. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

AlQuran vs Bibble siri3

Pembahasan tentang Isa Almasih, Injil, Taurat dari apa yang tertulis dalam Qur'an, dan bukan dari kitab suci non-Islam.

AlQuran vs Bibble siri3

Postby arenot » Thu Oct 26, 2006 3:01 pm

===================================================================
40. Bagaimana Kitab Suci anda mengatur hak pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan?
===================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[4.7] Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.


Jawaban Al-Kitab:
-----------------
Bilangan 27:8 Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.

Dalam Al-Qur'an perempuan dapat warisan, dalam Alkitab perempuan BARU DAPAT WARISAN kalau orang tuanya nggak punya anak laki-laki!.=================================================================
41. Apakah Kitab Suci anda memerintahkan agar kaum perempuan memakai jilbab?
=================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
Surah [33.59] Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

[24.31] Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.


Jawaban Al-Kitab:
-----------------
I Korintus 11:3 Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah.
11:4 Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya.
11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
11:6 Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.

I Timotius 2:9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,
2:10 tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.

Harusnya kalian wanita yang Kristen pake' jilbab juga kan? si manna nita pake' nggak ya? (^_^)===================================================================
42. Apakah dalam kitab suci anda juga disebutkan mengenai Poligami?
===================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[4.3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.


Jawaban Alkitab:
----------------
II Samuel 5:13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.

I Raja Raja 11:1. Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het,
11:2 padahal tentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan merekapun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
11:3 Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.

Kejadian 4:19. Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila

Ulangan 21:15. "Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai,

Keluaran 21:10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.

Kidung Agung 6:8-9. "Permaisuri ada enam puluh, selir delapan puluh, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya; puteri-puteri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. "

Kejadian 16:1-3. "Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram: "Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya. "

Kejadian 25:1. "Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura. "

Kejadian 30:1. Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak; kalau tidak, aku akan mati."
30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung?"
30:3 Kata Rahel: "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan."
30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya dan Yakub menghampiri budak itu.

Kejadian 36:2 Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi isterinya,
yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana anak Zibeon orang
Hewi,
36:3 dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot.
36:4 Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel,
36:5 dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak
Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan.
36:6 Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan
semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala
harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke
negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu.
36:7 Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat
tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat
mereka karena banyaknya ternak mereka itu.
36:8 Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir; Esau itulah Edom.
36:9. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir.
36:10 Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau; Rehuel, anak
Basmat isteri Esau.

Daniel 5:2. "Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang
membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar,
ayahnya, dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para
pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu.

1 Samuel 1:2 "Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama Hana dan
yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak.

1 Tawarikh 4:5 "Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela
dan Naara. "

1 Tawarikh 8:8. "Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah
diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. "

2 Tawarikh 11:21. "Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih
dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri dan
enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan
enam puluh anak perempuan. "============================================
43. Apakah Tuhan anda datang untuk membawa damai (rahmat)?
============================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[1.1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

[51.58] Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai
Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

[29.21].... memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya
kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.


Jawaban Alkitab:
----------------
"Jangan kamu menyangka bahwa AKU datang untuk membawa damai di atas bumi;
AKU datang bukan untuk membawa DAMAI melainkan PEDANG
(Matius 10:34).

"AKU datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah AKU harapkan,
api itu telah menyala ! " (Lukas 12:49).

"Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi?
Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan PERTENTANGAN " (Lukas
12:51).


=================================================================
44. Apakah Nabinya umat Islam Isa As dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus
tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya tergantung kepada Allah?
=================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
-----------------
[43.59] Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya
nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah)
untuk Bani Israel.


Jawaban Alkitab:
----------------
Yohannes 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku
menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab
Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus
Aku.

Lukas 11:20 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka
sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.

Yohannes 11:41 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke
atas dan berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah
mendengarkan Aku.
11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena
orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya,
supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku."
11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras:
"Lazarus, marilah ke luar!"
11:44 Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih
terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus
kepada mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Jadi siapa yang memberikan kehidupan kembali kepada Lazarus? Jawabannya
adalah "Tuhan!" Karena Tuhan mendengar permohonan Yesus, selalu!.=================================================================
45. Apakah nabinya Islam Isa AS dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus
memerintahkan kepada umatnya untuk HANYA menyembah Allah saja?
=================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[43.64] Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah
Dia, ini adalah jalan yang lurus.


Jawaban Alkitab:
----------------
Markus 12:29 Jawab Yesus: "HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah, hai orang
Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

Yohannes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal
ENGKAU, SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR, dan mengenal Yesus Kristus yang telah
Engkau utus.

Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab
ada tertulis: ENGKAU HARUS MENYEMBAH TUHAN, ALLAHMU, dan HANYA KEPADA DIA
SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!"

Lihat! Pesan Yesus: HANYA kepada Allah sajalah kalian harus menyembah dan
berbakti. Jelas kalian tak boleh menyembah dan berbakti pada Yesus.
Kalau memang Yesus itu Tuhan juga, tentu Yesus akan menyuruh iblis itu untuk
menyembah Yesus juga.


=================================================================
46. Apakah nabinya Islam Isa AS dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus berdo'a
kepada Tuhannya dan memohon ampun kepada-Nya?
=================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[19.30] Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al
Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
[19.31] dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan)
zakat selama aku hidup;
[19.32] dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang
sombong lagi celaka.

[19.36] Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia
oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.


Jawaban Alkitab:
----------------
Lukas 5:16: Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan
berdoa.",

Lukas 22:44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.

Matius 26:36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu
tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya:
"Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk
berdoa.";

Ibrani 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan
permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup
menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia
telah didengarkan.

Matius 6:12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

Yesus sendiri meminta ampun akan kesalahannya. Jadi dia pernah berbuat
dosa.===============================================
47. Apakah Tuhan anda bisa mengenal musim buah?
===============================================

Jawaban Al-Qur'an:
-----------------
[44.6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui,

[2.29]... Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha
Mengetahui.

[49.1] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.

[18.45] Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia
adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur
karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi
kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.


Jawaban Alkitab:
----------------
Tuhan Yesus tidak tahu musim buah Ara.

Markus 11:13 Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia
mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu.
Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun
saja, sebab memang bukan musim buah ara.========================================
48. Apakah agama anda mengharamkan babi?
========================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[2.172] Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang
baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
[2.173] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[5.3] Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang
kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa
karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

[16.114] Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah.
[16.115] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai,
darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain
Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya
dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.


Jawaban Alkitab:
----------------
Imamat 11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu
kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu.
11:8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya
janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.

Yesus memusnahkan 2000 babi untuk menyembuhkan seorang manusia:

Markus 5:13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh
jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu
jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di
dalamnya.

Ulangan 14:8 Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak
memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu
makan dan janganlah kamu terkena bangkainya"

Yohanes 15:10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam
kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam
kasih-Nya. (Jesus menjaga perintah Tuhan)

Matius 5:17-18 Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk
meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat,
sebelum semuanya terjadi

Matius 7:6 Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan
kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak- injaknya
dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.

Matius 8:30 Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari
makan.
8:31 Maka setan-setan itu meminta kepada-Nya, katanya: "Jika Engkau mengusir
kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu."
8:32 Yesus berkata kepada mereka: "Pergilah!" Lalu keluarlah mereka dan
masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari
tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air.

Markus 5:11 Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang
mencari makan,
5:12 lalu roh-roh itu meminta kepada-Nya, katanya: "Suruhlah kami pindah ke
dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya!"
5:13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu
dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya
itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.
5:14 Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di
kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat
apa yang terjadi.
5:15 Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk,
sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu.
Maka takutlah mereka.

Yesaya 66:3 "Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga,
orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing, orang
mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang
mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu: sama
seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki
dewa kejijikan mereka, "

Yesaya 66:17 "Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk
taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya,
yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka
semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN."

Amsal 11:22. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah
perempuan cantik yang tidak susila.

Lukas 8:32 Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng
gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya Ia memperkenankan
mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka.
8:33 Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi
itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati
lemas.
8:34 Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka
lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.

Yesaya 65:3 suku bangsa yang menyakitkan hati-Ku senantiasa di depan
mata-Ku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar
korban di atas batu bata;
65:4 yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua; yang
memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka;=============================================
49. Apakah ramalan Tuhan anda sering meleset?
=============================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[44.6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui,

[2.29]... Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha
Mengetahui.

[49.1] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.

[18.45] Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia
adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur
karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi
kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.


Jawaban Alkitab:
----------------
Lebih fatal lagi, dalam Bibel diceritakan bahwa ucapan Yesus tentang apa
yang akan datang itu tidak terjadi (ramalannya meleset).

# Dia berkata bahwa AYAM TIDAK AKAN BERKOKOK SEBELUM PETRUS MENYANGKAL YESUS
3 KALI.

"Jawab Petrus: "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama
dengan Engkau!" Tetapi Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari
ini ayam TIDAK AKAN berkokok, SEBELUM engkau TIGA KALI menyangkal, bahwa
engkau mengenal aku." (Lukas 22:33-34).

Kenyataannya, Petrus baru menyangkal Yesus satu kali, ayam sudah berkokok.
"Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa
yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan BERKOKOKLAH AYAM."
(Markus 14:68).

# Ramalan Yesus yang meleset mengenai penyamaannya dengan nabi Yunus:

Namun Yesus menjawab permintaan orang Yahudi itu dengan keras dan
kasar. Ia berucap, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut
suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain
tanda nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan
tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di
dalam rahim bumi tiga hari tiga malam." (Matius 12:39-40).

Yesus meramalkan akan seperti Yunus tinggal dalam perut bumi tiga
hari tiga malam. Tapi ramalan yesus ini ternyata meleset. Yunus HIDUP
didalam perut ikan, sedang Yesus MATI dalam perut bumi. Meleset kan?
Yunus berada TIGA HARI TIGA MALAM dalam perut ikan, Yesus cuma SATU
HARI DAN DUA MALAM. Yesus dikubur jum'at petang, dan Minggu pagi-pagi
sekali Yesus sudah tidak ada di kubur.

(Belum lagi kalau kita melihat ratusan nubuat-nubuat meleset Tuhan Alah
dalam Alkitab, khususnya dalam Persekongkolan Lama (PL). Banyak sekali!)

Silahkan baca:

40 RAMALAN ALKITAB MELESET
http://groups.yahoo.com/group/islamkris ... age/129411===========================
50. Apakah Tuhan anda mati?
===========================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[57.1] Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada
Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala
sesuatu

[62.1] Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


Jawaban Alkitab:
----------------
Tuhan Yesus mati.

Dikatakan Roma 5:6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk
kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.© Forza Islam 2006

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/o ... direct/01/
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/islamkristen/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
islamkristen-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/


=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
PERBANDINGAN AL-QUR'AN DENGAN ALKITAB:
FORZA ISLAM vs MANNAKEL TEAM II [51-100]
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+


[Refresh message 7023 Fri Oct 11, 2002 8:54 am]


==============================
51. Apakah Tuhan anda penakut?
==============================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[46.2] Diturunkan Kitab ini dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

[62.1] Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


Jawaban Alkitab:
----------------
Yesus takut kepada orang-orang Yahudi seperti tersebut dalam ayat-ayat Injil
ini:

Yohannes 11:53 Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia.
11:54 Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang
Yahudi, Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota
yang bernama Efraim, dan di situ Ia tinggal bersama-sama murid-murid-Nya.

Matius 16:20 Lalu Yesus melarang murid-murid-Nya supaya jangan
memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias.

Yohannes 7:10 Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu,
Iapun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam.

Jelas TIDAK LAYAK menetapkan SEORANG PENAKUT sebagai TUHAN YANG MAHA KUASA.=================================
52. Apakah Tuhan itu perlu tidur?
=================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[6.17] Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang
menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan
kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

[29.6] Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah
untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.


Jawaban Alkitab:
----------------
Sedangkan dalam Markus 4:37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan
ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh
dengan air.
4:38 Pada waktu itu YESUS SEDANG TIDUR di buritan di sebuah tilam. Maka
murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: "Guru, Engkau tidak
perduli kalau kita binasa?"=================================================================
53. Apakah disebutkan dalam kitab anda, ada seseorang yang dikira telah mati
namun ternyata dia sama sekali tidak mati?
=================================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[4.157] dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al
Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan
tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang
diserupakan dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang
berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan
tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa
yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula)
yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
[4.158] Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


Jawaban Alkitab:
----------------
Jangan hendaknya ada orang Kristen yang melihat kebenaran nyata ini dengan
menganggapnya aneh. Kebenaran ini sejalan dengan akal dan dibuktikan oleh
kesaksian. Kebenaran ini menjamin kehormatan Yesus dan menggenapi
nubuatan-nubuatan dalam Kitab Suci. Di dunia kejadian-kejadian pingsan
seperti itu sering terjadi, dan senantiasa membuat keliru menyangka mati.
Bibel sendiri mengatakan:

Kisah Para Rasul 14:19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia
dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka
melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya ke luar kota, karena MEREKA
MENYANGKA, BAHWA IA TELAH MATI.
14:20 AKAN TETAPI ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia,
BANGKITLAH IA LALU MASUK KEDALAM KOTA. Keesokan harinya BERANGKATLAH IA
BERSAMA-SAMA DENGAN BARNABAS ke Derbe.=========================================================
54. Apakah Tuhan anda suka berteriak-teriak nyaring atau mengajarkannya?
=========================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[49.2] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu
lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara
keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang
lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.
[49.3] Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah
mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk
bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.


Jawaban Alkitab:
----------------
Bible menceritakan betapa Jesus berulangkali menyaringkan suaranya, baik
ketika beliau berseru kepada Allah maupun juga didalam pengajarannya kepada
manusia.

Yohanes 7:28 : "Maka berserulah Jesus dengan suara nyaring didalam Bait
Allah ketika ia mengajar ..."

Matius 27:46 "Kira-kira jam tiga berserulah Jesus dengan suara nyaring..."

Matius 27:50 "Jesus berseru pula dengan suara nyaring..."

Serta banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menggambarkan bahwa Jesus sudah
menyaringkan suaranya dan bahkan berteriak kepada Allah dan manusia didalam
berdoa dan berfatwa, bahkan beliau juga tidak melarang orang yang
melakukannya bersama dia sebagaimana didapati dalam riwayat sbb.

Lukas 19:37 : "Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit
Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringinya bergembira dan memuji Allah
dengan suara nyaring..."=============================================
55. Apakah Tuhan anda pernah kalah berantem?
=============================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[62.1] Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[54.42] Mereka mendustakan mu'jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab
mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.


Jawaban Alkitab:
----------------
Tuhan Alah kalah berantem vs Yakub dan vs orang lembah, Tuhan Yesus juga
kalah KO duel vs prajurit romawi.

# Tuhan Alah kalah berantem lawan Yakub (walaupun si Alah sudah maen
keroyokan!):

Namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul
melawan Allah dan manusia dan engkau menang. (Kejadian 32:28)

# Tuhan Alah kalah berantem lawan orang lembah:

Hakim Hakim 1:19 Dan TUHAN menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki
pegunungan itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah,
sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi.

Tuhan yang menyertai suku Yehuda, kalah melawan penduduk yang di lembah,
sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kenapa Tuhan nggak rubah
aja kereta-kereta besi lawannya itu menjadi kecebong
atau kardus? Masak lawan kereta besi aja Tuhan kok kalah? (^_^)

Juga Yesus terbukti kalah duel melawan prajurit romawi di bukit golgotta,
sehingga Yesus terpaksa disalib. Seandainya pada duel tersebut Yesus yang
menang, tentu hasilnya terbalik, para prajurit romawi itulah yang akan
digantung oleh Yesus di tiang salib.===============================================================
56. Apakah dalam agama anda diperintahkan untuk menerima setiap perkataan
penguasa walaupun penguasa itu zalim apalagi kafir?
===============================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[6.68] Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat
Kami, MAKA TINGGALKANLAH MEREKA sehingga mereka membicarakan pembicaraan
yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka
janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang lalim itu sesudah teringat
(akan larangan itu).

[28.55] Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka
berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan
bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul
dengan orang-orang jahil".


Jawaban Alkitab:
----------------
Dan ummatnya tak boleh melawan pemerintah (biarpun penjajah zalim
Romawi?) karena mereka adalah pegawai-pegawai Allah! (Rum 13:1-6)

Roma 13:1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan
pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
13:2 Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah
dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
13:3 Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah,
hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap
pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari
padanya.
13:4 Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika
engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah
menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka
Allah atas mereka yang berbuat jahat.
13:5 Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan
Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
13:6 Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang
mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah.============================================================
57. Apakah dalam agama anda Laki-laki dan Perempuan itu sama derajatnya?
============================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
Asy Syura [42.49] Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia
menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan
kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa
yang Dia kehendaki,


Jawaban Alkitab:
----------------
Lelaki dan wanita tiada sama derajatnya karena wanita lebih rendah
martabatnya (I Korintus 11:7)

I Korintus 11:7 Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia
menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan
kemuliaan laki-laki.


=============================================
58. Apakah Air Susu Ibu (ASI) itu bermanfaat?
=============================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
Air susu ibu merupakan campuran yang tiada bandingnya yang diciptakan oleh
Allah sebagai sumber makanan yang baik sekali lagi bagi bayi yang baru
lahir, maupun zat yang meningkatkan rsistensinya terhadap penyakit. Bahkan
makanan bayi buatan yang dihasilkan oleh tekhnologi sekarang tidak dapat
menggantikan sumber gizi yang ajaib ini.

Setiap hari, ditemukan manfaat baru air susu ibu terhadap bayi. Salah satu
dari fakta ilmiah yang telah ditemukan mengenai air susu ibu adalah bahwa
menyusui sampai dua tahun setelah kelahiran adalah sangat bermanfaat. Allah
memberikan kepada kita informasi penting, yang ditemukan oleh ilmu
pengetahuan baru-baru ini saja, dengan ayat:

[31.14] Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.


Jawaban Alkitab:.......................................
----------------=================================================
59. Apakah langit dan bumi itu dulunya terpisah?
=================================================

Jawaban Al-Qur'an:
------------------
[21.30] Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan
antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka
mengapakah mereka tiada juga beriman?

Kata "ratq" diterjemahkan sebagai "dijahitkan ke" berarti "menyatu satu sama
lain", "bercampur". Didalam kamus bahasa Arab kata ini digunakan untuk
menunjuk pada dua zat yang berbeda membentuk suatu kesatuan. Ungkapan "kami
menjahit" merupakan kata kerja "fataqa" di dalam bahasa Arab dan menunjukkan
bahwa sesuatu muncul dengan merobek atau menghancurkan struktur ratq.
Munculnya bibit dari tanah merupakan pekerjaan yang berlaku pada kata kerja
ini.

Mari kita lihat sekali lagi pada ayat ini. Di langit, pada ayat ini, langit
dan bumi merupakan subyek pertama dari status ratq. Mereka dipisahkan
(fataqa) dengan munculnya satu dari yang lainnya. Yang menggelitik, ketika
kita ingat saat pertama kali Big Bang, kita melihat bahwa satu titik
mencakup semua zat di alam ini. Dengan kata lain segala sesuatu, termasuk
"langit dan bumi" yang belum diciptakan, termasuk titik ini dalam suatu
kondisi ratq. Titik ini meledak dengan hebat, yang menyebabkannya menjadi
fataqa dan di dalam proses penciptaan struktur keseluruhan jagad raya.


Jawaban Alkitab:.........................................
----------------
arenot
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 7
Joined: Thu Oct 26, 2006 2:36 pm

Postby CostaNostra » Thu Oct 26, 2006 4:10 pm

HE...HE...HE....ORANG BARU YA MAS ??????

KATANYA BIBLE YANG ADA SEKARANG SUDAH TIDAK ASLI LAGI, KOQ DI JADIKAN REFERENSI UNTUK MENGUATKAN ALQURAN ??????
SARAN SAYA...ANDA CARI DULU INJIL YANG ASLI ITU TRUS ANDA BANDINGKAN DEH.....O, IYA ANDA BELAJAR LAGI DEH ATAU TAMASYA MEMBACA DI SITUS INI BIAR PINTAR, BARU KEMUDIAN ANDA BUKA TOPIK OK...UNTUK PERMULAAN ANDA BELAJAR DULU DI LINK INI....... http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... php?t=1525

BENERAN LO YA DIBACA....BIAR PINTER......

PS : KALO BUKA TOPIK YANG MURNI DARI PEMIKIRAN SENDIRI DONG....JANGAN YANG COPY PASTE DARI ORANG LAIN....
CostaNostra
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 52
Joined: Thu Jul 13, 2006 1:33 pm

Postby midgard » Thu Oct 26, 2006 5:02 pm

daripada saya post duplicate, lebih baik saya post link ke tulisan saya yg menjawab bagian tentang 'ilmu pengetahuan'

http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... 3150#83150
User avatar
midgard
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1610
Joined: Fri Jun 30, 2006 7:33 am


Return to Quran & ISA Almasih, Injil 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users