. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Dua Kalimat Syahadat adalah Syarat Utama Untuk Masuk Islam

Ttg shahadat, solat, zakat, puasa, haji, termasuk ttg KABAH, Hajar Aswad, Zamzam dan segala ritual spt Isra-Miraj, Idul Fitri dsb

Dua Kalimat Syahadat adalah Syarat Utama Untuk Masuk Islam

Postby Abdul Muslim » Thu Apr 17, 2008 7:15 pm

SYAHADATAIN (DUA KALIMATSYAHADAT)
Dua kalimat syahadat (laa ilaaha illAllah ( Yahweh / Eloha ) wa anna Muhammadan Rasulullah) merupakan rukun Islam yang pertama yang diatasnya didirikan amalan dan tidak diterima suatu amal tanpa keduanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiAllah ( Yahweh / Eloha )u ‘anhu, bahwa Rasulullah ShalalAllah ( Yahweh / Eloha )u ‘Alaihi Wassalam bersabda:
“Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilaah yang berhak
disembah kecuali Allah ( Yahweh / Eloha ) semata dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah ( Yahweh / Eloha ),
mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan shaum di bulan
Ramadhan.” (HR.Bukhari danMuslim)

Dalildari Syahadat Laailaaha illAllah ( Yahweh / Eloha )

Adapun dalil syahadat laa ilaaha illAllah ( Yahweh / Eloha )adalah firman Allah ( Yahweh / Eloha ):
”Allah ( Yahweh / Eloha ) menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan
Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu
(juga menyatakan yang demikian itu). Tiadalah ilah (yang berhak disembah) selain
Dia.” (QS.AliImran:18)

Dalil untuk syahadat adalah sebuah ayat yang agung yang menunjukkan betapa
pentingnya syahadat, karena merupakan sebuah kesaksian yang sangat agung.
Persaksian yang agung adalah persaksian tauhid karena yang bersaksi adalah Allah ( Yahweh / Eloha )
Subahanahu wa Ta’ala dan para Malaikat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah ( Yahweh / Eloha ).

Persaksian Diatas mengindikasikan dan menyatakan serta mengikrarkan bahwa Tuhan yang wajib disembah Adalah Allah ( Yahweh / Eloha ) ( Yahweh / Eloha ).

Bukan Palang Melintang, Bukan Manusia yang Hina, bukan Patung ataupun Kuburan serta BUKAN HAJAR ASWAD.

Karena itu semua adalah benda yang tidak berguna.

Allah ( Yahweh / Eloha ) ( Yahweh / Eloha ) berfirman (yang artinya), "Apakah kamu merasa aman terhadap Yang di Langit? Dia akan menjugkir-balikkan bumi bersama kamu" (Al Mulk:16). Menurut Ibnu Abbas RadhiyAllah ( Yahweh / Eloha )u ‘anhu yang dimaksud dengan ‘Yang di langit’ adalah Allah ( Yahweh / Eloha ) seperti yang dituturkan dalam kitab tafsir Ibnul Jauzy.

Adapun firman Allah ( Yahweh / Eloha ) (yang artinya), "Dan Allah ( Yahweh / Eloha ) selalu bersamamu dimana kamu berada" (Al-Hadid:4). Yang dimaksud adalah Allah ( Yahweh / Eloha ) itu selalu bersama kita (pengawasan-Nya) dimana Allah ( Yahweh / Eloha ) mendengar dan melihat kita, seperti keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Jalalain.

Allah ( Yahweh / Eloha ) berfirman (yang artinya), "Allah ( Yahweh / Eloha ) yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.

Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3). Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sebagai berikut, "mufassirin sependapat bahwa kita tidak akan berkata seperti ucapan bahwa kita tidak akan berkata seperti perkataan Jahmiyah (golongan sesat) yang mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Mahasuci Allah dari ucapan mereka."

Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Dari Keterangan Diatas Allah ( Yahweh / Eloha ) ( Yahweh / Eloha ) berada diatas langit bukan di Ka`bah atau pun di Kotak hitam.

Kalimat Syahadat merupakan Suatu kemuliaan. Dan Harus tertanam di dada Seluruh manusia Kristenkah dia, Budhakah dia, Hindukah dia, Konghuchu kah dia. Karena Allah ( Yahweh / Eloha ) menciptakan manusia itu sama yaitu dalam keadaan Islam yaitu dengan memberikan persaksian Tiada Tuhan Selain Allah ( Yahweh / Eloha ).

Berarti Tuhan tidak berbentuk Patung, Palang melintang, Berbentuk Manusia yang Hina, atau pun HAJAR ASWAD karena Allah ( Yahweh / Eloha ) berada di atas Arsy ( Langit )
Allah ( Yahweh / Eloha ) berfirman (yang artinya), "Apakah kamu merasa aman terhadap Yang di Langit? Dia akan menjugkir-balikkan bumi bersama kamu" (Al Mulk:16).

Allah ( Yahweh / Eloha ) berfirman (yang artinya), "Allah ( Yahweh / Eloha ) yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4).

Sabda Muhammad SAW,”Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, anak shaleh yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat baginya sepeninggalnya”, (HR.
Muslim dari Abu Hurairah).

Adapun hadits Muhammad adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

Artinya,” Iman itu terdiri dari tujuh puluh lebih cabang atau enampuluh lebih cabang. Yang paling tinggi ialah ucapan La Ilaaha IllAllah ( Yahweh / Eloha ), sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (sesuatu yang mengganggu) dari jalan dan malu adalah sebagian dari iman”, (HR.Bukhari dan Muslim).

MAKNA DARI SYAHADAT LAA ILAA HA ILLALAH.
Adalah mengandung arti Tiada Sesembahan yang berhak disembah, dibenarkan kecuali Allah ( Yahweh / Eloha ).

Syahadat mempunyai Rukun :
1. Menafikan(meniadakan)
Laa ilaaha (tiada Ilah yang berhak disembah) membatalkan atau menolak apa yang disembah selain Allah ( Yahweh / Eloha ) dalam semua bentuknya dan mewajibkan untuk mengingkari semua yang disembah selain Allah ( Yahweh / Eloha ).

Menafikkan adanya Palang Melintang, Menafikan adanya Manusia yang Hina, menafikkan Patung dll.

2. Menetapkan
IllAllah ( Yahweh / Eloha ) (kecuali Allah ( Yahweh / Eloha )) menetapkan bahwa tiada yang berhak dengan peribadatan kecuali Allah ( Yahweh / Eloha ).

Adapun rukun syahadat “MuhammadurRasulullah”, maka ada dua yaitu:
1. Mengakui kerasulan Muhammad Shalalallahu ‘AlaihiWassalam.
2. Meyakini bahwa Beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam hanya hamba, sebagaimana yang Beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam sabdakan:
“Sesungguhnya saya hanyalah hamba, maka sebutlah: hamba Allah dan Rasul-Nya.”
Maka beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam tidak boleh diangkat melebihi derajat ketinggiannya hingga memberikan beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam suatu sifat yang khusus bagi Allah, misalnya: meyakini beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam mengetahui yang ghaib, memberika manfaat dan memudharatkan, dapat mengabulkan hajat dan menghilangkan kesusahan.

MAKA KALIMAT SYAHADAT ADALAH KALIMAT YANG MULIA YANG TELAH DI UCAPKAN OLEH YESUS, MUSA DAN NABI – NABI TERDAHULU

MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.
Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3).
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy"
Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Allah Bukan Batu atau Palang Melintang ataupun Manusia Allah yang Maha Pencipta
MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( Al Maidah : 73 )
Abdul Muslim
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 208
Joined: Fri Feb 15, 2008 6:05 pm

Postby star_of_david » Thu Apr 17, 2008 7:48 pm

Abdul Muslim wrote:SYAHADATAIN (DUA KALIMATSYAHADAT)
Dua kalimat syahadat (laa ilaaha illAllah ( Yahweh / Eloha ) wa anna Muhammadan Rasulullah) merupakan rukun Islam yang pertama yang diatasnya didirikan amalan dan tidak diterima suatu amal tanpa keduanya.


KALO MENURUT GW INI ADALAH KONTRAK MATI UNTUK MENJADI KACUNG ARAB SI SETAN PADANG PASIR.
star_of_david
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 433
Joined: Sat Mar 01, 2008 1:54 pm

Postby Foxhound » Thu Apr 17, 2008 9:38 pm

Kalau syahadat adalah syarat masuk Islam. Gimana caranya Adam disebut memeluk Islam?
User avatar
Foxhound
Translator
 
Posts: 5450
Joined: Sun Mar 18, 2007 6:02 pm
Location: FFI

Postby Abdul Muslim » Thu Apr 17, 2008 10:16 pm

Foxhound wrote:Kalau syahadat adalah syarat masuk Islam. Gimana caranya Adam disebut memeluk Islam?

Adam telah memenuhi Syarat - syarat yang telah ditentukan di Atas pada thread ini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.
Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3).
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy"
Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Allah Bukan Batu atau Palang Melintang ataupun Manusia Allah yang Maha Pencipta
MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( Al Maidah : 73 )
Abdul Muslim
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 208
Joined: Fri Feb 15, 2008 6:05 pm

Re: Dua Kalimat Syahadat adalah Syarat Utama Untuk Masuk Isl

Postby Duladi » Fri Apr 18, 2008 12:19 pm

Abdul Muslim wrote:SYAHADATAIN (DUA KALIMATSYAHADAT)
Dua kalimat syahadat (laa ilaaha illAllah ( Yahweh / Eloha ) wa anna Muhammadan Rasulullah)

Atas dasar apa Anda menyamakan AWLOH dengan YAHWEH?
Apakah Anda sudah baca di sini:
Bagaimana Cara Membedakan Awloh dg Tuhan Asli
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... hp?t=13973

Setelah Anda baca thread itu, Anda akan tahu bahwa terdapat sekurang-kurangnya 8 tabiat (sifat/karakter) awloh yang bukan tabiat TUHAN.
Selain 8 perbedaan tabiat di atas, juga ada beberapa perbedaan hakikat antara awloh dengan TUHAN.

AWLOH:
  Berwujud ZAT
TUHAN:
  ROH

AWLOH:
  Tinggal di bumi Mekkah
TUHAN:
  Tinggal di surga

AWLOH:
  Dibela dan dijaga oleh pemujanya
TUHAN:
  Membela dan menjaga umatnya

Jadi, dari banyaknya perbedaan ini, kita tidak sepantasnya menyamakan tuhannya Arab dengan TUHAN PENCIPTA.

Justru malah Tuhannya Arab itu adalah IBLIS yang dicampakkan Tuhan ke bumi. Itulah sebabnya Muslim sujud menghadap ke arah bumi, karena di bumilah kini Iblis tinggal.

Abdul wrote:merupakan rukun Islam yang pertama yang diatasnya didirikan amalan dan tidak diterima suatu amal tanpa keduanya.

Itulah gilanya IBLIS & Muhammad.
Walau sebaik apapun perbuatan manusia, tapi bila menolak menyembah awloh/iblis/batu hitam dan tidak mau mengakui Muhammad sebagai utusannya awloh, maka nyawa si manusia itu HARUS DICABUT. Seperti ini:

Image

Abdul wrote:Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiAllahu ‘anhu, bahwa Rasulullah ShalalAllah ‘Alaihi Wassalam bersabda:
“Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilaah yang berhak disembah kecuali Allah semata

Benar, bahkan walaupun seorang pencuri atau seorang pezinah sekalipun, dijanjikan masuk surganya awloh (=neraka).

Mengatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali tuhannya Arab saja, ini saja sudah memperlihatkan sikap arogan dan superioritas Arab. Islam adalah sebuah aliran yang sangat berbahaya. Islam membawa cita-cita imperialisme Arab atas dunia.

Abdul wrote:dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan shaum di bulan
Ramadhan.” (HR.Bukhari danMuslim)

Puasa dan Zakat hanyalah "kecap" pemanis saja. Pada mulanya, zakat itu dibutuhkan oleh Muhammad untuk meminta-minta sumbangan dari para penduduk kota karena dirinya yang miskin papah. Setelah dirinya kuat, dia menjadikan zakat sebagai sarana untuk mencari nafkah. Kepada orang-orang non-muslim yang dijajahnya, dia mengganti istilah zakat itu dengan pajak jizyah.

Dari 5 rukun Islam, hanya 1 yang tidak memberi manfaat bagi Arab, yaitu puasa. Sedangkan 4 rukun lainnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan haji adalah untuk KEAGUNGAN ARAB.

Kalau seandainya saya jadi nabi, saya akan bikin 4 rukun yang serupa:

1) Mengucapkan syahadat: Tiada ilah selain PANJUL dan DULADI adalah utusannya
2) Sholat menghadap JAKARTA, dengan tugu monas sebagai pusat kiblat. Kepada orang-orang yang buta sejarah, mungkin 100 tahun ke depan, saya akan katakan kepada orang-orang bahwa tugu monas itu dulunya dibangun oleh nabi Adam. Kemudian pernah runtuh, dan dibangun kembali oleh orang-orang Indonesia.
3) Zakat fitrah, untuk membantu kaum miskin duaffa dan menyumbang keluarga nabi Duladi agar selalu terpenuhi nafkah hidupnya
4) Ibadah haji dan umroh ke tugu monas tiap tahun sekali. Semakin banyak melakukan ibadah haji, maka akan semakin tinggi derajatnya di mata PANJUL, dan kelak di surga akan diberi tempat yang lebih terpuji daripada orang yang tidak pernah haji.

Semula, ini adalah EGO saya secara pribadi. Namun orang-orang Indonesia mengganggap saya ini telah berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa lain, maka perbuatan saya ini kemudian didukung penuh oleh bangsa Indonesia, dan saya dianggap PAHLAWAN NASIONAL bagi mereka. Nama saya harus diagung-agungkan, nama saya harus selalu di-sholawati. Bila pengikut saya menyebut nama saya, harus disertai dengan kata-kata: "nabi Duladi yang tercinta", "nabi Duladi yang tinggi akhlaq dan luhur budinya", "nabi Duladi yang dimuliakan Panjul", dan masih banyak lagi ungkapan kata-kata indah untuk memenuhi sifat narsis saya.

Abdul wrote:Dalil dari Syahadat Laailaaha illAllah ( Yahweh / Eloha )

Adapun dalil syahadat laa ilaaha illAllah ( Yahweh / Eloha )adalah firman Allah ( Yahweh / Eloha ):
”Allah ( Yahweh / Eloha ) menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan
Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu
(juga menyatakan yang demikian itu). Tiadalah ilah (yang berhak disembah) selain
Dia.” (QS.AliImran:18)

Saya pun juga bisa bikin DALIL:

"PANJUL menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tiadalah ilah yang berhak disembah selain PANJUL."

Bila ada di antara kalian yang menentang ini, saya akan perintahkan pengikut-pengikut setia untuk MEMANCUNG LEHER para penentang.

Amboi.... enak betul bikin "tuhan" dan ngaku-ngaku jadi nabi. :wink:

Abdul wrote:Dalil untuk syahadat adalah sebuah ayat yang agung yang menunjukkan betapa pentingnya syahadat, karena merupakan sebuah kesaksian yang sangat agung.

Kesaksian agung yang merupakan cerminan dari PROPAGANDA ARAB.

Masa orang ARab itu bilang, "Tiada ilah selain TUHANNYA YAHUDI" ???
Ya pasti dong, mereka akan bilang, "Tiada ilah selain tuhannya Arab."
Wong yang ngomong orang Arab.

Begitu pula kalau saya mengaku-ngaku nabi, saya pun akan bilang: "Tiada ilah selain GUSTI PANGERAN"

Abdul wrote:Persaksian yang agung adalah persaksian tauhid karena yang bersaksi adalah Allah Subahanahu wa Ta’ala dan para Malaikat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah.

Mana buktinya kalau yang bersaksi itu AWLOH?
Memang awloh bisa ngomong?
Siapa saksinya yang menyaksikan awloh ngomong?
Bisakah kamu tunjukkan dari bukti riwayat sejarah, ada saksi yang melihat awloh ngomong? :lol:

Abdul wrote:Persaksian Diatas mengindikasikan dan menyatakan serta mengikrarkan bahwa Tuhan yang wajib disembah Adalah Allah.


Saya juga bisa mengklaim bahwa pernyataan "TIADA ILAH SELAIN PANJUL" adalah ikrar bahwa Tuhan yang wajid disembah adalah PANJUL.

Dan siapa saja yang berani menentang ini, akan saya PERANGI & saya TUMPAS habis.

Amboi..... enak banget bikin "tuhan" dan ngaku-ngaku nabi...! :lol:

Abdul wrote:Bukan Palang Melintang, Bukan Manusia yang Hina, bukan Patung ataupun Kuburan serta BUKAN HAJAR ASWAD.

FAKTA menunjukkan bahwa AWLOH memang BATU HITAM HAJAR ASWAD.

Di QS 22:26 tertulis, "Jangan kawankan AKU (=awloh/hajar aswad) dengan APAPUN, sucikanlah Ka'bah!"

Lalu di tahun 630 M, Muhammad mensucikan Ka'bah dengan memusnahkan seluruh ilah saingan hajar aswad, baik yang berada di dalam maupun di sekeliling Ka'bah. Maka jadilah hajar aswad itu sang tauhid, satu-satunya sesembahan di Ka'bah hingga hari ini.

Tidak heran, kenapa Muhammad memerintahkan muslim sujud menyembah menghadap batu hitam, karena batu itulah awloh.

Image

Image

Abdul wrote:Karena itu semua adalah benda yang tidak berguna.

Kalau salib, patung dan lain-lain kamu boleh mengatakan begitu, tapi terhadap hajar aswad..... nanti dulu. Apa kamu mau ditabok oleh orang Arab, ya? :lol:

Orang Arab menganggap batu hitam itu BATU SURGAWI.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa bani Adam." (HR Timirzi, An-Nasa`I, Ahmad, Ibnu Khuzaemah dan Al-Baihaqi).

Orang Arab menganggap batu hitam itu BATU JIMAT PELINDUNG

Dari Abdullah bin Amru berkata, "Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. (HR Al-Azraqy)

Orang Arab menganggap batu hitam itu memiliki fungsi KETUHANAN

Hadits Tirmizi
Batu Hitam Hajar Aswad adalah sebagai tempat berdoa yang mustajab.

Abdul wrote:Allah berfirman (yang artinya), "Apakah kamu merasa aman terhadap Yang di Langit? Dia akan menjugkir-balikkan bumi bersama kamu" (Al Mulk:16). Menurut Ibnu Abbas RadhiyAllah u ‘anhu yang dimaksud dengan ‘Yang di langit’ adalah Allah seperti yang dituturkan dalam kitab tafsir Ibnul Jauzy.

Tapi faktanya, Muhammad tidak pernah menganggap awloh berada di langit. Bibir Muhammad itu DOWER-nya amit-amit.

Dia melarang pengikutnya menyembah Tuhan yang ada di langit, tapi malah menyuruh pengikutnya menyembah BATU HITAM yang ada di bumi, di Ka'bah Mekkah.

Kalau dalam ayat di atas dikatakan awloh dapat menjungkirbalikkan bumi, itu adalah kata-kata kayalan Mamad untuk menakut-nakuti dirimu yang otaknya masih seperti otak anak balita, yang gampang ditakut-takuti dengan kata-kata seperti itu. :lol:

Mana ada dari bukti catatan sejarah, bahwa awloh itu ILAHI & punya KUASA ADIKODRATI sebagaimana YAHWEH & YESUS?

Kalau cuma membual: "Nanti pada hari kiamat....!" :lol: Siapa yang gak bisa? :lol: Saya pun juga bisa mengatakan nanti pada hari kiamat ONTA BISA TERBANG.

Abdul wrote:Adapun firman Allah (yang artinya), "Dan Allah selalu bersamamu dimana kamu berada" (Al-Hadid:4). Yang dimaksud adalah Allah itu selalu bersama kita (pengawasan-Nya) dimana Allah mendengar dan melihat kita, seperti keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Jalalain.

FAKTA membuktikan, awloh tidak mendengar dan tidak melihat kita.
Awloh tidak tahu di mana ALI SINA berada, sehingga para pemujanya mesti kebingungan dan mencari-cari ke sana kemari buat membunuh MURTADIN TERBAIK dari IRAN itu.

Dari catatan sejarah, juga kita temukan fakta bahwa awloh itu tidak mahatahu dan tidak maha melihat. Kalau awloh mahatahu, kenapa dia tidak tahu siapa pelaku yang telah berzinah dengan Aisyah sehingga dia minta bukti saksi-saksi?

Kalau awloh itu benar Tuhan, Muhammad gak perlu bersusah payah mengutuki Abu Lahab seperti yang tertulis dalam Surah Al-Lahab, cukup awloh memegang tangan kanan si Abu Lahab, lalu memutuskan urat jantungnya seketika. Muhammad gak usah repot-repot menyuruh para jihadis buat penggal dan tusuk orang-orang dibencinya.

Abdul wrote:Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.

Kalau awloh benar berada di Arsy (di langit), muslim saat ini tidak akan sujud menghadap kota Mekkah di bumi.

Abdul wrote:Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3). Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sebagai berikut, "mufassirin sependapat bahwa kita tidak akan berkata seperti ucapan bahwa kita tidak akan berkata seperti perkataan Jahmiyah (golongan sesat) yang mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Mahasuci Allah dari ucapan mereka."

Cukuplah bualan-bualan itu.
Semua yang tertulis mengenai awloh ada di langit adalah kayalan. Karena faktanya, awloh ada di bumi, di kota Mekkah, di ka'bah, berwujud batu hitam.

Abdul wrote:Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Itu taqqiya. Dasar penipu. :lol:
Ketika ditanya, dimana awloh? jawabnya: di langit! Tapi melarang pengikut berdoa menghadap langit, tapi menghadap Ka'bah.

Hadits riwayat Ibnu Majah
Rasulullah SAW bersabda: Dibukakan pintu langit dan diperkenankan doa orang muslim ketika melihat Ka'bah.

Hadits Tirmizi
Batu Hitam Hajar Aswad adalah sebagai tempat berdoa yang mustajab

Abdul wrote:Dari Keterangan Diatas Allah berada diatas langit bukan di Ka`bah atau pun di Kotak hitam.

Saya tanya kepadamu, Dik Abdul: Mana yang lebih kuat, TEORI atau PRAKTEK?

Kenapa kamu lebih percaya pd bualan-bualan dan tidak mempercayai apa yang sudah dipraktekkan, bahkan oleh dirimu sendiri saat ini? Apakah kamu tidak sujud menghadap BATU HITAM?

Abdul wrote:Kalimat Syahadat merupakan Suatu kemuliaan. Dan Harus tertanam di dada Seluruh manusia Kristenkah dia, Budhakah dia, Hindukah dia, Konghuchu kah dia. Karena Allah menciptakan manusia itu sama yaitu dalam keadaan Islam yaitu dengan memberikan persaksian Tiada Tuhan Selain Allah.


Kemuliaan bagi Arab, kebanggaan bagi Arab, tapi tidak bagi kita yang non-Arab. Mengucapkan kalimat syahadat sama artinya kita memperhambakan diri pada ARAB.

Abdul wrote:Adapun rukun syahadat “MuhammadurRasulullah”, maka ada dua yaitu:
1. Mengakui kerasulan Muhammad Shalalallahu ‘AlaihiWassalam.

Yang menyuruh melakukan ini siapa? MUHAMMAD. :lol:
Jadi jelas ini ego Muhammad.

Abdul wrote:2. Meyakini bahwa Beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam hanya hamba, sebagaimana yang Beliau Shalalallahu ‘Alaihi Wassalam sabdakan:
“Sesungguhnya saya hanyalah hamba, maka sebutlah: hamba Allah dan Rasul-Nya.”

Tidak ingin dianggap "DEWA", tapi memposisikan diri sebagai WAKIL TUHAN di bumi. Pada hakikatnya, Muhammad sama saja telah menjadi TUHAN bagi para pengikutnya.

Segala ucapan dan perilakunya dianggap KEBENARAN & CONTOH SURI TELADAN TERBAIK bagi para pengikutnya. Nggak peduli sebejat apapun...... :lol:

Abdul wrote:MAKA KALIMAT SYAHADAT ADALAH KALIMAT YANG MULIA YANG TELAH DI UCAPKAN OLEH YESUS, MUSA DAN NABI – NABI TERDAHULU


TUNJUKKAN MANA KALIMAT SYAHADAT YANG PERNAH DIUCAPKAN OLEH:
1) YESUS
2) MUSA
3) NABI-NABI LAIN


Saya tunggu tanggapan Anda.
Duladi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 7103
Joined: Thu Apr 12, 2007 10:19 pm
Location: Samarinda

Postby Jeleme_Lengeh » Sat Apr 19, 2008 12:28 am

Jadi allah itu ada dimana? Arsy ato di mekkah? kalo dibilang ada dimana-mana juga salah tuh. Trus jawaban yang bener yang mana?
Jeleme_Lengeh
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 122
Joined: Fri Apr 04, 2008 10:24 pm

Postby Abdul Muslim » Sat Apr 19, 2008 7:11 pm

Jeleme_Lengeh wrote:Jadi allah itu ada dimana? Arsy ato di mekkah? kalo dibilang ada dimana-mana juga salah tuh. Trus jawaban yang bener yang mana?

Keberadaan Tuhan di Mekkah tidak ada Dasar sama sekali. Karna hadits dan Ayat Qur`an tidak pernah menulis Itu !

Qur`an menuliskan bahwa Allah berada di atas Arsy atau Langit !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.
Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3).
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy"
Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Allah Bukan Batu atau Palang Melintang ataupun Manusia Allah yang Maha Pencipta
MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( Al Maidah : 73 )
Abdul Muslim
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 208
Joined: Fri Feb 15, 2008 6:05 pm

Postby berani_murtad » Sat Apr 19, 2008 9:29 pm

Qs2:125
Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail:
"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".

Qs14:37
Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.


Qs22:26
Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud.


yang dihormati rumah allah islam hanya di kabah tempat bersemayamnya hajar aswad.
berani_murtad
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2574
Joined: Sat May 19, 2007 3:11 pm
Location: Surga 72 bidadari

Postby FFI Admin » Sun Apr 20, 2008 3:40 am

Tulisan2 yang OOT ke Kristen sudah dibuang ke Keranjang Sampah.
FFI Admin
Forum Admin
Forum Admin
 
Posts: 364
Joined: Wed Mar 15, 2006 1:25 pm

Postby Abdul Muslim » Mon Apr 21, 2008 8:27 pm

Forum Admin wrote:Tulisan2 yang OOT ke Kristen sudah dibuang ke Keranjang Sampah.

Yang OOT ke Kristen yang Mana ???
Abdul Muslim
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 208
Joined: Fri Feb 15, 2008 6:05 pm

Postby Moderator 5 » Sat Apr 26, 2008 7:02 am

Contoh tulisan yang OOT ke Kristen:
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... hp?t=24496

Hint: Mengutip kitab suci agama Kristen.

Harap tidak diulang lagi.

Ttd
Moderator
Moderator 5
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 183
Joined: Tue Sep 13, 2005 8:55 pm

Postby Phoenix » Thu May 08, 2008 7:14 am

Hihi..cuman ngomong syahadat masuk islam ya...mudah betul...masuk Univeritas lebih susah..kudu test ini itu...dll...

Kalau gitu keluar dari islam cukup ucapkan anti syahadat.

Tiada allah swt selain Tuhan, dan muhammad bukan nabi. Tapi tukang mimpi di siang bolong dan nabi palsu bin pedopil bin tukang jarah en bin...atang!
Phoenix
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

Postby Zebra Cross » Thu May 08, 2008 8:24 am

abdul muslim saudaraku bani kedar, please dah jangan menyamakan YAHWEH dengan olloh swt. Masa TUHAN YANG BENAR disamakan dengan iblis??? saudara belum banyak mengerti dan memahami sosok olloh swt sebenarnya, saudara masih dibutakan dan saudara tidak menyadari kebutaan saudara. olloh swt adalah iblis saudaraku, olloh swt yang saudara agung-agungkan bersama muslim sedunia tidak lain dan pasti dia adalah iblis, taukan saudara iblis itu??? kalau saudara tetap mengagung-agungkan sosok olloh swt tersebut, ya dan amin memang saudara termasuk antek-antek,pengikut-pengikut iblis. Bertobatlah saudaraku bani kedar, penyesalan selalu muncul dibelakang.
User avatar
Zebra Cross
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 722
Joined: Sat Jul 21, 2007 10:05 am
Location: NETHER-LAND

Postby donal kapir » Mon Jul 14, 2008 11:19 pm

kalo ditambahin ama nabi lain yang juga utusan awloh dalam sahadat boleh gak ?
kan sama sama utusan awloh juga??
apa mereka semua udah pada murtad ?
User avatar
donal kapir
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 25
Joined: Tue Jun 17, 2008 9:58 pm

Postby suryadi » Sun Jul 20, 2008 10:32 pm

Phoenix wrote:Hihi..cuman ngomong syahadat masuk islam ya...mudah betul...masuk Univeritas lebih susah..kudu test ini itu...dll...

Kalau gitu keluar dari islam cukup ucapkan anti syahadat.

Tiada allah swt selain Tuhan, dan muhammad bukan nabi. Tapi tukang mimpi di siang bolong dan nabi palsu bin pedopil bin tukang jarah en bin...atang!jadi klo banyak muslim2 yang berbuat enak (perkosa,bunuh,ingkar,paedofill dll) gw ngga kaget atawa herman eh heran, biasa dan paasti jadi begitu.
kenapa? lihat aja didikannya, cuma 2 kali syahadat aja,langsung bisa jadi pengikut iblis. beda jika harus ,sekolah sd 6th,smp 3th,univ 6th...

apapun yg instan hasilnya juga mentah. :lol: :lol:
suryadi
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 8
Joined: Tue Jul 15, 2008 1:45 am
Location: tangerang, banten,Indonesia

Postby Sashimi » Sun Jul 20, 2008 10:49 pm

kalo ngucapin syahdat, dapet jaminan kapling di syurga sama perabotan sama bidadari botoh ngga ?

bagaimana bisa syahdat atau kesaksian agung bisa di percaya sebagai kesaksian, kalo muhammad sudah mati jauh berabad2 yang lalu?

awloh itu bukan Tuhan, sebab dia memaksa manusia untuk bersaski dusta, di mana letak kesaksian dustanya?

nih di sini

" Muhammad itu utusan Allah "

bagaimana elo bisa bersaksi kalo ngga pernah kenal, boro2 kenal, ketemu di tipi aja kaga pernah
Sashimi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3813
Joined: Sun Jul 09, 2006 8:19 am

Postby Rainn Forestha » Sat Aug 02, 2008 1:34 pm

Jadi jelas mana mungkin Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud muslim...
User avatar
Rainn Forestha
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 666
Joined: Tue Apr 25, 2006 9:49 pm
Location: earth

Postby kutukupret » Tue Aug 05, 2008 10:54 am

Abdul Muslim wrote:
Foxhound wrote:Kalau syahadat adalah syarat masuk Islam. Gimana caranya Adam disebut memeluk Islam?

Adam telah memenuhi Syarat - syarat yang telah ditentukan di Atas pada thread ini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.
Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3).
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy"
Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Allah Bukan Batu atau Palang Melintang ataupun Manusia Allah yang Maha Pencipta
MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( Al Maidah : 73 )


Hi Abdul, Muhammad aje belum Lahir. Mimpi kamu...
User avatar
kutukupret
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6401
Joined: Mon Dec 17, 2007 6:31 pm

Postby SQUALL LION HEART » Tue Aug 05, 2008 12:01 pm

Phoenix wrote:Hihi..cuman ngomong syahadat masuk islam ya...mudah betul...masuk Univeritas lebih susah..kudu test ini itu...dll...

Kalau gitu keluar dari islam cukup ucapkan anti syahadat.

Tiada allah swt selain Tuhan, dan muhammad bukan nabi. Tapi tukang mimpi di siang bolong dan nabi palsu bin pedopil bin tukang jarah en bin...atang!
Waduh... kalau ngucapin itu... kena penggal nanti lho...
islam... gampang masuknya.... tapi kalau keluar.... nyawa gantinya...
SQUALL LION HEART
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2430
Joined: Thu Nov 23, 2006 8:56 am
Location: ujung langit

Postby Islam Itu Indah » Tue Aug 05, 2008 12:16 pm

kutukupret wrote:
Abdul Muslim wrote:
Foxhound wrote:Kalau syahadat adalah syarat masuk Islam. Gimana caranya Adam disebut memeluk Islam?

Adam telah memenuhi Syarat - syarat yang telah ditentukan di Atas pada thread ini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy" (Taha:4). Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bukhary, para tabiin menafsirkan istiwa dengan naik dan meninggi.
Allah berfirman (yang artinya), "Ialah Allah yang ada di langit-langit" (Al An’am:3).
Allah berfirman (yang artinya), "Allah yang maha pengasih itu ‘istiwa’ di atas Arsy"
Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam pernah menanyai seorang budak wanita, "dimanakah Allah?".Jawabnya,"Di langit !". Rasulullah bertanya," Siapa saya?". Dijawab lagi, "Kamu Rasulullah". Lalu Rasulullah bersabda, "merdekakanlah ia, karena dia seorang mukminah".

Allah Bukan Batu atau Palang Melintang ataupun Manusia Allah yang Maha Pencipta
MAKA SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN PALANG MELINTANG SEBAGAI SESEMBAHAN YANG HARUS DISEMBAH ADALAH UCAPAN TERKUTUK DAN LAKNAT DAN TIDAK AKAN DIAMPUNI OLEH ALLAH ( YAHWEH / ELOHA ) ITU SENDIRI.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( Al Maidah : 73 )


Hi Abdul, Muhammad aje belum Lahir. Mimpi kamu...

Tetapi Allah Menceritakan tantang Adam kepada Muhammad !
Islam Itu Indah
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 343
Joined: Sun Feb 10, 2008 8:03 am

Next

Return to Ttg Kelima RUKUN Islam 


 • Related topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users