. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

QURAN & HADIST:ISA=ALLAH (GOD), bukan berhala allah swt

Pembahasan tentang Isa Almasih, Injil, Taurat dari apa yang tertulis dalam Qur'an, dan bukan dari kitab suci non-Islam.

QURAN & HADIST:ISA=ALLAH (GOD), bukan berhala allah swt

Postby endfinal » Tue Feb 05, 2008 9:52 am

ALQURAN & HADIS = ISA ADALAH ALLAH (GOD) BUKAN allah swt (dewa berhala bulan orang arab).

" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]

" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Pengertian kata "Kalimah/Kalam Allah" yang terdapat pada kitab suci AlQuran atau Hadits mempunyai beberapa arti, antara lain :

Ujian = - mengutip QS. 2:124
Ketetapan = - mengutip QS. 39:71
Ucapan, Omongan atau Kalam

Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)


karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah
.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)


Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

[b]1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]
[/b]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]
5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]
6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]
7) Al Masih [Az Zumar 44]


Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-

Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).

Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad

Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".

Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).

Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)

Al Masih adalah ungkapan Arab, yang sepadan dengan ungkapan Ibrani: HaMasiakh. Artinya: Perantara, Pembela, Hakim yang Membe- narkan umatNya [setelah Ia menghakimi dengan Adil], Juruselamat, Yang diurapi Allah.

Maka jangan heran jika dalam Doa Nabi Muhammad sebelum beliau wafat:
"Wahai TUHAN ! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah dengan TEMAN YANG MAHA TINGGI" (Hadits Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:
"TEMAN YANG MAHA TINGGI" Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
(Hadits Shahih Bukhari 1574)

SIAPAKAH "TEMAN YANG MAHA TINGGI" ITU?

Nabi-nabi lain yaitu:
"Adam Shafiyulah" = Adam disucikan Allah
"Nuh najiyullah" = Nuh diselamatkan Allah
"Ibrahim khalilullah" = Ibrohim dikasihi Allah
"Isma'il dzabiihullah" = Ismail dikurbankan Allah
"Musa kaliimullah" = Musa difirmankan Allah
"Dawud khalifatullah" = Dawud dipimpin Allah

Namun beliau telah bersabda:
"Saya yang lebih dekat ISA ANAK MARYAM di dunia dan di akhirat. Semua Nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu." (Hadits Shahih Bukhari 1501)

"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Almasih anak Maryam.
Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)
Dan Isa menjawab: "....ikutilah Aku, inilah JALAN yang lurus." (Qs. 43 Az Zukhruf 61)

APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??
endfinal
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Re: QURAN & HADIST:ISA=ALLAH (GOD), bukan berhala allah

Postby endfinal » Tue Feb 05, 2008 9:56 am

Perhatian : Ini bukan forum dan thread Kristen. semua pembahasan bersumber dari alquran dan hadist itu sendiri. pakailah pikiran dan akal dalam berdiskusi karena alquran adalah untuk orang yang berpikir dan islam adalah agama yang logis.

bagi non muslim yang ingin memberikan tanggapan, mohon jangan mencantumkan ayat Alkitab.

thanks.
endfinal
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Postby Duladi » Tue Feb 05, 2008 10:56 am

Sdr Endfinal wrote:Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar

Tolong dibedakan "tauhid" dengan "esa".
Muhammad menyamakan begitu saja kedua kata ini, padahal jelas-jelas berbeda artinya. Tauhid itu tunggal, satu secara entitas (kebendaan). Sementara esa itu satu kesatuan, satu secara esensi/maknawi (ROH).

Allah SWT sembahan Quraish/Muhammad memang tauhid, karena dia benda.

Tetapi Tuhan Semesta Alam bukan tauhid, melainkan esa, karena dia bukan benda, melainkan ROH YG HIDUP.

Walaupun Islam membuat rancu arti 2 kata itu, tapi kita yang sudah mengerti jangan ikut-ikutan Muslim yang mencampuradukkan arti kedua kata itu dan dianggap sama.

Kalau kita membicarakan entitas (jumlah kebendaan), katakan saja Tuhan itu Jamak. Karena ini yang diomongin adalah entitas. Kita tidak perlu takut kepada Muslim mengatakan Tuhan itu Jamak. Karena Tuhan bukan benda, melainkan Roh.

Tapi kalau kita membicarakan makna Ketuhanan, memang Tuhan itu SATU/ESA adanya.

Yang kerap dipersoalkan Muslim bukan esensinya, melainkan jumlah kebendaannya karena mereka buta rohani.

OOT masalah tauhid, ke sini:
Ajaran Tauhid Muhammad, sebuah kebenaran atau salah kaprah?
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... hp?t=21862
Duladi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 7103
Joined: Thu Apr 12, 2007 10:19 pm
Location: Samarinda

Postby gaston31 » Tue Feb 05, 2008 11:16 am

@end
anda msh tidak paham kata2 "utusan Allah" ya?
nabi2 dan rasul adalah utusan Allah, bkn Allah sendiri.
4:171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.
User avatar
gaston31
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3729
Joined: Tue Nov 21, 2006 2:17 pm

Postby Duladi » Tue Feb 05, 2008 11:38 am

Muhammad sendiri mengakui bahwa Almasih Isa itu secara jasmani kemanusiaan adalah utusan Tuhan, sementara secara Roh Isa itu adalah Kalimatullah, sebagian dari Rohullah itu sendiri.

Muhammad & nabi-nabi lain itu utusan Awloh, tapi adakah mereka "jelmaan" Rohulqudus?

Jangan kamu menutup mata terhadap kesaksian Bang Mamad. Kenapa ya, yang kamu pelototi cuma kata "utusan Allah"-nya saja, sedangkan bagian lain kamu tutupi dengan kedua tangan?

Baca juga surat An-Naas:

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia. (=Rabbinaas, siapakah Dia? Almasih Isa AS)
2. Raja manusia. (=Malikinaas, siapakah Dia? Almasih Isa AS)
3. Sembahan manusia (=Ilahinaas, siapakah Dia? Almasih Isa AS)
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. dari (golongan) jin dan manusia."
Last edited by Duladi on Tue Feb 05, 2008 11:45 am, edited 1 time in total.
Duladi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 7103
Joined: Thu Apr 12, 2007 10:19 pm
Location: Samarinda

Postby Duladi » Tue Feb 05, 2008 11:44 am

Di thread ini MURNI membahas ayat-ayat Quran dan Hadist, tidak mengutip dari kitab suci agama lain.

Nanti akan kelihatan, 75% isi kandungan Alquran itu untuk siapa, dan 2% untuk siapa....

Kasihan muslim, mengikut agama Islam, tapi yang dibahas dan dimuliakan malah nabi junjungan agama lain..........

Maka dari itu, Quran mending dibaca aja (iqro'), tidak usah diterjemahkan... Biar tidak ada yang tahu isi kandungan Alquran yang sebenarnya. Membaca aja sudah dapat pahala.... itu kata orang Arab supaya kita semua berhasil dikibuli....
Duladi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 7103
Joined: Thu Apr 12, 2007 10:19 pm
Location: Samarinda

Postby endfinal » Tue Feb 05, 2008 12:08 pm

Duladi wrote:Tolong dibedakan "tauhid" dengan "esa".
Muhammad menyamakan begitu saja kedua kata ini, padahal jelas-jelas berbeda artinya. Tauhid itu tunggal, satu secara entitas (kebendaan). Sementara esa itu satu kesatuan, satu secara esensi/maknawi (ROH).

Allah SWT sembahan Quraish/Muhammad memang tauhid, karena dia benda.

Tetapi Tuhan Semesta Alam bukan tauhid, melainkan esa, karena dia bukan benda, melainkan ROH YG HIDUP.

Walaupun Islam membuat rancu arti 2 kata itu, tapi kita yang sudah mengerti jangan ikut-ikutan Muslim yang mencampuradukkan arti kedua kata itu dan dianggap sama.

Kalau kita membicarakan entitas (jumlah kebendaan), katakan saja Tuhan itu Jamak. Karena ini yang diomongin adalah entitas. Kita tidak perlu takut kepada Muslim mengatakan Tuhan itu Jamak. Karena Tuhan bukan benda, melainkan Roh.

Tapi kalau kita membicarakan makna Ketuhanan, memang Tuhan itu SATU/ESA adanya.

Yang kerap dipersoalkan Muslim bukan esensinya, melainkan jumlah kebendaannya karena mereka buta rohani.

thanks bro atas koreksinya.


@gaston 31
anda msh tidak paham kata2 "utusan Allah" ya?
nabi2 dan rasul adalah utusan Allah, bkn Allah sendiri.
Quote:

4:171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

thanks bung Gaston. kembali anda menunjukkan logika yang lebih baik dari muslim yang lain. bagus sekali pertanyaan anda itu bung. emang benar bung, tidak ada yang bilang Tuhan itu tiga dalam hal entitas(meminjam istilah Dulali) tapi esensi. setidaknya esensi Esa sudah disinggung di 4:171 itu
- Utusan Allah (God)
- Firman Allah
- Roh Allah
endfinal
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Postby dragon » Tue Feb 05, 2008 12:26 pm

" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

apakah Roh Allah dan FirmanNya itu bukan berarti Dia itu Allah yg sesungguhnya???

jelas2 bukti bahwa Yesus itu Tuhan bukan...
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby endfinal » Tue Feb 05, 2008 1:10 pm

Ups....ini kita lagi bahas Isa bukan Yesus, ok?
topik ini untuk muslim yang tidak percaya Isa = Yesus.
topik ini untuk membuktikan alquran dan hadis banyak menunjukkan ke-Allah-an Isa dan penghinaan yang luar biasa atas muhamad.

esensi Isa sebagai Allah (God) tidak hanya sampai ditulisan saja tapi dibuktikan dgn pnegakuan muhamad sendiri :
- nyawa muhamad ditangan Isa
- Isa sebagai Hakim Yang Adil
- Isa Sebagai Teman Yang Maha Tinggi (God)

bayangkan, muhamad sendiri ngakui Isa seperti itu. gimana dgn umatnya?

mana nih muslim? kabur?
endfinal
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Postby dragon » Tue Feb 05, 2008 1:19 pm

iya bro..lo benar
buat mereka Isa tdk sama dgn Yesus...buat mereka Isa putra Maryam bukanlah Tuhan...
tapi pas disuruh buktiin malah KABUR
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
User avatar
dragon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 637
Joined: Fri May 04, 2007 9:02 pm
Location: Somewhere Out There

Postby Garin laksana » Tue Feb 05, 2008 1:29 pm

endfinal wrote:thanks bung Gaston. kembali anda menunjukkan logika yang lebih baik dari muslim yang lain. bagus sekali pertanyaan anda itu bung. emang benar bung, tidak ada yang bilang Tuhan itu tiga dalam hal entitas(meminjam istilah Dulali) tapi esensi. setidaknya esensi Esa sudah disinggung di 4:171 itu
- Utusan Allah (God)
- Firman Allah
- Roh Allah


Analogi Anak SD:
Gw pernah nanya ama beberapa anak SD (& gw dibego-begoin):
1. Benda Apa yg ada di langit, yg pada siang hari sangat menyilaukan mata?
• Jawab si anak2 SD: MATAHARI (1)
2. Mengapa di siang hari lampu2 di Jalan/ di rumah pada dimatikan?
• Jawab si Anak2 SD: Karena ada Terang MATAHARI (2)
3. Mengapa di siang hari & gak hujan, banyak Ibu2 pake payung?
• Jawab si anak2 SD: Karena menghindari Panas MATAHARI (3)
4. Kalau begitu, ada berapakah MATAHARI itu?
• Jawab si anak2 SD: SATUUUU.....
5. Lho kok satu?; Bukannya TIGA? Hayo coba dihitung lagi, setiap Oom bilang MATAHARI, adik2 tunjukin jari satu yaaa?

1. Gw ulangi pertanyaan #1-#4 , jawabnya tetep “SATUUU”.
2. Gw protes: “Lho kalian kan, nunjukin tiga jari, kok tetep bilang Satu sih?
Jawab anak2 SD itu: ”Si Oom ****!, itung aja sendiri, tuh mumpung masih siang!, emangnya kami bisa Oom ****’in apa?.... Si oom pasti mau jebak kami yah, sori .... Emang enaaakk dibego’in huuuuu... ?!

Walau mereka belum bisa mengembangkan penalarannya secara naratif (krn masih ”Imut’); secara esensi mereka bisa/sdh mampu Menerima signal bahwa: Terang Matahari tak terpisahkan dari MATAHARInya itu sendiri; Juga Panas (suhu)nya!**

Ampun dech anak2 sekarang, sudah pada pinter2 / cerdas2.**
Last edited by Garin laksana on Sat Feb 09, 2008 9:47 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Garin laksana » Thu Feb 07, 2008 12:26 am

Hallloooo.... sudah hampir 36 jam, topic yg cukup "Menohok INTI &/ Esensi dari sebuah KEYAKINAN.... "dianggurin". Kenape? Takut? Ragu?, gak punya amunisi lagi?; Ingat, Tak kan lari Kebenaran dikejar.!

He...he... ternyata "Anak2" itu betul2 pewaris kerajaan Surga!! Karena hanya Anak2 (utamanya BALITA), adalah makhluk yg paling berani mengatakan yang JUJUR, tak kenal Bohong, Tak bertedeng aling-aling!; Berani mengatakan yang BENAR itu Benar; Beda sekali dgn orang dewasa yg sdh enjoy dgn Kemunafikan, bersekutu mesra dgn Iblis; Melacurkan harga diri dgn menyerahkan "akal-budi"nya kepada kuasa gelap atau kuasa Iblis.
--------------------------
So?, DIAM berarti Setuju bukan?! Bahwa ISA Ibn Maryam alias Yesus Kristus adalah FIRMAN ALLAH, ya ALLAH itu sendiri, Dialah TUHAN, yg adalah HAKIM AGUNG / sang IMAM MAHDI- Penentu Salah atau Benar & Penentu Hukuman bagi setiap manusia, dgn kata lain Dialah penguasa Surga & Dunia yang pasti akan datang lagi.**

Sumber dari statement alinea di atas adalah:
Al-Qur'an
Hadits
INJIL
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Garin laksana » Sat Feb 09, 2008 9:44 pm

Kalau Bang Doel, Endfinal sudah keluarin jurus Tauhid nya saja.... Kabur semua deh Iblis2.... pada ngumpet di bawah kolong.... ekornya pada nglipet kedalam... & sudah hampir 4 x 24 jam gak berani menampakkan batang hidungnye.... Sepertinya tinggal pasukan berani malu-nya saja yg bakal 'die hard'... dgn 'kemaluannya' yg sudah entah terselip di mana, spt Jajang...?? Coba kita tunggu di perempatan sini, benar2 keluar tidak si Jajang..**
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby endfinal » Thu Feb 14, 2008 1:43 pm

Isa memiliki sifat Tuhan seperti penciptakan makhluk hidup (5:110), suci, memiliki pengetahuan ghaib, berkuasa atas nyawa manusia, dll.

dan ternyata allah swt kalah dengan Isa karena :

1. Isa mengatakan perkataan yang benar = qs 19:24

allah swt nipu manusia (qs 3:54)

2. Isa menyembuhkan orang buta sejak lahir = qs 3:49

allah swt tidak sanggup nyembuhin nabi kesayangannya dari racun orang Yahudi.

3. Isa menghidupkan orang mati dari kubur = qs 5:110

allah swt tidak sanggup menghidupkan nabi kesayangannya muhamad bahkan umatnya disuruh doakan supaya selamat.

4. Isa itu hakim yang adil pada akhir zaman = hadis sohim muslim

allah swt tidak adil pada ajaran pembagian harta warisan dan berlebihan dalam membela nafsu syahwat muhamad.

5. hanya Isa yang sedari bayi tidak disentuh setan = hadis bukhari no 1493

allah swt malah bekerjasama dgn setan ( qs 19:83)

6. Isa langsung berfirman tanpa perantara malaikat = qs 19:29-32

allah swt befirman ke nabinya muhamad lewat jibril.

7. Isa adalah suci = qs 19:19-21

allah swt tidak suci karena memakai rumah bekas berhala kabah yang najis sebagai kiblat dan rumah allah swt bagi tamunya muslim sewaktu naik haji.

kesimpulan : Isa = Allah (God), sedangkan allah swt = iblis.
endfinal
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4000
Joined: Tue May 16, 2006 4:50 pm

Postby Garin laksana » Fri Feb 15, 2008 10:44 pm

Melihat yg "bezook" ke thread ini cukup banyak, tetapi....???? gak berani kasih komen / tanggapan bahkan sanggahan. Tanya Kenapa?!*

Atau sedang mencari-cari "amunisi" & mereka-reka OOT apa yg kiranya pas utk mengalihkan topic.
Gak main2 loh...ini..Thread sdh mendekati pintu gerbang Tauhid, & bentar lagi memasuki Arena yg lebih serius.

Kalau level awal saja sudah kalang kabut (malu-malu kucing) gini, gimana kalau sudah bener2 masuk ke arena pikir??.

Yaaa suuud... kita jalan2 ke yg ringan & yang lucu saja dulu .**
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby blur » Sat Feb 16, 2008 12:16 am

Garin laksana wrote:Ampun dech anak2 sekarang, sudah pada pinter2 / cerdas2.**


bener-bener pinter tuh anak sd. mataharinya satu,, siang terang malam,gelap.. **** kalau anak SD itu menyamakan sinar terang yang dipancarkan matahari adalah = matahari itu sendiri.......
ditanya anak sd: planet mengelilingi?=sinar matahari...**** karena sinar matahari bukanlah matahari,,,,, mudah2an anak2 SD dah belajar hukum Newton
blur
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 90
Joined: Tue Jan 15, 2008 2:22 am

Postby Garin laksana » Sun Feb 17, 2008 2:56 am

Ya..ampuuuunn, ngejawab yg gampang aja butuh mikir 11 hari?! ck..ck..ck..
Udah 11 hari, Jawabannya pun masih gak jelas & ngga nyadar kalau:
1. Matahari itu "meberi penerangan" via sinarnya yg dipancarkannya. Analogi memberi HIDAYAH??!!....menerangi jalan...
2. Matahari itu "memberi kehangatan" via panas/suhunya.... energi dst, Analogi memberi HIDUP..???!!....
3. Dan..Fungsi-fungsi "MAHA"..yang lain (mungkiiiinn kalo ditotal sama si Mokiamad...ada 99 macam ngkaleeeee!!)*

Jadi 11 hari tuh buat nyari2 plesetan ke arah OOT toh?! Agar masalah jadi "blur" ..... alias kabur gak jelas!!
Kata si anak2 SD: "...emang anak2 SD bisa dikadalin ama tukang nge-blur..?! Sori yee.... Bani Israel kok mo direndahin ame muslim!! Dijithak & diAzab ame auloh mu tahu rasa loh!!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby Garin laksana » Mon Feb 25, 2008 4:50 pm

Ya Aulooohhh, ya Robbby!
Sudah 11 hari + 8 = 19 hari, thread yg taktis gini gak ada yg berani menjamah?! Yeeee beraninya tengok2 aje! Gimana mo berkembang ente muslimers punye Akal-Sehat?!

Takut nieh menghadapi Kebenaran?! Lhooo katanye pengin dapet 72 bidadari2 montog?! Semontog Durian MOnthong loh?! Kalau udah dapet Kebenaran & masuk Surga..... wessss... Belah Durian Monthong paling enak coy?!! Gak tanggung2 72 biji 'cing!.

Tapi kalau gak mo mikir yaaa sulit dapetin Monthongnye.... paling2 dapetnye cuma kulitnye doang! Ayo slim mikirrrr dunk!
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Postby darah_perawan » Fri Feb 29, 2008 5:50 pm

parah banget si muslim inilah...
ga mau terima kebenaran...
memang seperti itulah muslim pak...
ga mau terima kebenaran dan malah meneriaki "kebenaran: itu yang salah...
ayo muslim,,ikut nimbrung lah...
ini kalo menurut gw topik yang okay punya...
kalo ga ada yang nge reply berarti kesimpulannya benar ya...

ISA = TUHAN YANG HIDUP :lol:
User avatar
darah_perawan
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 100
Joined: Sun Dec 23, 2007 12:05 am
Location: Surga ada 72 Bidadari

Postby Garin laksana » Mon Mar 03, 2008 4:30 pm

darah_perawan wrote:parah banget si muslim inilah...
ga mau terima kebenaran...
memang seperti itulah muslim pak...
ga mau terima kebenaran dan malah meneriaki "kebenaran: itu yang salah...
ayo muslim,,ikut nimbrung lah...
ini kalo menurut gw topik yang okay punya...
kalo ga ada yang nge reply berarti kesimpulannya benar ya...
ISA = TUHAN YANG HIDUP :lol:


Duh, kecian deh muslimers, masih pada nglipet ekor2nye diantara kedua kakinye; Belon brani ada yg unjuk gigi (boro2 unjuk taring)!.... Sudah pada Ompong semua kalee yak?!
Tak akan lari "Kebenaran" dipermasalahkan!
Sebaliknya, tak kan Lolos 'Kedustaan' / Kebohongan dikejar.

Mangkanye, jangan Taqiyye mulu'! Kaga ada dech 72 bidadari montok2 ntuh! Khayal & ilusi nabi palsu mah kaga perlu dipercaya, bo'ong semua tuh!!*
User avatar
Garin laksana
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1198
Joined: Mon Sep 24, 2007 5:07 pm
Location: Al-Quds

Next

Return to Quran & ISA Almasih, Injil 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users