. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Pembuktian bahwa Islam bukanlah ajaran dari Tuhan.

Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby Beltsazar » Mon Sep 03, 2007 11:47 pm

saya menemukan dan mengambil artikel dari satu sumber pada saat saya mencari seluk beluk tentang ke-berhala-an islam.
kalo misalnya topik ini sudah pernah dibahas sebelumnya , saya tidak akan keberatan jika moderator menghapus ini

Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Sebelum Islam Lahir, apakah yang menjadi agama bangsa Arab?
Bangsa Arab menyembah 360 buah berhala di Ka'bah (Idol Polytheysm = Penyembah banyak allah berhala)

Simaklah Hadits Shahih Bukhari no : 1187 berikut ini:
“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. katanya : Nabi SAW memasuki kota Mekkah, sedang diwaktu itu dikeliling Ka’bah terdapat tiga ratus enam puluh berhala.”

“Yang mereka sembah selain dari Allah tidak lain hanyalah berhala-berhala perempuan seperti Laata, Manaata dan Uzzaa dan tiadalah yang mereka sembah kecuali setan yang durhaka”.
(Surat 4 An Nissaa ayat 117)

Lalu apa yang muhamad saw ajarkan?
Muhamad mengajarkan untuk menyembah hanya satu allah, yaitu allah swt.

"Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan."
(Q.S. Al-An'aam, 6:3)

Siapakah itu allah swt?
Allah swt disebut sebagai zat yang maha tinggi (sebuah benda).

Menurut surat 1 Al Faatihah ayat 1 dalam foot notenya kitab Al Quran terjemahan Indonesia terbitan PT Sari Agung berbunyi demikian :
“Ayat ini dinamakan “Basmalah” diutamakan membacanya pada tiap-tiap akan memulai pekerjaan yang baik “Allah” ialah dzat yang maha suci yang disembah dengan sebenarnya.”

Dimanakah allah swt tinggal?
Allah swt tinggal di baitulah (rumah allah) yaitu ka'bah di mekkah.

Surat 22 Al Hajj ayat 26:
“Dan (ingatlah) ketika Kami tempatkan Ibrahim pada tempat Baitullah (dengan firman): janganlah engkau menyekutukan Aku dengan sesuatu dan sucikanlah rumahKu (Ka’bah) untuk orang-orang yang tinggal (itikaf) dan orang-orang yang ruku dan sujud (shalat)”.

Jadi, apa sebenarnya allah swt yang disembah orang islam?
Yang disembah adalah berhala batu hitam hajar aswad, yang zat, dan tinggal di ka'bah.

"Pada waktu penataan kembali Ka’bah dan penentuan dimana Hajar Aswad akan ditempatkan kembali, maka timbul perselisihan diantara pemuka-pemuka suku Quraisy, karena masing-masing pemuka suku merasa berhak untuk menentukan dimana tempat Hajar Aswad ditempat kan kembali. Akhirnya disepakati oleh mereka bahwa yang menjadi hakim dalam penempatan kembali batu hitam Hajar Aswad adalah orang yang pertama datang ke Ka’bah. Ternyata orang yang datang pertama adalah Muhammad dan semua pemuka Quraisy menyetujui bahwa Muhammadlah yang menentukan dimana Hajar Aswad akan diletakkan. Agar semua pemuka-pemuka suku Quraisy terlibat dalam penentuan tempat Hajar Aswad tersebut, maka Muhammad mengambil sehelai kain dan dihamparkannya dan Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian Muhammad menyuruh agar setiap pemuka suku Quraisy bersama-sama
mengangkat tepi kain tersebut ke tempat asal Hajar Aswad ditempatkan. Ketika sampai ke tempatnya, maka Muhammad meletakkan batu hitam Hajar Aswad tersebut dengan tangannya sendiri ketempatnya. Dengan demikian selesailah persengketaan antara pemuka-pemuka Quraisy dan oleh peristiwa itu Muhammad diberi gelar Al Amin yaitu yang dipercaya." (riwayat nabi muhamad saw)

Apakah ada bukti lain bahwa batu hitam disembah sebagai allah swt?
Ada, muhamad sendiri mencontohkan ketika ia beribadah haji.

“Dari Jabir bin Abdullah r.a katanya : Tatkala Rasulullah saw tiba di Mekkah, mula-mula beliau datangi hajar aswad lalu beliau cium. Kemudian beliau berjalan ke kanan lalu berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan kaki empat kali putaran”. (Hadits Shahih Muslim no : 1190)

“Dari Ibnu Abbas r.a katanya : Nabi saw pernah thawaf di Ka’bah dengan mengendarai unta. Setiap beliau melewati satu sudut beliau memberi isyarat ke arah sudut itu dengan apa saja yang ada di tangan beliau sambil mengucapkan Allahu Akbar (Allah Maha besar)”. (Hadits Shahih Bukhari no : 838)

Jika benar demikian, mengapa tidak ada yang protes kepada nabi muhamad saw?
Karena dari awal memang bangsa arab adalah penyembah berhala, selain itu muhamad diakui sebagai nabi, sehingga tidak ada yang berani membantah. tetapi ada keraguan dalam hati setiap orang yang menyembahnya.

“Dari Umar r.a katanya : Bahwasanya dia datang mendekati Hajar Aswad (batu hitam) lalu dia manciumnya katanya : “Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini batu yang tidak memberi mudharat dan tidak pula memberi manfaat. Jikalau tidaklah karena saya melihat nabi saw mencium engkau, niscaya saya tidak akan menciummu pula”. (Hadits Shahih Bukhari no : 830)

Dari Salim r.a katanya : “bapaknya menceritakan kepadanya bahwa Umar bin Khathab mencium Hajar Aswad, kemudian umar berkata : Ketahuilah, demi Allah ! Aku tahu engkau hanya batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah saw menciummu, aku tidak akan menciummu.” (Hadits Shahih Muslim no : 1222)

Jadi, apakah yang telah diperbuat oleh muhamad saw thd bangsanya?
Muhamad saw mengubah bangsa Arab dari Idol Polytheyst menjadi Idol Monotheyst (Penyembah berhala yang esa)

"maka seluruh patung-patung berhala disingkirkan kecuali ditinggalkan hanya sebuah patung berhala yaitu batu hitam Hajar Aswad yang diletakkan di sudut Ka’bah." (riwayat nabi muhamad saw)Jadi, apakah yang harus diperbuat umat muslim yang menyadarinya?
1. bertanyalah kepada Tuhan Pencipta semesta alam, minta diberikan jalan yang lurus (ihdinna shiratal mustaqim)
2. Temukan Allah yang benar, yang kuasanya nyata dan ajarannya benar.
3. Tinggalkan agama berhala dengan senang hati dan jalani hidup baru bersama Tuhan yang benar.

well , bagaimana muslimin dan muslimot ?!
User avatar
Beltsazar
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Sun Aug 12, 2007 7:54 pm
Location: Kalvari

Postby Beltsazar » Mon Sep 03, 2007 11:58 pm

ini adalah do'a - do'a Ibadah Haji dan ritual2nya , kok do'anya mirip mantra ya ?

Do'a Perjalanan Keberangkatan

Niat Umrah: "Labbaik Allahumma 'umratan" - Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.
Niat Haji : "Labbaik Allahumma Hajjan - Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Bacaan Talbiyah : "Labbaik Allahumma labbaik, labbaika lasyarikalaka labbaik. Innal hamda wanni'mata laka walmuka. Lasyarikalak." - Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran adalah untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

Bacaan Salawat:
"Allahumma salli 'ala Muhammadin wa'ala ali Muhammadin"

Do'a sesudah Salawat:
"Allahumma inna nas aluka ridaka waljannata wana'uzubika min sakhatikawannar. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina azabannar."

Do'a Memasuki Kota Makkah
"Allahumma haza haramuka waamnuka faharrim lahmi wadami wasya'ri wabasyari 'alannar, wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadaka wajalni min auliya ika wa ahli ta'atika"
Artinya:
Ya Allah, kota ini adalah Tanah HaramMu dan tempat yang aman. Maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka. Anugerahkanlah kepadaku keamanan dari siksaanMu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-hambaMu. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dekat dan taat kepadaMu.

Do'a Masuk Masjidil Haram
"Allahumma antas salam, waminkas salam, fahayyina rabbanabissalam, wa adkhinal jannata daras salam, tabarakta rabbana, wa ta'alaita ya zaljalali wal ikram. Allahummaftah li abwaba rahmatika. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu 'ala rasulillah."

Do'a Ketika Melihat Ka'bah
"Allahumma zid hazalbaita tasyrifan wata'ziman watakriman wamahabatan wazid mansyarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wai'tamarhu tasyrifan wata'ziman watakriman wabirran."

Catatan: Jamaah Haji boleh memilih do'a apa saja bahkan boleh berdo'a dengan bahasa sendiri.
Do'a yang dibaca antara lain: "Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina'aza bannar" - Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia dan di akhirat kebaikan dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka.

A. DO'A TAWAF
Pada setiap awal sebelum Putaran (pertama s/d ketujuh, berdiri menghadap Hajar Aswad dengan seluruh badan atau miring (sebagian badan) atau menghadapkan muka saja sambil mengangkat tangan dan membaca:
"Bismillahi wallahu akbar."
Artinya:
"Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar."
Serta mengecup tangan kanan, lalu mulailah bergerak dengan posisi Ka'bah disebelah kiri.

Do'a Putaran 1 s/d 7
1. Do'a Putaran ke-1, dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani.
"Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Walahaula walaquwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma imanan bika watasdiqan bikitabika wawafaan bi'ah dikawattiba'an lisunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka 'afwa wal'afiyata walmu-'afataddaimata fiddini waddunya wal'akhirati wal fauza bil jannati wannajata minannar."
Artinya:
"Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam bagi Rasulullah saw.
Ya Allah, aku tawaf ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu dan memenuhi janji-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad saw.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keampunan, kesehatan dan kesejahteraan yang kekal dalam menjalankan Agama, di dunia dan di akhirat, kemenangan memperoleh surga dan terhindar dari neraka."
Pada setiap kali sampai di rukun Yamani mengusap atau bila tidak mungkin mengangkat tangan tanpa dikecup sambil mengucapkan:
"Bismillahi wallahu akbar"
Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, membaca:
"Rabbana atina fiddunya hasanatan wafil akhirati hasanatan waqina 'azabannar."
Artinya:
"Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia dan di akhirat kebaikan dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka."
Dapat ditambah:
"Wa-adkhilnal jannata ma'al abrar, ya "azizu ya gaffaru ya rabbal 'alamin"
Artinya:
"Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam."

Pada Tawaf putaran ke-2 dst.nya cukup dengan menghadapkan kepala ke arah Hajar-Aswad dengan mengangkat tangan dan mengucapkan:
"Bismillahi wallahu Akbar" kemudian mengecupnya.
Do'a putaran ke-2 dibaca mulai dari Hajar-Aswad sampai Rukun-Yamani
Allhumma inna hazal baita baituka walharama haramuka wal amna amnuka wal 'abda 'abduka wa ana 'abduka wabnu abdika wahaza maqamul 'a izibika minannar. Faharrim luhumana wabasyaratana 'alannar.
Allahumma habbib ilainal imana wazayyinhu fiqulubina wakarrih ilainal kufra walfusuqa wal'isyana waj'alna minarrasyidin. Allahumma qini a 'azabaka yauma tab'asu 'ibadaka. Allahummarzuqnil jannata bigairi hisab".
Artinya:
Ya Allah, sesungguhnya Baitullah ini rumah-Mu, tanah mulya ini tanah haram-Mu, negeri aman ini negeri-Mu, hamba ini hamba-Mu, dan aku hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu, dan tempai ini adalah tempat orang berlindung pada-Mu dari neraka, maka peliharalah daging dan kulit kami dari neraka.
Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan hiaskanlah di hati kami, bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat dan durhaka serta masukkanlah kami ini dalam golongan orang yang mendapat petunjuk.
Ya Allah peliharalah aku dari azab-Mu di hari Engkau kelak membangkitkan hamba-hamba-Mu, Ya Allah, anugerahilah aku surga dengan tanpa dihisab".
Di antara Rukun-Yamani dan Hajar-Aswad membaca: (Seperti putaran ke-1).

Do'a Putaran ke-3, dimulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani.
"Allahumma innii 'a'uudzu bika minasy syaki wasy syirki wasy syiqaaqi wan nifaaqi wasuu-'il akhlaaqi wasuu-'il man zhari wal munqalabi fil maali wal ahli wal waladi. Allahumma innii as-'aluka ridhaaka wal jannata wa a'uudzu bika min sakhatika wan naar.
Allahumma 'innii 'a'uudzubika min fitnatil qabri wa a'uudzubika min fitnatil mahyaa wal mamaat".
Artinya:
Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari pada syak was-was, syirik, cerai-berai, muka dua, buruk budi pekerti, buruk pandangan dan salah urus terhadap harta benda dan keluarga.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu keridhaan-Mu dan surga. Dan aku berlindung pada-Mu dari pada murka-Mu dan neraka.
Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari fitnah kubur serta dari fitnah kehidupan dan derita kematian.
Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca: (seperti pada Putaran ke-1).

Do'a Putaran ke-4, dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani.
"Allahumaj'alhu hajjan mabruuraa wa sa'yan masykuuraa wa dzamban maghfuuraa wa 'amalan shaalihan maqbuulaa wa tijaratan lanta-bura, ya'alima ma fissuduri akhrijni ya Allahu minazzulumati ilannur.
Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika waaza'ima magfiratika wassalamata min kulli ismin walganimata min kullibirrin walfauza biljannati wannajata minannar. Rabbi qanni'ni bima razaqtani wabariklifima a'thaitani wakhluf 'alayya kulla gaibatin li minka bikhair.
Artinya:
Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni dan amal saleh yang diterima dan urusan yang tidak akan mengalami rugi selamanya.
Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan kecahaya yang terang benderang. Ya Allah aku mohon padaMu segala hal yang mendatangkan rahmatMu, dan segala ampunanMu selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat rupa-rupa kebaikan, beruntung memperoleh surga,terhindar dari neraka.
Tuhanku mantapkanlah aku apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku, berkatilah aku atas semua yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan gantilah apa-apa yang hilang dari padaku dengan kebajikan dariMu.

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca: (seperti pada Putaran ke-1).

Do'a Putaran ke-5
"Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma lazilla illa zilluka wala baqiya illa wajhuka wasqini minhaudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan haniatan mari atan la'azma'u ba'daha abada. Allahumma inni as aluka min kairima saalaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri masta 'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma inni as alukal jannata wana'imaha wama yuqarribuni ilaiha minqaulin au fi'lin au 'amalin wa a'uzubika minannari wama yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au'amalin".
Artinya
"Ya Allah lindungi aku dibawah lindungan singgasanaMU pada hari yang tidak ada naungan selain dari naunganMu. Dan brilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammd saw dengan suatu minuman yang lezat, nyaman, sesudah itu aku tidak akan haus untuk selamanya. Ya Allah, aku mohon padaMU kebaikan yang diminta oleh NabiMu Muhammad saw dan aku berlindung padaMu dari kejahatan sebagaimana yang diminta olehNabiMU Muhammad saw.
Ya Allah aku mohon padaMU surga serta ni'matnya dan apapun yang dapat mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, ataupun amal perbuatan dan aku berlindung padaMu dari pada neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan ataupun amal perbuatan". .

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca: (seperti pada Putaran ke-1)

Do'a Putaran ke-6
"Allahumma inna laka 'alayya buquqan kasiratan fimabaini wabainaka wahuquqan kasiratan fima baini wabainakhalqika. Allahumma makana laka minha faqfirhu li wama kana likhalqika fatahammalhu 'anni wagnini bihalalika 'anharamika wabita'atika'an ma'siyatika wabifadlika 'amman siwaka ya wasi'al maqfirah. Allahumma inna baitaka 'azim, wawajhaka karim, wa anta ya Allahu halimun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu'anni".
Artinya
"Ya Allah sesungguhnya Engkau mempunyai banyak hak yang ada diantara aku denganMu dan mempunyai banyak hak yang ada diantara aku dengan mahlukMu.
Ya Allah ampunilah kesalahanku terhadapMu, bebaskanlah aku dari padanya, cukupkanlah dan apapun kesalahanku antara mahlukMu bebaskanlah aku dari padanya cukupkanlah aku dengan rizkiMu yang halal, terhindar dari pada yang haram,dan dengan ni'mat kelebihanMu, terhindar dari pada mengharapkan orang lain selain dari padaMu, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah sesungguhnya rumahMu (baitullah) ini agung. zatMupun mulia, Engkau Maha Bijaksana, Maha Pemurah, Maha Agung yang sangat suka memberi ampun, maka ampunilah aku".

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca: (seperti pada Putaran ke-1).

Do'a Putaran ke-7
"Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wayaqinan sadiqan warizqan wasi'an waqalban khasyi'an walisanan zakiran wahalalan tayyiban wataubatan nasuha wataubatan qablal mauti, warahatan indal mauti, walafwa 'indalhisab, walfauza biljannati wannajata minannar birahmatika ya'azizu yagaffar, rabbi zidni'ilman wa alhiqni bissalihin."
Artinya:
"Ya Allah, aku mohon padaMu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rizqi yang luas, hati yang khusyu' lidah yang selalu berzikir, rizqi yang halal dan baik, taubat nasuha dan taubat sebelum mati, ketenangan ketika hendak mati, keampunan dan rahmat sesudah mati, keampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh surga dan terhindar dari neraka dengan rahmat kasih sayangMu, wahai Tuhan Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pengampun. Tuhanku berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku kedalam golongan orang-orang yang saleh."

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca: (seperti pada Putaran ke-1).

Setelah selesai 7 kali putaran bergeser sedikit kekanan dari arah sudut Hajar Aswad menghadap bagian dinding Ka'bah yang disebut Multazam, dan berdo'a sesuai harapannya/keinginannya dengan bahasa apapun.

Top!

Do'a Sa'i Perjalanan ke-1 s/d 7 dan Do'a selesai Sa'i (Tahallul).

Do'a W u k u f
1. Astaghfirullahal'azim, allazilailaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100X
2. Labbaikallumma labbaik, labbaika lasyarika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka walmuka lasyarika lak.
3. Allahu Akbr, Allahu Akbar, Allahu Akbar lailaha illallahu wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu 3X
4. Lailaha illallahu wahdahulasyarika lah, lahulmulku walahul hamdu yuhyi wayumitu biyadihilkhairu wahuwa 'ala kulli syaiin qadir 100X
5. Lahaula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim, asyhadu annallaha 'ala kulli syai in qadir, wa annallaha qad ahata bikulli syai in 'ilma
6. A'uzubillahi minassysyaitanirrajim . Innallaha huwassami'il'alim 3X
7. (Surat al-Fatihah) 3X
8. (Surat al-Ikhlas) 100X
9. Sallallahu wamalaikatuhu 'alannabiyyil ummiyyi wa 'ala alihi wa'alaihis salamu warahmatullahi wabarakatuh 100X
10. Allahumma inni as aluka biwajhikal karim, wajudikal qadim, wabismikal a'zami antusalliya 'ala sayyidina Muhammadin wa antagfira lana waliwalidaina wa auladina waikhwanina wa aqrabaina wamasyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqainawaliman ausana biddua'i waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun 'alaina waliman zalamnahu au'asa'na ilaihi walijami'il muslimina walmuslimat al ahyai minhum wal amwat, waantarzuqannal 'uluman nafi'ah wal a'malassalihah, wa anta' simana min jami'il ma'asizzahirati walbatinati, wa antusahhila lana rizqan halalan wasi'an wa antakfiyana syarral asyrari minal insi waljinni waddawabbi wagairiha wa antakhtihmana waiyyahum bihusnil khatimati amin. Wasalallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa lihi wasahbihi wasallam.

Artinya:
1. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Maha Kekal dan kepadaNya aku bertaubat 100X
2. Aku datang memenuhi panggilanMu wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanMu, aku datang memenuhi panggilanMu tiada sekutu bagiMu. Aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan hanya untukMu, tiada sekutu bagiMu.
3. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah-lah Yang Maha Besar. Allah-lah Yang Maha Besar dan segala puji bagiNya 3X.
4. Tiada Tuhan selain Allah Yang maha Esa tiada sekutubagiNya. BagiNyalah segala kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan. DitanganNya segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 100X
5. Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku bersaksi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
6. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui 3X.
7. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Pemelihara seru sekalian alam. yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Raja dihari kemudian. hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadaMulah kami minta pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amien 3X.
8. Dengan nama Allah Ynag Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad), Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak satupun yang serupa dengan Dia 100X.
9. Allah dan MalaikatNya bersalawat (melimpahkan rahmat) kepada Nabi yang ummi serta kepada segenap keluarganya. Semoga salawat, rahmat dan berkah dari Allah tercurah kepadaNya.
10. Ya Allah, kami mohon dengan zatMu yang mulia, kemurahanMu yang kekal abadi dan dengan namaMu yang Maha Agung, limpahkanlah rahmatMu kepadajunjungan kami Muhammad saw. Ampunilah kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pasangan-pasangan kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang berpesan untuk dido’akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, dan yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang pernah kami zalimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat kepadanya, semua orang-orang Muslimin dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal.
Dan berilah kami rizki, juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat, pelihara kami dan mereka dari segala macam bencana , huru-hara dunia dan akhirat. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang bik, peliharalah kami dari semua perbuatan maksiat yang nyata dan yang tersembunyi, mudahkanlah kepad kami rizki yang halal dan luas, hindarkanlah kami dari segala kejahatan manusia, jin serta binatang dan lainnya, dan akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amien.
Semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya.”

Do'a di Muzdalifah - Mina dan Thawaf Wada'

Do'a Ziarah

=============================================================

Shalat Jenazah

Shalat Jenazah/Mayyit sering dilaksanakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi
Hukumnya 'Fardhu Kifayah' artinya bila tidak ada yang menyalati semua berdosa. Berbeda dengan shalat biasa, shalat ini tidak memakai ruku', sujud, i'tidal dan tahiyyat, hanya dengan 4 takbir dan 2 salam, yang kesemuanya dilakukan dalam keadaan berdiri.
Lafazh Niat Shalat Jenazah:
"Ushalli 'alaa haadzal mayyiti fardlal kifaayatin makmuuman/imaaman lillaahi ta'aalaa"
Artinya: "Aku niat shalat atas jenazah ini , fardhu kifayah sebagai makmum/imam lillaahi ta'aalaa"
1. Setelah Takbir pertama membaca surat 'Al Fatihah'.
2. Setelah Takbir kedua membaca 'Shalawat' Nabi saw.
3. Setelah Takbir ketiga membaca do'a sbb:
"Allahummagh firlahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu"
Artinya:"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia"
4. Setelah takbir keempat membaca do'a sbb:
"Allahumma la tahrim naa ajrahu walaa taftinnaa ba'dahu waghfirlanaa walahu"
Artinya: "Ya Allah janganlah kami tidak Engkau beri pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah kepada kami sesudahnya, dan berilah ampunan kepada kami dan kepadanya"
5. Setelah itu, 'salam' kekanan dan kekiri.
Catatan: Jika jenazah wanita,lafazh 'hu' diganti 'ha'.


waduh banyak banget ritualnya , sudah pasti masuk surgakah ?!
User avatar
Beltsazar
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Sun Aug 12, 2007 7:54 pm
Location: Kalvari

Postby Beltsazar » Tue Sep 04, 2007 10:38 am

Yang cukup menyedihkan adalah bahwa muslim2 udah tahu mengenai ini , tapi ajaran2 muhammad begitu membutakan mata mereka , sehingga mereka tersesat dan menyangkal semua peringatan yang diberikan pada mereka.
User avatar
Beltsazar
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Sun Aug 12, 2007 7:54 pm
Location: Kalvari

Postby swatantre » Tue Sep 04, 2007 1:18 pm

Yang pertama, yakin dan lalu terjerumus membabi buta
Yang kedua, gak yakin2 amat, tapi ketakutan, kalo melawan dikira melawan Tuhan (yang bener), jadinya memoles2 islam deh....
Jadi, taqqiya ternyata ada 2 jenisnya, berangkat dari motivasi masing2
swatantre
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4173
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Postby Beltsazar » Tue Sep 04, 2007 2:16 pm

swatantre wrote:Yang pertama, yakin dan lalu terjerumus membabi buta
Yang kedua, gak yakin2 amat, tapi ketakutan, kalo melawan dikira melawan Tuhan (yang bener), jadinya memoles2 islam deh....
Jadi, taqqiya ternyata ada 2 jenisnya, berangkat dari motivasi masing2


anehnya gak mau dikritik , klo dikritik malah jawabannya sepihak :lol: :lol: :lol:
User avatar
Beltsazar
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Sun Aug 12, 2007 7:54 pm
Location: Kalvari

Postby nongkon » Tue Sep 04, 2007 5:26 pm

Hebat! hebat! kafirun lebih pandai membaca doa orang Islam, di Mekah pulak tuh!!! Bisakah anda memasuki Mekah?? Kalau bisa udah tentu anda menyamar, maka terang dan nyatalah kemunafikan anda, kerana mengakui Islam semata-mata untuk memasuki Mekah dan Madinah. Atau sekadar menempelkannya dari website seperti kebiasaannya.

Nampaknya anda udah mula berminat dengan Islam dan telah mengamalkan doa-doanya. Semoga satu hari nanti anda mengakui kebenaran agama Islam dan mengucap dua kalimah syahadat.
User avatar
nongkon
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 545
Joined: Sun Aug 05, 2007 3:40 pm
Location: Dunia akhir zaman

Postby Beltsazar » Wed Sep 05, 2007 12:09 am

nongkon wrote:Hebat! hebat! kafirun lebih pandai membaca doa orang Islam, di Mekah pulak tuh!!! Bisakah anda memasuki Mekah?? Kalau bisa udah tentu anda menyamar, maka terang dan nyatalah kemunafikan anda, kerana mengakui Islam semata-mata untuk memasuki Mekah dan Madinah. Atau sekadar menempelkannya dari website seperti kebiasaannya.

Nampaknya anda udah mula berminat dengan Islam dan telah mengamalkan doa-doanya. Semoga satu hari nanti anda mengakui kebenaran agama Islam dan mengucap dua kalimah syahadat.


ah , cakap apa kau ini pakcik ?!
saya paparkan semua disini bukan karena saya tertarik , baca lagi topiknya ... apa kau begitu tololnya sehingga lupa membaca judul topik?!

saya cuma mau mengatakan kau ini penyembah berhala , orang sesat yang terjebak dengan ritual2 sesat yg tidak jelas.
mantra2 diatas tidak berguna buat saya.
justru kamulah yg terikat dengan mantra2 itu , agar nampak bukan berhala lalu kau sebut itu doa.
sedarlah pakcik , carilah kebenaran yg sejati.
User avatar
Beltsazar
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Sun Aug 12, 2007 7:54 pm
Location: Kalvari

Postby swatantre » Thu Sep 06, 2007 4:56 pm

Emang yang nulis ini kafir asli? Emang murtadin gak bisa nulis kaya ginian?
swatantre
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4173
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Postby BukanSapaSapa » Tue Oct 09, 2007 1:23 am

Sebelum Islam Lahir, apakah yang menjadi agama bangsa Arab?
Bangsa Arab menyembah 360 buah berhala di Ka'bah (Idol Polytheysm = Penyembah banyak allah berhala)


Orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah penyembah berhala dan atheis. Oleh karena itulah disebut dengan bangsa Quraisy pada saat itu.

Muhammad datang dan menghancurkan berhala2 tersebut karena Islam bukan agama yang menyebah berhala.

Siapakah itu allah swt?
Allah swt disebut sebagai zat yang maha tinggi (sebuah benda).


Zat tidak harus benda kan?

Dimanakah allah swt tinggal?
Allah swt tinggal di baitulah (rumah allah) yaitu ka'bah di mekkah.


Sejak kapan dikatakan Baitullah di Mekkah?

Apakah ada bukti lain bahwa batu hitam disembah sebagai allah swt?
Ada, muhamad sendiri mencontohkan ketika ia beribadah haji.

“Dari Jabir bin Abdullah r.a katanya : Tatkala Rasulullah saw tiba di Mekkah, mula-mula beliau datangi hajar aswad lalu beliau cium. Kemudian beliau berjalan ke kanan lalu berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan kaki empat kali putaran”. (Hadits Shahih Muslim no : 1190)

“Dari Ibnu Abbas r.a katanya : Nabi saw pernah thawaf di Ka’bah dengan mengendarai unta. Setiap beliau melewati satu sudut beliau memberi isyarat ke arah sudut itu dengan apa saja yang ada di tangan beliau sambil mengucapkan Allahu Akbar (Allah Maha besar)”. (Hadits Shahih Bukhari no : 838)

Jika benar demikian, mengapa tidak ada yang protes kepada nabi muhamad saw?
Karena dari awal memang bangsa arab adalah penyembah berhala, selain itu muhamad diakui sebagai nabi, sehingga tidak ada yang berani membantah. tetapi ada keraguan dalam hati setiap orang yang menyembahnya.


Mencium apakah menyembah? Hajar Aswad adalah simbolis dari kekuatan Allah SWT. Sudahkah anda melihat batu itu? Tahukan anda sejarah dari batu itu? Pelajari sebelum mengkritik.

“Dari Umar r.a katanya : Bahwasanya dia datang mendekati Hajar Aswad (batu hitam) lalu dia manciumnya katanya : “Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini batu yang tidak memberi mudharat dan tidak pula memberi manfaat. Jikalau tidaklah karena saya melihat nabi saw mencium engkau, niscaya saya tidak akan menciummu pula”. (Hadits Shahih Bukhari no : 830)

Dari Salim r.a katanya : “bapaknya menceritakan kepadanya bahwa Umar bin Khathab mencium Hajar Aswad, kemudian umar berkata : Ketahuilah, demi Allah ! Aku tahu engkau hanya batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah saw menciummu, aku tidak akan menciummu.” (Hadits Shahih Muslim no : 1222)


Tolong jangan menyebar Fitnah dan kebohongan. Hadits-hadits seperti ini tidak pernah ada. Kutipan dari mana ini? Buku? Karangan siapa? Artikel? Linknya ada?

"maka seluruh patung-patung berhala disingkirkan kecuali ditinggalkan hanya sebuah patung berhala yaitu batu hitam Hajar Aswad yang diletakkan di sudut Ka’bah." (riwayat nabi muhamad saw)


kembali muncul kebohongan.
1. Hajar Aswad tidak berupa patung.
2. Hajar Aswad sudah ada sejak dari Nabi Ibrahim a.s. Dan sudah terletak di posisinya yang ada sekarang.

Tolong sebelum posting pelajari dulu.

waduh banyak banget ritualnya , sudah pasti masuk surgakah ?!


apakah anda yakin akan masuk surga? apakah saya yakin saya masuk surga? Tidak ada yang tau karena kita masuk surga atas kehendak-Nya.

Untuk mencapai segala sesuatu butuh pengorbanan, bukan instan.

ah , cakap apa kau ini pakcik ?!
saya paparkan semua disini bukan karena saya tertarik , baca lagi topiknya ... apa kau begitu tololnya sehingga lupa membaca judul topik?!

saya cuma mau mengatakan kau ini penyembah berhala , orang sesat yang terjebak dengan ritual2 sesat yg tidak jelas.
mantra2 diatas tidak berguna buat saya.
justru kamulah yg terikat dengan mantra2 itu , agar nampak bukan berhala lalu kau sebut itu doa.
sedarlah pakcik , carilah kebenaran yg sejati.


apakah orang bependidikan menggunakan kata-kata kasar dalam berbicara? Saya rasa untuk berdiskusi bisa menggunakan kata-kata yang sopan. Karena kata-kata kasar hanya milik iblis.

mencari kebenaran tidak dengan mengatakan kesalahan orang lain tapi dengan melakukan introspeksi pada diri kita sendiri, sudah sempurnakah kita?
BukanSapaSapa
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 7
Joined: Mon Oct 08, 2007 11:50 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby bayuwhy » Thu Dec 09, 2010 4:21 pm

=D>
"Janganlah merasa benar sendiri, karna sesungguhnya pengetahuan manusia hanyalah sedikit"
Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun.
Wa la antum abiduna ma a'bud.
Wa la ana abidum ma abadtum.
Wa la antum abiduna ma a'bud.
La kum dinukum walia din.
bayuwhy
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 1
Joined: Thu Dec 09, 2010 4:10 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby oglikom » Thu Dec 09, 2010 5:47 pm

bayuwhy wrote:=D>
"Janganlah merasa benar sendiri, karna sesungguhnya pengetahuan manusia hanyalah sedikit"
Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun.
Wa la antum abiduna ma a'bud.
Wa la ana abidum ma abadtum.
Wa la antum abiduna ma a'bud.
La kum dinukum walia din.

Memang pengetahuan manusia terbatas tapi mempunyai akal dan fikiran yang bisa membedakan mana yang berhala dan yang HAQ.
oglikom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3374
Joined: Tue May 04, 2010 11:33 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby Saif.Bahar » Thu Dec 09, 2010 8:29 pm

Hehehe..

Btw...ada masalah dgn ritus2 rupanya..

Ada manusia yg bisa lepas dari pmbrhalaan atas sesuatu sama sekali ?
Kalau ada hebat..

Weleh2..
Saif.Bahar
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1548
Joined: Thu Jul 29, 2010 7:41 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby oglikom » Thu Dec 09, 2010 8:39 pm

Saif.Bahar wrote:Hehehe..

Btw...ada masalah dgn ritus2 rupanya..

Ada manusia yg bisa lepas dari pmbrhalaan atas sesuatu sama sekali ?
Kalau ada hebat..

Weleh2..

Wah, Om bagi ilmunya sama yang muda. Biar tau bahwa pemberhalaan atas sesuatu itu sesuai dengan Ketauhidan Islam atau tidak??
Jangan pakai pelit OM.... :goodman:
oglikom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3374
Joined: Tue May 04, 2010 11:33 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby Saif.Bahar » Thu Dec 09, 2010 9:32 pm

Hehehe..

Bendera kbgsaan,partai,klub sepak bola,isi dompet,isi kamar tidur...dsb.

Manusia makhluk yg cenderung bkn saja memuji tapi juga memuja apa2 yg di sukainya..

Diam2 kita bikin patung dlm keyakinan,ideologi,gaya hidup dst.

Lha tauhid...?

Weleh2..
Saif.Bahar
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1548
Joined: Thu Jul 29, 2010 7:41 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby oglikom » Thu Dec 09, 2010 10:09 pm

Saif.Bahar wrote:Hehehe..

Bendera kbgsaan,partai,klub sepak bola,isi dompet,isi kamar tidur...dsb.

Manusia makhluk yg cenderung bkn saja memuji tapi juga memuja apa2 yg di sukainya..

Diam2 kita bikin patung dlm keyakinan,ideologi,gaya hidup dst.

Lha tauhid...?

Weleh2..

Benar Om, Muhammad, Allah swt, batu HJ,dan Ka'bah juga termasuk berhala Muslim umumnya. Mungkin hanya Mu'tazilah yang berbeda, memberhalakan Otak.... :rock:
oglikom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3374
Joined: Tue May 04, 2010 11:33 pm

Re: Islam : Agama penyembah berhala yang maha esa!

Postby I__Muslim » Fri Dec 10, 2010 11:35 pm

ini "guide" buat orang yang pertama kali naik haji ya??
I__Muslim
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 981
Joined: Tue Jul 13, 2010 4:18 pm
Location: Antara ada dan tiada....


Return to Pandangan Berlawanan Terhadap Islam 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users