber kebenaran.

Mempercayai hadis, quran sebagai kitab yang digunakan sebagai sumber kepercayaan Islam, tentu saja. Tidak ada alasan bagi kafir untuk menolak quran, hadis sahih, sirat Nabi karangan ibnu Hisyam meskipun semua isinya kebohongan belaka. Kami kafir tidak ingin meragukan sumber utama islam itu sebagai referensi yang diakui oleh kalangan muslim intelektual. Anda yang muslimlah yang suka meragukan isi hadis saat apa yang anda temukan bertentangan dengan nuranimu.

Kami para kafir mempercayai semua tulisan awal yang dijadikan sumber keagamaan tadi bukan bermaksud menggunakannya dan menganutnya dalam kehidupan kami. Anda harus membedakan. Tidak mungkin kami kafir mengatakan quran palsu, atau hadis palsu atau sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq / Hisyam palsu. Semua tulisan itu adalah asli milik islam. Emangnya muslim yang suka ngurusin hak orang lain? :lol: Tetapi anda harus tahu bahwa semua ajaran yang tertulis dalam kitab islam itu adalah ajaran palsu, bukan ajaran dari tuhan yang sejati. Mengapa demikian? adalah karena apa yang disampaikan muhammad sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya dan lagi secara hati nurani tidak dapat diterima oleh akal sehat.

pausang wrote:2. Nabi Muhammad makan mamalia busuk
Darimana dia mengklaim hal itu???Dari Al Qur'an dan hadits...Nah, kalo kemudian sekarang anda2 tidak percaya dengan Al Quran dan hadits, sama saja klaim anda itu omong kosong alias mlompong...karena ketidakpercayaan anda dengan sendirinya telah membantah klaim anda...yang artinya bahwa Nabi tidak makan mamalia busuk \:D/
muhamad-makan-mamalia-busuk-t17988/


Yang omong kosong itu anda. Sudah jelas dalam link tersebut disertakan referensi dari sumber Islam, kok malah anda masih koar-koar? Jawabannya tetap sama seperti di atas. Kami percaya 100 % bahwa quran atau hadis adalah kitab itu sumber otentik akan ajaran islam. Tetapi kami 100 % tidak percaya semua ajaran quran berasal dari Tuhan.

Jadi jika kaum islam mengambil acuan pada quran atau hadis, mengapa tidak kami pun mengambil acuan yang sama untuk menunjukkan, ini lho ngawurnya quran atau sumber sahih islam lain. Masih belum paham?

pausang wrote:3. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga
Darimana lagi dalilnya???Dari Al Qur'an....Kalo kemudian anda tidak percaya dengan Al Quran, sama saja klaim anda NOL BESAR... \:D/

Omong kosong anda inilah yang NOL BESAR. Anda sudah tahu semua dalilnya berasal dari sumber quran, hadis sahih maupun sirat Nabi. Dan dari sana sebenarnya anda sudah melihat keanehan perilaku muhammad. Koq sensitivitas nurani anda tidak juga bekerja membangunkan kesadaran anda?

Kami percaya apa yang dikatakan muhammad meskipun itu salah secara nurani. Tentu saja kami percaya sungguh-sungguh pada ayat yang anda katakan sebelumnya tentang dosa muhammad yang sudah dilakukan maupun yang akan datang diampuni. Katakanlah itu benar perkataan Allah SWT. Tapi anda harus ingat bahwa bagi kami Allah SWT itu cuma lah sesosok SETAN.

Saya pun sedikit sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya muhammad itu manusia takabur. Dan Allah SWT itu pun sosok takabur. Permisif. Tuhan seperti apa sih yang mengampuni dosa tanpa perlu manusia bertobat? apalagi untuk kelas nabi yang tuntutan pertamanya harus hidup suci, jauh dari segala akar kejahatan.

Sekarang katakanlah muhammad mendapat jaminan masuk surga. Anda sebagai pengikutnya, apakah mendapat jaminan yang sama? Mungkinkah sebuah jaminan masuk surga dapat terealisasi sementara muhammad sudah mengatakan pula dalam quran bahwa ia menjamin setiap orang yang islam untuk memasuki neraka.

Bahkan yang sangat mengerikan Allah SWT dalam quran bersumpah untuk memenuhi neraka jahananam dengan manusia dan jin .

pausang wrote:4. Nabi Muhammad keracunan
Dalilnya darimana???Tentu saja darimana lagi kalo tidak lain dan tidak bukan berasal dari hadits.... eng ing eng... \:D/
Kalo anda kemudian tidak percaya dengan hadits, dengan sendirinya anda telah membantah klaim anda sendiri...
muhammad-mati-keracunan-t12750/


Yang membantah siapa sih? tidak ada kafir yang membantah hadis sahih sesuai ketentuan kaum intelektual muslim dan disepakati oleh hampir semua muslim di dunia. Yang dilakukan kafir adalah memberitahu mereka yang masih muslim dan yang tidak pernah tahu apa isi sumber islam itu yang sesungguhnya.

Semua tuduhan kafir bukanlah klaim. Muslimlah yang melakukan klaim. Jangan anda jungkir balikkan. Justru kami di sini ada untuk membantah klaim bombastis muslim yang berkoar koar membanggakan islam, sementara mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah islam itu sendiri.

pausang wrote:Satu lagi ajah...
5. Nabi mengajarkan kekerasan
Absolutely dalilnya tidak lain dan tidak bukan adalah juga dari hadits, yang digunakan untuk mengklaim ini itu. Anda tidak percaya Al Quran dan hadits???Klaim anda NOL BESAR!!! \:D/
mamad-dpt-pengikut-banyak-di-medinah-lewat-kekerasan-t31716/


Andalah yang NOL BESAR. Silakan baca kembali penjelasan saya

pausang wrote:Kalo anda masih menyangkal juga, maka dapat disimpulkan bahwa anda menerapkan standar ganda....jika dalil itu mendukung klaim anda untuk memojokkan Islam, dengan serta merta anda percaya meski itu adalah bisa jadi hadits yang dhaif. Tapi ketika dalil itu menunjukkan keagungan Islam dan Nabi Muhammad, dengan buta anda menutup mata dan hati (karena dah disunat kali ya??? :-k ) dan menganggap itu hanya bla3x...meski itu adalah hadits yang shahih. :supz: :supz:


Hihi, standar ganda dari mana bung? Muslim seperti Anda dan muslim lain sedikit mengalami kekacauan cara berfikir. Hei bung, anda mestinya berfikir dengan tenang sembari mengamati apa yang diungkapkan kafir. Tidak dengan cara seperti ini yang sebelum mencapai pencerahan sudah langsung mengatakan kami memojokkan Islam dan Muhammad. Siapa sih yang memojokkan Islam? bukankah peri kehidupan muhammad yang tidak sesuai dengan norma hidup manusia yang waras yang menyebabkan Islam terpojok?

Coba seandainya ajaran Islam tidak pernah mengklaim sebagai agama paling benar, agama yang paling diridhoi Tuhan. Muhammad sebagai nabi terakhir. Muhammad sebagai manusia paling berakhlak. Seandainya islam tidak pernah mengancam eksistensi non islam. Kafir tidak mungkin mempunyai alasan untuk melakukan semua ini. Sayang klaim bombastis ini terlanjur dilontarkan pertama sekali oleh muhammad. Pengalaman pahit kafirpun yang pernah hidup dalam bayang-bayang sejarah kelam penindasan islam menimbulkan sejuta tanda tanya dalam benak kafir. Apa sesungguhnya dibalik klaim berlebihan tersebut. Mengapa klaim tersebut dilontarkan. Benarkan semua klaim itu sesuai dengan realitas kehidupan islam yang sesungguhnya?

Sekali lagi, kami tegaskan bahwa kami percaya bahwa quran, hadis, sirat Nabi adalah asli sumber islam dan sebagai sumber yang benar pula dalam pengajaran islam. Tetapi sekalipun bagi islam itu ajaran yang benar, bagi kami itu adalah ajaran pembodohan.

Sekali lagi saya tegaskan di sini, kafir hanya menunjukkan apa-apa yang selama ini tidak pernah diketahui oleh kebanyakan muslim awam dimanapun di Indonesia sana.
User avatar
JANGAN GITU AH
 
Posts: 5366
Joined: Sun Jan 04, 2009 1:39 pm
Location: Peshawar-Pakistan

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby pausang » Thu Apr 15, 2010 6:29 pm

JANGAN GITU AH wrote:
Ketawalah sepuasmu kawan sebab cuma didunia ini saja kau dapat ketawa. Nanti seandainya surga itu memang ada, kau tidak akan ketawa sebab tidak mungkin surga itu diperuntukkan bagi seorang yang mengaku nabi sembari membanggakan dirinya masuk kesana walaupun terus melakukan kejahatan. Surga itu suci. Tidak boleh ada kenajisan. Tidak juga seperti muhammad yang najis tra la la.


Wuh, benar juga ya???Surga emang tidak boleh ada kenajisan seperti yang diajarkan di kresetan...lalu surga yang isinya pesundal dan pemungut cukai itu surga yang mana ya???


Mempercayai hadis, quran sebagai kitab yang benar dan universal maksudmu? Tentu saja tidak ada kafir yang tahu kebusukan muhammad bisa percaya semua itu adalah sumber kebenaran.

Mempercayai hadis, quran sebagai kitab yang digunakan sebagai sumber kepercayaan Islam, tentu saja. Tidak ada alasan bagi kafir untuk menolak quran, hadis sahih, sirat Nabi karangan ibnu Hisyam meskipun semua isinya kebohongan belaka. Kami kafir tidak ingin meragukan sumber utama islam itu sebagai referensi yang diakui oleh kalangan muslim intelektual. Anda yang muslimlah yang suka meragukan isi hadis saat apa yang anda temukan bertentangan dengan nuranimu.

Kami para kafir mempercayai semua tulisan awal yang dijadikan sumber keagamaan tadi bukan bermaksud menggunakannya dan menganutnya dalam kehidupan kami. Anda harus membedakan. Tidak mungkin kami kafir mengatakan quran palsu, atau hadis palsu atau sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq / Hisyam palsu. Semua tulisan itu adalah asli milik islam. Emangnya muslim yang suka ngurusin hak orang lain? :lol: Tetapi anda harus tahu bahwa semua ajaran yang tertulis dalam kitab islam itu adalah ajaran palsu, bukan ajaran dari tuhan yang sejati. Mengapa demikian? adalah karena apa yang disampaikan muhammad sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya dan lagi secara hati nurani tidak dapat diterima oleh akal sehat.


Ah, standar ganda....
Contoh:
JGA : yesus ternyata A lho
Aing2 : daripada bisa berkata gitu?
JGA : dari sirah yesus
Aing2 : Tapi dari sirah yesus yang gua baca yesus ternyata B
JGA : ah, ga percaya...saya ga percaya sama sirah
Aing2 : ?????????

JGA mengklaim yesus A dengan dasar sirah yesus, tapi ketika Aing2 bilang yesus B dengan dasar yang sama, serta merta JGA langsung membantah dengan mengatakan tidak percaya sama sirah yesus...(??????)Yang omong kosong itu anda. Sudah jelas dalam link tersebut disertakan referensi dari sumber Islam, kok malah anda masih koar-koar? Jawabannya tetap sama seperti di atas. Kami percaya 100 % bahwa quran atau hadis adalah kitab itu sumber otentik akan ajaran islam. Tetapi kami 100 % tidak percaya semua ajaran quran berasal dari Tuhan.
Jadi jika kaum islam mengambil acuan pada quran atau hadis, mengapa tidak kami pun mengambil acuan yang sama untuk menunjukkan, ini lho ngawurnya quran atau sumber sahih islam lain. Masih belum paham?


Standar ganda....
Lalu apa hak anda sehingga mengutak atik ajaran kami???Apakah anda percaya al Qur'an???TIDAK!!!!Apakah anda percaya Nabi Muhammad???TIDAK!!!!Seharusnya yang berhak menilai adalah kami umat muslim, karena Al Quran adalah kitab suci kami, dan Nabi Muhammad adalah Nabi kami...
next..


Omong kosong anda inilah yang NOL BESAR. Anda sudah tahu semua dalilnya berasal dari sumber quran, hadis sahih maupun sirat Nabi. Dan dari sana sebenarnya anda sudah melihat keanehan perilaku muhammad. Koq sensitivitas nurani anda tidak juga bekerja membangunkan kesadaran anda?

Kami percaya apa yang dikatakan muhammad meskipun itu salah secara nurani. Tentu saja kami percaya sungguh-sungguh pada ayat yang anda katakan sebelumnya tentang dosa muhammad yang sudah dilakukan maupun yang akan datang diampuni. Katakanlah itu benar perkataan Allah SWT. Tapi anda harus ingat bahwa bagi kami Allah SWT itu cuma lah sesosok SETAN.


Fitnahan itu???Sudah banyak saudara2 muslim saya yang membantah...
Ini sudah standar ganda tapi masih tetep ga percaya...

Saya pun sedikit sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya muhammad itu manusia takabur. Dan Allah SWT itu pun sosok takabur. Permisif. Tuhan seperti apa sih yang mengampuni dosa tanpa perlu manusia bertobat? apalagi untuk kelas nabi yang tuntutan pertamanya harus hidup suci, jauh dari segala akar kejahatan.


Lalu darimana anda mengklaim hal itu???Dari al Quran dan hadits bukan???Kalo dari kitab suci anda sih saya tidak permasalahkan...tapi kalo ngambil dari Al quran dan Hadits, masak percayanya sama yang mendukung fitnahan anda saja???
Tanpa perlu bertaubat???
Statement anda sudah membuktikan bahwa ternyata anda tidak lebih tahu mengenai Islam daripada yang dikuak...ck3x...

Sekarang katakanlah muhammad mendapat jaminan masuk surga. Anda sebagai pengikutnya, apakah mendapat jaminan yang sama? Mungkinkah sebuah jaminan masuk surga dapat terealisasi sementara muhammad sudah mengatakan pula dalam quran bahwa ia menjamin setiap orang yang islam untuk memasuki neraka.

Bahkan yang sangat mengerikan Allah SWT dalam quran bersumpah untuk memenuhi neraka jahananam dengan manusia dan jin .


Terbukti anda so (k) tahu tentang Islam....Kita lagi bahas Nabi, mblebernya sampe ke saya...duh. bingung...


Yang membantah siapa sih? tidak ada kafir yang membantah hadis sahih sesuai ketentuan kaum intelektual muslim dan disepakati oleh hampir semua muslim di dunia. Yang dilakukan kafir adalah memberitahu mereka yang masih muslim dan yang tidak pernah tahu apa isi sumber islam itu yang sesungguhnya.

Semua tuduhan kafir bukanlah klaim. Muslimlah yang melakukan klaim. Jangan anda jungkir balikkan. Justru kami di sini ada untuk membantah klaim bombastis muslim yang berkoar koar membanggakan islam, sementara mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam sejarah islam itu sendiri.


Ketidak percayaan anda itulah yang dengan sendirinya membantah klaim anda. anda mengklaim Nabi A karena anda percaya bahwa dalil mengatakan demikian, tapi ketika saya memberikan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi B, anda tidak percaya... Kalo gitu sama saja artinya anda tidak percaya dengan klaim anda sendiri...
JGA ini emang so (k) baik deh...ngurusin kitab sendiri aja belum bener, dan mau ngurusin kitab orang lain...


Andalah yang NOL BESAR. Silakan baca kembali penjelasan saya


Sudah baca...dan tetap pernyataan anda NOL BESAR...

Hihi, standar ganda dari mana bung? Muslim seperti Anda dan muslim lain sedikit mengalami kekacauan cara berfikir. Hei bung, anda mestinya berfikir dengan tenang sembari mengamati apa yang diungkapkan kafir. Tidak dengan cara seperti ini yang sebelum mencapai pencerahan sudah langsung mengatakan kami memojokkan Islam dan Muhammad. Siapa sih yang memojokkan Islam? bukankah peri kehidupan muhammad yang tidak sesuai dengan norma hidup manusia yang waras yang menyebabkan Islam terpojok?


Lalu gimana tidak standar ganda ketika di satu sisi percaya dengan isi hadits yang satu, sementara dengan isi hadits yang lain tidak percaya...O iya, di kresetan kan dah ga ada yang namanya tunggal ganda ya??Kan tunggal = ganda = trio...kwek kwe...Menurut saya cuma anda dan si ahli zina yang berpendapat demikian, toh ternyata banyak pakar2 yang malah mengakui keagungan Nabi, kecuali....
1. Ilmu anda overdosis sehingga anda menganggap diri anda lebih pintar daripada mereka
2. Anda so (k) tahu tentang Islam sementara sama ajaran sendiri menutup mata dan hati karena sudah disunat...kesian3x

Coba seandainya ajaran Islam tidak pernah mengklaim sebagai agama paling benar, agama yang paling diridhoi Tuhan. Muhammad sebagai nabi terakhir. Muhammad sebagai manusia paling berakhlak. Seandainya islam tidak pernah mengancam eksistensi non islam. Kafir tidak mungkin mempunyai alasan untuk melakukan semua ini. Sayang klaim bombastis ini terlanjur dilontarkan pertama sekali oleh muhammad. Pengalaman pahit kafirpun yang pernah hidup dalam bayang-bayang sejarah kelam penindasan islam menimbulkan sejuta tanda tanya dalam benak kafir. Apa sesungguhnya dibalik klaim berlebihan tersebut. Mengapa klaim tersebut dilontarkan. Benarkan semua klaim itu sesuai dengan realitas kehidupan islam yang sesungguhnya?


Saya berani mengatakan Islam adalah ajaran yang paling benar...gimana kalo kita ke forum sebelah dan kita bandingkan agama saya dengan agama anda???Itupun kalo anda berani dan tidak ngumpet di kandang babi dan domba...

Sekali lagi, kami tegaskan bahwa kami percaya bahwa quran, hadis, sirat Nabi adalah asli sumber islam dan sebagai sumber yang benar pula dalam pengajaran islam. Tetapi sekalipun bagi islam itu ajaran yang benar, bagi kami itu adalah ajaran pembodohan.


Sumber ajaran Islam ya darimana lagi kalo bukan dari Al Quran dan hadits...kalo kemudian anda tidak percaya, sama saja klaim anda tentang Nabi bla3x adalah NOL BESAR.

Sekali lagi saya tegaskan di sini, kafir hanya menunjukkan apa-apa yang selama ini tidak pernah diketahui oleh kebanyakan muslim awam dimanapun di Indonesia sana.


Wah, ga usah repot2...anda ngurusin kitab sendiri aja belum bener, dah mau so (k) baik ngajarin kitab agama lain...
kalo berani, saya undang anda ke forum sebelah, kita bandingkan agama saya dengan agama anda, mana yang lebih baik...
pausang
 
Posts: 245
Joined: Thu Jan 21, 2010 6:31 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby AkuAdalahAink » Thu Apr 15, 2010 6:44 pm

prediksi gua terbukti khan kalau penjelasan bro JGA gak bakal kuat dicerna sama otak muslimnya bropausang :(
yaahhhh... namanya juga masih islam... wajar tho :green:
User avatar
AkuAdalahAink
 
Posts: 1083
Joined: Thu Mar 11, 2010 9:44 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby jameela » Fri Apr 16, 2010 9:29 am

gue kira argumen2 slimmer ini akan menggunakan referensi, ternyata seperti diskusi
yang lalu2 isinya tetap cuma didasarkan pada logika error yang diputer2.

pausang wrote:Mari kita terapkan...saudara2 anda percaya bahwa Islam mengajarkan kejahatan karena mereka juga percaya isi ayat tersebut, tapi jika kemudian anda tidak percaya dengan ayat di atas (1), berarti seharusnya anda juga tidak percaya dengan ayat tersebut (2). Lalu bagaimana anda mengklaim bahwa Islam mengajarkan kejahatan sementara ketidakpercayaan anda terhadap ayat tersebut secara otomatis membantah klaim anda sendiri bahwa Islam mengajarkan kejahatan...


coba kau renungkan logika yang kau tulis itu slim !!
ternyata kau sendiri gak paham ya kalau tulisanmu itu akan
menampar mukamu sendiri (PLAAAAAAKKK !!!)


menampar gimana ???
coba perhatikan :

pausang wrote:Wuh, benar juga ya???Surga emang tidak boleh ada kenajisan seperti yang diajarkan di kresetan...lalu surga yang isinya pesundal dan pemungut cukai itu surga yang mana ya???


lalu

pausang wrote:...O iya, di kresetan kan dah ga ada yang namanya tunggal ganda ya??Kan tunggal = ganda = trio...kwek kwe...


quote yang terakhir ini kalau gak salah mengacu pada konsep Trinitas ya.

sekarang coba terapkan logikamu yang diatas thd 2 tulisanmu dibawah.
bukankah kau sedang menampar mukamu sendiri slim ??? (PLAAAAKKK, perih slimmm ???)

gak malu slim ?
mbikin logika sendiri terus dipatahkan sendiri ??? :green:
tebal kulit mukamu berapa meter sih slim ???

kau percaya surga yang isinya pesundal dan pemungut cukai itu
tapi gak percaya konsep trinitas,bukankah artinya kau sedang membantah logikamu sendiri slim :green:

deedaaatt nan sesaaattt bisa menjerit histeris guling2 dineraka sana
kalau tahu anak didiknya logikanya error kayak gini slim :green:
Last edited by jameela on Mon Apr 19, 2010 9:09 pm, edited 1 time in total.
jameela
 
Posts: 973
Joined: Thu Sep 25, 2008 6:07 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby saksang » Fri Apr 16, 2010 9:26 pm

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2)


Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad yang pertama masuk surga:

Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata:
“Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya pintu surga dibuka. Penjaga surga bertanya : “Engkau siapa?” Saya menjawab: “Muhammad!” Lalu dia berkata : “Saya diperintahkan, supaya tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau


:goodman: apakah engkau slim tidak CURIGA dgn tanda Merah itu?

muhammad = allah swt
saksang
 
Posts: 780
Joined: Tue Mar 17, 2009 10:25 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby Jebot » Fri Apr 16, 2010 9:34 pm

Yang begini masok surga? (bukan syuuuurga!!!) :axe:
Image
User avatar
Jebot
 
Posts: 585
Joined: Sat Sep 13, 2008 8:16 pm
Location: SomeWhere

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby endfinal » Mon Apr 19, 2010 2:59 pm

wisdombasic wrote:APA PUN YG DIPERBUAT ALLAH SWT DAN RASUL-NYA SAW, BESERTA UMAT-NYA, AKAN MENJENGKELKAN HATI KAUM KAFIR. ITU ADL JANJI ALLAH, DAN JANJI-NYA TERBUKTI!!!!


betul sekali. emang benar islam dan muslim itu perbuatannya menjengkelkan umat lain. sedangkan umat lain tidak menjengkelkan muslim.

kok bangga sama agama yg menjengkelkan ??

cara perpikir muslim sungguh aneh.....
endfinal
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby jameela » Mon Apr 19, 2010 4:36 pm

ketika para kapir bilang bhw Muhammad GAK dijamin masuk surga, jidat WADAMBASIC jengkel setengah mampus :green:

ketika - ketika - ketika - ketika - ketika .......dan akhirnya ..
Image
jameela
 
Posts: 973
Joined: Thu Sep 25, 2008 6:07 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby saksang » Mon Apr 19, 2010 9:28 pm

MENURUT JIDAT2 KAPIRIN DI SINI, BERDASARKAN ALQURAN / HADIS, MUHAMMAD ITU,

MASUK SURGA,

ATO....................,


MASUK NERAKA????


masuk Surga made in allah swt dgn 72 bidadari dong..... :goodman:

kalau made in Tuhan beneran, pasti si nabi palsu ini masuk NERAKA lah.., enak aja orang jahat masuk surga... :lol:
saksang
 
Posts: 780
Joined: Tue Mar 17, 2009 10:25 pm

Re: Allah menjamin Nabi Muhammad masuk surga

Postby Jebot » Mon Apr 19, 2010 10:37 pm

Menurut penerawangan ané, yang bacé² soal jidad:
Jidad saudaré kité meneer "sic" bénjol ke-item²an & lebih item dari avatar suami murtad......
Image
User avatar
Jebot
 
Posts: 585
Joined: Sat Sep 13, 2008 8:16 pm
Location: SomeWhere

Next

Return to MuhammadWho is online

Users browsing this forum: No registered users